411/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av 10 och 13 § i avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 10 § 1 mom. och 13 § 1 mom., sådana de lyder i lag 605/1997, som följer:

10 §
Ordnad avfallstransport

Kommunen skall antingen som egen verksamhet eller genom att anlita en sammanslutning eller en privat företagare ordna transport av avfall som uppkommit från bosättning samt av i fråga om beskaffenhet, sammansättning och mängd därmed jämförbart sådant annat avfall än problemavfall som uppkommit vid statens, kommuners och församlingars samt offentligrättsliga sammanslutningars och föreningars offentliga förvaltning och serviceverksamhet (kommunalt anordnad avfallstransport). Detsamma gäller även annat sådant avfall än problemavfall som uppkommer från affärslägenheter i bostadsfastigheter och som till beskaffenheten, sammansättningen och mängden motsvarar avfall som uppkommer från bosättning samt som med fastighetsinnehavarens tillstånd förs till insamlingsplatsen på fastigheten. Som avfall från bosättning anses allt avfall från bosättning, såsom avfall från fasta bostäder och fritidsbostäder samt gårdsbrukslägenheters bostadsbyggnader, oberoende av kategori, kvalitet och volym, inbegripet slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om vilken verksamhet som anses som offentlig verksamhet som ger upphov till avfall jämförbart med avfall från bosättning. Genom ett avtal med avfallsinnehavaren kan kommunen ta emot även annat avfall för transport med den avfallstransport som kommunen ordnat.


13 §
Kommunalt anordnad återvinning och behandling av avfall

Kommunen skall ordna återvinning och behandling av i 10 § 1 mom. avsett avfall från bosättning samt av annat avfall än problemavfall som kan jämföras med avfall från bosättning. Kommunen skall också ordna återvinning och behandling av problemavfall från bosättning samt från jord- och skogsbruket, om det inte är fråga om oskäliga mängder. Ovan nämnda avfall skall föras till återvinning eller behandling som anordnas av kommunen. Genom avtal med avfallsinnehavaren kan kommunen ordna återvinning eller behandling av även annat avfall.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

En kommun som innan denna lag träder i kraft har ordnat transporten av avfall från bosättning och av sådant till beskaffenheten, sammansättningen och mängden därmed jämförbart avfall som uppkommit inom industrin, servicesektorn eller någon annan verksamhet såsom kommunalt anordnad avfallstransport på det sätt som avses i 10 § 1 mom. genom att anlita en privat företagare, kan fortsätta ordna transporten av avfall som uppkommit inom industrin, servicesektorn eller någon annan verksamhet med de privata företagarna i fråga under avtalens giltighetstid, dock högst fem år efter att denna lag har trätt i kraft. När kommunen förfar på detta sätt omfattas inte avfallsproducenter och andra innehavare av avfallet i fråga under denna tid av bestämmelserna i 8 och 12 § i avfallslagen om skyldigheten att ordna avfallstransport och återvinning eller behandling av avfall.

RP 257/2006
MiUB 10/2006
RSv 304/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.