400/2007

Given i Helsingfors den 29 mars 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

fogas till förordningen av den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) nya 14 och 20 §, i stället för de 14 och 20 § som upphävts genom förordning 424/2004, samt en ny 15 §, i stället för den 15 § som upphävts genom förordning 160/2000, som följer:

14 §
Utredning om omständigheter som berättigar till förlängning av den tid som används för att avlägga examen och som ger rätt till studielånsavdrag

En studielåntagare skall lägga fram en begäran om förlängning av den tid som använts för att avlägga examen med rätt till studielånsavdrag enligt 16 d § i lagen om studiestöd. Begäran skall innehålla en utredning om de omständigheter enligt 16 e § i lagen om studiestöd som berättigar till förlängning. Begäran skall göras antingen i samband med begäran om ny behandling enligt 16 f § 3 mom. i lagen om studiestöd eller i samband med ansökan om studielånsavdrag.

På studielåntagarens begäran skall Folkpensionsanstalten i sina register kontrollera om den tid som berättigar till studielånsavdrag kan förlängas för den som lagt fram utredningen. Om grund för ansökan är uppgifter som gäller fullgörande av värnplikt, civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor eller någon annan omständighet som inte kan anses vara känd av Folkpensionsanstalten, skall den sökande lämna Folkpensionsanstalten en utredning om den.

15 §
Beaktande av omständigheter som berättigar till förlängning av den tid som används för att avlägga examen och som ger rätt till studielånsavdrag

Om en omständighet som berättigar till förlängning av den tid som använts för att avlägga examen med rätt till studielånsavdrag gäller två terminer så att grunden för förlängning inte under någondera terminen varat minst en månad, kan tiden att avlägga examen med rätt till studielånsavdrag förlängas med en termin. Förlängningen hänförs till den termin under vilken grunden har längre giltighet. Om en sådan grund för förlängning gäller lika länge under vardera terminen, hänförs förlängningen till den termin som infaller först.

Om en låntagare under samma termin på olika grunder berörts av flera omständigheter, vilka varat minst en månad och vilka berättigar till studielånsavdrag, beaktas som förlängningsgrund en sådan period under vilken låntagaren har fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) för vård av ett barn.

20 §
Ansökan om och beviljande av rätt till studielånsavdrag i vissa situationer

Den som får studielån enligt studiestödssystemet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller enligt studiestödssystemet i landskapet Åland skall lämna Folkpensionsanstalten en utredning om att studielånet motsvarar ett studielån enligt lagen om studiestöd. Dessutom skall han eller hon i fråga om detta lån lämna en utredning om studielånets belopp enligt 127 d § 2 mom. i inkomstskattelagen samt om amorteringarna på studielånet enligt 127 d § 4 mom. i inkomstskattelagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Helsingfors den 29 mars 2007

Kulturminister
Tanja Saarela

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.