335/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Lag om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

I denna lag bestäms om sådana samarbetsförfaranden mellan ledningen och personalen i såväl finska företagsgrupper som grupper av gemenskapsföretag som säkerställer utbyte av åsikter och dialog mellan företrädarna för arbetstagarna och den behöriga företagsledningen.

Lagens syfte är att förbättra arbetstagarnas rätt att få uppgifter och bli hörda om företagens och företagsgruppernas verksamhet och deras framtidsutsikter samt i synnerhet om ärenden beträffande vilka besluten påverkar arbetstagarnas ställning och deras sysselsättning i företagsgruppen eller företaget. Lagens syfte är också att främja växelverkan mellan arbetstagarna i företagen och företagsgrupperna.

2 §
Tillämpningsområde

Bestämmelserna i 1, 2, 4 och 5 kap. tillämpas i finska företagsgrupper enligt 7 § samt i företag vars verksamhet består av administrativt självständiga verksamhetsenheter.

Bestämmelserna i 1 och 3―5 kap. tillämpas i grupper av gemenskapsföretag enligt 13 § samt i gemenskapsföretag.

3 §
Annan lagstiftning om rätt för arbetstagarna att delta

Bestämmelser om ordnande av arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar finns i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar (758/2004).

Bestämmelser om personalens rätt att delta i företagens förvaltning finns i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning (725/1990).

Oberoende av vad som bestäms i denna lag skall vid samarbete mellan finska företag och dess personal iakttas vad som bestäms i lagen om samarbete inom företag (334/2007).

4 §
Företagsgrupp och kontrollerande företag

I denna lag avses med företagsgrupp en grupp som omfattar ett kontrollerande företag samt de företag i vilka detta företag utövar bestämmande inflytande.

Som ett kontrollerande företag betraktas ett företag som utövar bestämmande inflytande över ett annat företag i kraft av äganderätt, ekonomisk delaktighet eller det kontrollerade företagets bolagsordning eller regler eller på något annat motsvarande sätt.

Om inte något annat visas anses ett företag utöva bestämmande inflytande över ett annat företag

1) när det direkt eller indirekt kan utse mer än hälften av medlemmarna i företagets styrelse eller ett motsvarande organ,

2) när det har majoriteten av de röster som är knutna till företagets aktier eller andelar, eller

3) när det direkt eller indirekt äger mer än hälften av företagets aktier eller andelar.

Om två eller flera företag i en företagsgrupp kan anses utöva bestämmande inflytande, har i första hand det företag som avses i 3 mom. 1 punkten och i andra hand det som avses i 2 punkten bestämmande inflytande, om det inte visas att något av företagen utövar bestämmande inflytande på någon annan grund.

Bestämmelser om den lag som skall tillämpas vid fastställande av bestämmande inflytande i grupper av gemenskapsföretag och i gemenskapsföretag finns i 16 §.

5 §
Beräkning av antalet arbetstagare

I finska företagsgrupper och företag beräknas det antal arbetstagare som avses i 7 och 13 §, deltidsanställda och visstidsanställda arbetstagare medräknade, som ett medeltal för dem som arbetat i företaget under de två senaste åren.

6 §
Arbetsrådets utlåtande

Arbetsrådet ger utlåtanden om huruvida en företagsgrupp eller ett företag skall anses vara sådana att denna lag skall tillämpas på företagsgruppen eller företaget, så som bestäms i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet (400/2004).

2 kap.

Samarbete inom finska företagsgrupper

7 §
Företagsgrupp och företag

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inom en finsk företagsgrupp som har sammanlagt minst 500 arbetstagare i Finland. Bestämmelserna tillämpas i de finska företag inom företagsgruppen som har minst 20 arbetstagare.

Om det inom en företagsgrupp finns en eller flera företagsgrupper, tillämpas bestämmelserna i detta kapitel endast i den högsta företagsgruppen, om inte ledningen för den sistnämnda och företrädarna för arbetstagarna avtalar om att samarbetet skall ordnas på något annat sätt.

