337/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Lag om ändring av 80 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 80 § 7 punkten, sådan den lyder i lag 1218/2006, och

fogas till 80 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1389/1995 och i lag 896/2001 samt i nämnda lag 1218/2006, en ny 8 punkt som följer:

80 §
Skattefria försäkringsersättningar och skadestånd

Skattepliktiga ersättningar är inte


7) engångsersättning som med stöd av naturvårdslagen har betalats till ägaren av ett skyddsområde för den förlust av ekonomisk nytta som ägaren tillfogas av skyddet,

8) gottgörelse enligt 62 § i lagen om samarbete inom företag (334/2007), som arbetsgivaren till följd av försummelse av samarbetsskyldigheterna har betalat till en arbetstagare som sagts upp, permitterats eller överförts till anställning på deltid.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 254/2006
AjUB 15/2006
RSv 286/2006

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.