414/2007

Given i Helsingfors den 12 april 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i förordningen av den 12 februari 1996 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (93/1996) 1, 7, 8, 12 a och 18 § samt 19 § 2 mom.,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1274/2005, 7 och 12 a § sådana de lyder i förordning 1019/2000 och 8 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning, samt

ändras 2 § 1 mom. 9 punkten och 2 mom. samt 11, 12 och 21 §,

av dem 2 § 1 mom. 9 punkten sådan den lyder i nämnda förordning 1019/2000, 2 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda förordning 1274/2005 och 11 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 1019/2000, som följer:

2 §
Direktionens uppgifter

En skogscentrals direktion skall


9) som högsta organ övervaka skogscentralens verksamhet, i fråga om sådana myndighetsuppgifter som avses i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) dock endast användningen av medel för skötsel av myndighetsuppgifter, samt


När sådana förhandlingsmål inför resultatöverläggningar som avses i 1 mom. 1 punkten och sådana ärenden som avses i momentets 2, 4 och 9 punkt behandlas har myndighetschefen rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möte.

11 §
Tillsättning av befattningar

Direktören för en skogscentral väljs och beviljas avsked av direktionen. Det beslut genom vilket direktören väljs skall underställas jord- och skogsbruksministeriet för fastställelse. Direktörens ställföreträdare utses av direktionen. Till ställföreträdare får inte utses någon som är anställd vid den enhet för myndighetsuppgifter som avses i 5 § 1 mom. i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral.

Myndighetschefen väljs av jord- och skogsbruksministeriet på framställning av skogscentralens direktion. Myndighetschefen beviljas avsked av jord- och skogsbruksministeriet.

Myndighetschefen utser ställföreträdare för sig själv och tillsätter befattningarna vid enheten för myndighetsuppgifter. De övriga befattningarna tillsätts av direktören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Vid tillsättning av befattningar vid enheten för myndighetsuppgifter iakttas vad som bestäms i statstjänstemannaförordningen (971/1994) om förfarandet vid sökande och tillsättning av tjänster. När någon annan befattning än en befattning vid enheten för myndighetsuppgifter är vakant skall detta meddelas på behörigt sätt.

12 §
Avgörandet av ärenden

Skogscentralens direktion avgör de ärenden som föreskrivits för den. I 5 a § i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral bestäms om avgörandet av de myndighetsärenden som föreskrivits för skogscentralen.

Andra ärenden än de som avses i 1 mom. avgörs av direktören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

De ärenden som avses i 1 mom. avgörs på föredragning. I arbetsordningen bestäms om föredragning i övriga ärenden.

21 §
Verksamhets- och ekonomiplanering samt budget

För att stödja en resultatrik verksamhet och ekonomi, för att erhålla grunder för uppgörandet av den årliga budgeten samt för att förbättra förutsättningarna för ledningen gör varje skogscentral upp en verksamhets- och ekonomiplan som omfattar flera år och sänder den till utvecklingscentralen. Utvecklingscentralen sammanställer en gemensam verksamhets- och ekonomiplan för skogscentralerna och utvecklingscentralen och sänder den till jord- och skogsbruksministeriet så som ministeriet bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 april 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.