När det antal arbetsgivare som avses i 1 mom. uppfylls tillämpas bestämmelserna i detta kapitel även på ett sådant finskt företag vars verksamhet består av administrativt självständiga verksamhetsenheter på olika orter i Finland. På en administrativt självständig verksamhetsenhet tillämpas vad som bestäms om företag inom en företagsgrupp.

Om verksamhetsområdet för ett företag som hör till en företagsgrupp eller för ett företags verksamhetsenhet inte har någon nära anknytning till den produktions- eller serviceverksamhet som bedrivs inom företagsgruppen eller företaget och detta företags eller denna verksamhetsenhets verksamhet inte är betydande med tanke på ställningen för företagsgruppens eller företagets arbetstagare, får ett sådant företag ställas utanför det samarbete som föreskrivs i detta kapitel.

8 §
Avtal om samarbete

Ledningen för en företagsgrupp eller ett företag och företrädarna för arbetstagarna får utan hinder av 9―12 § avtala om samarbetets innehåll och förfaringssätten samt om antalet företrädare för arbetstagarna och deras fördelning enligt personalgrupp.

Varje personalgrupp inom företagsgruppen eller företaget har rätt att inom sig välja en företrädare till arbetstagarnas förhandlingsorgan. Personalgrupperna får före valet av företrädare avtala sinsemellan att till arbetstagarnas förhandlingsorgan väljs högst tre extra medlemmar. Samtidigt skall man avtala om vilka personalgrupper som har rätt att välja extra medlemmar.

Avtal om samarbete skall ingås skriftligen. Avtalet kan gälla en viss tid eller tills vidare. Ett avtal som gäller tills vidare kan sägas upp av ledningen för företagsgruppen eller företaget och av respektive personalgrupps företrädare som avses i det avtalsbaserade samarbetet. Om en personalgrupp har flera företrädare än en, skall de vara eniga om att säga upp avtalet. Genom avtalet om samarbete kan rätten för personalgruppernas företrädare att säga upp detta avtal begränsas. Uppsägningstiden är åtta månader, om något annat inte har avtalats.

Sedan ett avtal om samarbete upphört att gälla skall 9―12 § iakttas.

9 §
Sekundära bestämmelser om samarbete inom företagsgrupper och företag

I företagsgrupper och företag där avtal om samarbete mellan ledningen och arbetstagarna inte har ingåtts, skall 10―12 § tillämpas. Ett avtal om samarbete inom en företagsgrupp eller ett företag får emellertid ingås när som helst utan hinder av 10―12 §.

I en företagsgrupp eller ett företag som efter att antalet arbetstagare har ökat uppfyller tillämpningsvillkoren i 7 §, skall de sekundära bestämmelserna ändå tillämpas först 12 månader efter att avtalsförhandlingar enligt 8 § inletts, dock senast 24 månader efter att villkoren för tillämpning av lagen uppfyllts, om ett avtal om samarbete inte har ingåtts före det.

10 §
Företrädare för arbetstagarna

Arbetstagarna vid varje finskt företag inom en företagsgrupp har rätt att bland sig välja en företrädare för samarbetet mellan företagsgruppens ledning och arbetstagarna. Företrädarna för arbetstagarna skall väljas så att alla personalgrupper i företagsgruppen har åtminstone en företrädare.

11 §
Ärenden som skall meddelas och behandlas i samarbetsförfarande

Företrädarna för arbetstagarna i sådana företag inom en företagsgrupp som är verksamma i Finland skall ges

1) för varje räkenskapsperiod en enhetlig redogörelse för företagsgruppens ekonomiska situation som innehåller koncernbokslutet eller, om företagsgruppen inte enligt lag skall upprätta ett koncernbokslut, motsvarande tillgängliga redogörelse som företagsgruppen har tillgång till,

2) för varje räkenskapsperiod uppgifter om framtidsutsikterna för företagsgruppens produktion, sysselsättningsläge, lönsamhet och kostnadsstruktur samt en uppskattning av den sannolika personalstyrkan samt förändringar i kraven på arbetstagarnas yrkesskicklighet eller kompetens enligt personalgrupp,

3) uppgifter om avgöranden som ledningen för företagsgruppen överväger och som gäller väsentlig utvidgning, inskränkning eller nedläggning av verksamheten vid ett företag som hör till företagsgruppen, samt

4) uppgifter om planerade avgöranden som träffas i företagsgruppens ledning och som väsentligt förändrar produkturvalet eller serviceverksamheten eller andra liknande funktioner i ett företag som hör till företagsgruppen och därvid påverkar arbetstagarnas ställning.

