340/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Lag om ändring av 35 § i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 augusti 2004 om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar (758/2004) 35 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 663/2006, som följer:

35 §
Internationellt koncernsamarbete

Om ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening är ett gemenskapföretag eller ett kontrollerande företag för en grupp av gemenskapsföretag i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007), skall bestämmelserna i den lagen inte tillämpas på ordnandet av arbetstagarinflytandet i europabolaget, den europeiska kooperativa föreningen eller deras dotterbolag.

Om det särskilda förhandlingsorganet i enlighet med 13 § 1 mom. dock beslutar att inte inleda förhandlingar om ordnandet av arbetstagarinflytandet eller att avbryta förhandlingarna, skall bestämmelserna om grupper av gemenskapsföretag i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 254/2006
AjUB 15/2006
RSv 286/2006

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.