434/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 december 2000 om ersättande av skördeskador (1214/2000) 6 och 7 §, 8 § 5 mom., 10 § 2 mom. samt 11 § som följer:

6 §
Växtarternas priser per enhet

I fråga om växtarter som är ersättningsgilla enligt denna lag meddelar Landsbygdsverket årligen föreskrifter om de priser per enhet som skall tillämpas vid värderingen av skördeskador. Som beräkningsgrund för priset per enhet anses interventionspriset eller det marknadspris som betalats året före skadeåret, varvid även senare utveckling på marknaden kan beaktas. Om inget interventions- eller marknadspris finns, meddelar Landsbygdsverket föreskrifter om priset per enhet efter att ha hört delegationen för skördeskador. Vid bestämmandet av priset per enhet kan produktionsstöd som betalas för växtarten beaktas.

7 §
Normskörd

Med växtartens normskörd avses den genomsnittliga årsskörd per arealenhet som erhållits på normskördeområdet. Normskörden beräknas på grundval av skördestatistiken för de fem år som föregår skadeåret såsom ett aritmetiskt medelvärde. Från detta beräkningssätt kan avvikelse göras av särskilda skäl eller om behövlig skördestatistik inte finns tillgänglig.

Värdet av en växtarts normskörd beräknas så att det pris per enhet för växtarten i fråga som anges i en föreskrift av Landsbygdsverket används som koefficient.

Med värdet av brukningsenhetens normskörd avses summan av värdena av de på brukningsenheten odlade enligt denna lag ersättningsgilla växtarternas normskördar multiplicerade med odlingsarealerna.

För bestämmandet av normskördar indelas landet i normskördeområden vilka utgörs av arbetskrafts- och näringscentralernas verksamhetsområden. Landsbygdsverket meddelar årligen föreskrifter om normskördar per växtart för respektive normskördeområde.

8 §
Lägenhetsbestämd skördeskadeersättning

Ersättning enligt denna paragraf skall sökas innan skörden inleds på skadeområdet. Om skadan kan konstateras först vid skörden kan ansökan göras i samband med skörden. Ansökan skall dock göras i god tid innan skörden har avslutats på det jordbruksskifte som råkat ut för skördeskadan. På grundval av en ansökan som gjorts efter avslutad skörd beviljas inte ersättning. Ersättning för övervintringsskada skall sökas innan det skadade växtbeståndet bryts upp, dock senast den 30 juni efter det att skadan uppdagats. Ersättningsfrågan handläggs av landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vilken brukningsenhetens driftscentrum finns. Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om ansökningsförfarandet.

10 §
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighets uppgifter

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall tillställa Landsbygdsverket de uppgifter som hänför sig till skördeskadeersättningarna. Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om förfarandena i anslutning till inlämnandet av uppgifter.

11 §
Delegationen för skördeskador

För beredningen av åtgärder som avses i denna lag tillsätter statsrådet en delegation för skördeskador, vars uppgift är att biträda jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket i frågor som gäller ersättande av skördeskador. I delegationen ingår företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, finansministeriet, Landsbygdsverket och lantbruksproducenternas centralorganisationer. Angående delegationen och dess uppgifter föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006
JsUB 20/2006
RSv 282/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.