I fråga om ett företag som hör till företagsgruppen men som är verksamt någon annanstans än i Finland skall förutom de uppgifter som framgår av koncernbokslutet eller motsvarande lämnas endast sådana i 1 mom. 2 punkten avsedda uppgifter som är av väsentlig betydelse för företagsgruppens arbetstagare som arbetar i Finland.

12 §
Samarbetsförfarande

En person som hör till ledningen för en företagsgrupp eller ett företag enligt 7 § 3 mom. eller en av ledningen utsedd person som är insatt i de ärenden som det skall informeras om skall lämna de uppgifter som avses i 11 § 1 mom. så att växelverkan kan förverkligas vid behandlingen av ärenden såväl mellan ledningen för företagsgruppen eller för ett företag som består av självständiga verksamhetsenheter och arbetstagarnas företrädare som mellan företrädarna för arbetstagarna.

Uppgifter om de ärenden som avses i 11 § 1 mom. 3 och 4 punkten lämnas företrädarna för de arbetstagare som ärendena gäller. Dessa uppgifter skall lämnas så att de samarbetsförfaranden och samarbetsförhandlingar som avses i 6―8 kap. i lagen om samarbete inom företag kan genomföras i företaget eller verksamhetsenheten i fråga.

3 kap.

Samarbete inom grupper av gemenskapsföretag och inom gemenskapsföretag

13 §
Grupper av gemenskapsföretag och gemenskapsföretag

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas i privata eller publika företagsgrupper och företag som bedriver ekonomisk verksamhet och som har sammanlagt minst 1 000 arbetstagare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, när

1) en grupp av gemenskapsföretag har företag med minst 150 arbetstagare i var och en av minst två medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

2) ett gemenskapsföretag har minst 150 arbetstagare i var och en av minst två medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

14 §
Undantag till följd av EU:s koncentrationsförordning

Företag som avses i artikel 3.5 a och 3.5 c i rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer anses inte som kontrollerande företag.

15 §
Utredningsförfarandes inverkan på bestämmande inflytande

En boförvaltare, utredare eller likvidator som sköter sina uppgifter enligt konkurslagen (120/2004), lagen om företagssanering (47/1993), aktiebolagslagen (624/2006) eller motsvarande lagstiftning anses inte enbart på denna grund utöva bestämmande inflytande enligt 4 §.

16 §
Bestämmande inflytande och lagval

Tillämplig lag när det kontrollerande företaget skall bestämmas är den lag i en medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som skall tillämpas på respektive företag inom företagsgruppen. Om ingen medlemsstats lag ändå tillämpas på företaget, är den lag som skall tillämpas för att fastställa det bestämmande inflytandet lagen i den medlemsstat där den företrädare som företaget angett finns eller, om någon sådan inte finns, där det företag som har de flesta arbetstagarna inom företagsgruppen finns.

17 §
Central ledning

De skyldigheter som föreskrivs i detta kapitel tillkommer i Finland registrerade företag och i Finland registrerade gemenskapsföretag som utövar bestämmande inflytande över en grupp av gemenskapsföretag (central ledning).

Om en grupp av gemenskapsföretag eller ett gemenskapsföretag har sin centrala ledning utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, tillkommer de skyldigheter som föreskrivs i detta kapitel ett av företagsgruppen kontrollerat företag som är beläget i Finland eller en verksamhetsenhet som gemenskapsföretaget har i Finland, om företagsgruppens eller gemenskapsföretagets centrala ledning har angett det.

