341/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Lag om ändring av 12 § i lagen om statliga affärsverk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 2002 om statliga affärsverk (1185/2002) 12 § 2 och 3 mom. som följer:

12 §
Personalens deltagande

På affärsverken kan, enligt vad affärsverken beslutar, i stället för lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) tillämpas lagen om samarbete inom företag (334/2007). Vid koncernsamarbete inom en affärsverkskoncern iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007).

Ett affärsverk på vilket lagen om samarbete inom företag tillämpas kan ingå ett sådant avtal som avses i 61 § i den nämnda lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 254/2006
AjUB 15/2006
RSv 286/2006

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.