Om den centrala ledningen för en grupp av gemenskapsföretag eller för ett gemenskapsföretag finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte har angett vilket av dess kontrollerade företag eller verksamhetsenheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som ansvarar för skyldigheterna enligt detta kapitel, ansvarar för dem ett finskt kontrollerat företag eller en finsk verksamhetsenhet, om företaget eller verksamhetsenheten har det största antalet arbetstagare av de företag eller verksamhetsenheter som gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget kontrollerar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

18 §
Förberedande åtgärder

Den centrala ledningen enligt 17 § för en grupp av gemenskapsföretag eller för ett gemenskapsföretag skall tillsammans med företrädarna för arbetstagarna ta initiativ till inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller införandet av ett motsvarande informations- och samrådsförfarande.

Den centrala ledningen skall lämna företrädarna för arbetstagarna uppgifter om antalet arbetstagare i de företag eller verksamhetsenheter den kontrollerar.

Om den centrala ledningen för en grupp av gemenskapsföretag eller för ett gemenskapsföretag finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte, trots begäran från ett finskt företag eller en finsk verksamhetsenhet enligt 17 § 2 eller 3 mom., tillställer företaget eller verksamhetsenheten uppgifter om antalet arbetstagare i företagsgruppen eller företaget, skall företaget eller verksamhetsenheten skaffa dessa uppgifter från företagsgruppens företag eller företagets verksamhetsenheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ett kontrollerat företag och en kontrollerad verksamhetsenhet i Finland skall lämna uppgifter om antalet arbetstagare till ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beläget företag inom en grupp av gemenskapsföretag eller en inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet belägen verksamhetsenhet vid ett gemenskapsföretag, om företaget eller verksamhetsenheten begär att få uppgifterna i ett fall liknande det som avses i 3 mom.

19 §
Inrättande av ett förhandlingsorgan för arbetstagarna

Arbetstagarna skall välja ett förhandlingsorgan

1) när den centrala ledningen enligt 17 § för en grupp av gemenskapsföretag eller för ett gemenskapsföretag föreslår förhandlingar om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller införande av motsvarande informations- och samrådsförfarande, eller

2) när sammanlagt minst 100 arbetstagare eller deras företrädare från minst två företag eller verksamhetsenheter som är belägna i minst två medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet begär att sådana förhandlingar skall inledas.

20 §
Förhandlingsorganets sammansättning

Till sitt förhandlingsorgan väljer arbetstagarna en medlem från varje medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget har ett företag eller en verksamhetsenhet. Förutom dessa medlemmar väljer arbetstagarna till förhandlingsorganet

1) en medlem från varje medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har minst 25 procent men mindre än 50 procent av alla arbetstagare i gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget,

2) två medlemmar från varje medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har minst 50 procent men mindre än 75 procent av alla arbetstagare i gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget,

3) tre medlemmar från den medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har minst 75 procent av alla arbetstagare i gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget.

21 §
Antal medlemmar i förhandlingsorganet och val av medlemmar

Arbetstagarnas förhandlingsorgan har minst tre och högst 18 medlemmar, om inte tillämpningen av första meningen i 20 § leder till ett större antal medlemmar.

Arbetstagarna i företag eller verksamhetsenheter i Finland som hör till en grupp av gemenskapsföretag eller ett gemenskapsföretag väljer sina företrädare till förhandlingsorganet genom överenskommelse eller val. Om arbetstagarna inte kommer överens om förfarandet för val av sina företrädare, skall de arbetarskyddsfullmäktige som representerar företagens eller verksamhetsenheternas två största personalgrupper tillsammans ordna val eller något annat förfarande för val av medlemmar till förhandlingsorganet. Samtliga arbetstagare i företagen eller verksamhetsenheterna har rätt att delta i det val som arbetarskyddsfullmäktige ordnar.

Företrädare för arbetstagarna i företag eller verksamhetsenheter i andra medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som hör till en grupp av gemenskapsföretag eller ett gemenskapsföretag väljs med iakttagande av respektive stats nationella lagstiftning eller praxis.

Arbetstagarnas förhandlingsorgan skall meddela både den centrala ledningen för gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget och ledningarna för företagsgruppens kontrollerade företag eller gemenskapsföretagets verksamhetsenheter sin sammansättning.

22 §
Förhandlingar om ordnande av samarbete

Den centrala ledningen och arbetstagarnas förhandlingsorgan skall förhandla i en anda av samarbete och i syfte att uppnå ett avtal om ett europeiskt företagsråd eller ett motsvarande informations- och samrådsförfarande.

Den centrala ledningen kallar arbetstagarnas förhandlingsorgan till ett möte där de avtalsförhandlingar som avses i 1 mom. inleds. Den centrala ledningen skall underrätta ledningen för de andra företagen inom en grupp av gemenskapsföretag eller ledningarna för ett gemenskapsföretags verksamhetsenheter om kallelsen till förhandlingar.

23 §
Ansvar för förhandlingsorganets kostnader

Den centrala ledningen ansvarar för de skäliga kostnaderna för valet av medlemmar till arbetstagarnas förhandlingsorgan, förhandlingsorganets avtalsförhandlingar enligt 22 § samt sakkunniga som förhandlingsorganet anlitat vid dessa förhandlingar.

24 §
Förhandlingsorganets avstående från avtalsförhandlingar

Arbetstagarnas förhandlingsorgan kan med minst två tredjedels majoritet besluta att inte inleda förhandlingar enligt 22 § eller att avbryta redan påbörjade förhandlingar. För att på nytt inleda förhandlingar kan arbetstagarnas förhandlingsorgan sammankallas tidigast två år efter beslutet, om inte den centrala ledningen och förhandlingsorganet har kommit överens om eller kommer överens om en kortare tidsfrist.

Om arbetstagarnas förhandlingsorgan i enlighet med 1 mom. har beslutat att avstå från förhandlingar, tillämpas inte de sekundära bestämmelserna om samarbetsförfarande i 27―37 § i gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget.

25 §
Beslut om samarbetsavtal i förhandlingsorganet

Arbetstagarnas förhandlingsorgan kan ingå avtal med den centrala ledningen om ett eller flera europeiska företagsråd eller ett eller flera andra informations- och samrådsförfaranden, om mera än hälften av förhandlingsorganets medlemmar understöder det.

26 §
Avtal om europeiskt företagsråd eller annat informations- och samrådsförfarande

I ett skriftligt avtal om ett europeiskt företagsråd skall, om inte något annat överenskoms, bestämmas

1) vilka företag eller verksamhetsenheter som hör till avtalets tillämpningsområde,

2) företagsrådets sammansättning och dess mandatperiod,

3) företagsrådets uppgifter samt förfaringssätten för information och ömsesidigt utbyte av åsikter,

4) platsen eller platserna för företagsrådets möten, mötesfrekvensen och mötenas längd,

5) vilka ekonomiska och andra materiella resurser som skall anvisas företagsrådet, samt

6) avtalets giltighetstid och de förfaringssätt som iakttas när avtalet ändras på grund av förändringar som verkställts i gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget eller när avtalet revideras av någon annan orsak.

Den centrala ledningen och arbetstagarnas förhandlingsorgan kan i stället för att inrätta ett europeiskt företagsråd skriftligen avtala om ett eller flera informations- och samrådsförfaranden. I avtalet skall anges de ärenden som arbetstagarnas företrädare har rätt att få information om och att bli hörda om. Till dem hör i synnerhet övernationella frågor som berör gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget och som har en betydande inverkan på arbetstagarnas ställning. I avtalet skall också anges detaljerade regler för hur företrädarna för arbetstagarna har rätt att sammanträda för att dryfta den information de fått.

Ett avtal om ett europeiskt företagsråd eller ett annat informations- och samrådsförfarande åsidosätter de i 27―37 § avsedda sekundära bestämmelserna om samarbete inom grupper av gemenskapsföretag och gemenskapsföretag, om inte något annat följer av avtalet.

27 §
Sekundära bestämmelser om samarbete inom grupper av gemenskapsföretag och gemenskapsföretag

Bestämmelserna om europeiska företagsråd i 28―37 § skall tillämpas i grupper av gemenskapsföretag och i gemenskapsföretag

1) när den centrala ledningen och arbetstagarnas förhandlingsorgan har avtalat om det,

2) om den centrala ledningen inte har inlett förhandlingar med arbetstagarnas förhandlingsorgan inom sex månader efter begäran om förhandlingar enligt 19 § 2 punkten från arbetstagarna eller deras företrädare, eller

3) om den centrala ledningen och arbetstagarnas förhandlingsorgan i sina förhandlingar inte har uppnått avtal om samarbete enligt detta kapitel inom tre år från de tidpunkter som avses i 19 § utom när detta har berott på arbetstagarnas förhandlingsorgans beslut enligt 24 § att avstå från avtalsförhandlingar.

Om det i en grupp av gemenskapsföretag finns flera kontrollerande företag än ett, inrättas ett europeiskt företagsråd bara på det högsta kontrollerande företagets nivå, om inte något annat följer av ett avtal enligt 26 §.

28 §
Europeiskt företagsråd och dess sammansättning

Ett europeiskt företagsråd är ett samarbetsorgan som arbetstagarna i ett gemenskapsföretag eller i en grupp av gemenskapsföretag väljer inom sig och som har minst tre och högst 30 medlemmar.

Till företagsrådet skall väljas minst en medlem från varje medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget har ett företag eller en verksamhetsenhet. Utöver dessa medlemmar väljs

1) en medlem från varje medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har minst 25 procent men mindre än 50 procent av alla arbetstagare i gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget,

2) två medlemmar från varje medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har minst 50 procent men mindre än 75 procent av alla arbetstagare i gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget,

3) tre medlemmar från den medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har minst 75 procent av alla arbetstagare i gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget.

29 §
Val av medlemmar i europeiska företagsråd

Arbetstagarna i företag eller verksamhetsenheter i Finland som hör till en grupp av gemenskapsföretag eller ett gemenskapsföretag väljer bland sig medlemmar som företräder dem i det europeiska företagsrådet genom överenskommelse eller val. Om personalen inte kommer överens om förfarandet för val av sina företrädare, skall de arbetarskyddsfullmäktige som representerar företagens eller verksamhetsenheternas två största personalgrupper tillsammans ordna val eller något annat förfarande för val av medlemmar i företagsrådet. Alla som hör till personalen i företagen eller verksamhetsenheterna har rätt att delta i det val av medlemmar i det europeiska företagsrådet som arbetarskyddsfullmäktige ordnar.

Företrädare för arbetstagarna i företag eller verksamhetsenheter i andra medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som hör till en grupp av gemenskapsföretag eller ett gemenskapsföretag väljs med iakttagande av respektive stats nationella lagstiftning eller praxis.

30 §
Meddelande om europeiska företagsråds sammansättning

Företagsrådet skall meddela den centrala ledningen för gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget eller en av den centrala ledningen anvisad annan behörig ledning för företagsgruppen eller företaget sin sammansättning och eventuella förändringar i den.

31 §
Europeiska företagsråds arbetsordning och arbetsutskott

Företagsrådet fastställer självt sin arbetsordning.

Företagsrådet kan inom sig välja ett arbetsutskott med högst tre medlemmar, om företagsrådets medlemsantal förutsätter detta.

32 §
Rätt att få uppgifter och att bli hörd

Det europeiska företagsrådet och dess arbetsutskott har rätt att få uppgifter och bli hört om sådana frågor som berör hela gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget eller minst två av företagsgruppens företag eller gemenskapsföretagets verksamhetsenheter, som är belägna i olika medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. På motsvarande sätt behandlas i grupper av gemenskapsföretag och i gemenskapsföretag enligt 17 § 2 och 3 mom. enbart ärenden som gäller antingen alla företag eller verksamhetsenheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller minst två företag eller verksamhetsenheter som är belägna i olika medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

33 §
Ordinarie möten och ärenden som behandlas på dem

Det europeiska företagsrådet har rätt att sammanträda minst en gång om året tillsammans med företrädarna för den finska centrala ledningen för gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget för att få uppgifter och bli hört om företagsgruppens eller företagets affärsverksamhet och framtidsutsikter. Före mötet skall den centrala ledningen lämna en skriftlig redogörelse för de ärenden som kommer att behandlas på mötet.

Den centrala ledningen skall informera ledningen för övriga företag eller verksamhetsenheter som hör till gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget om mötet.

På de ordinarie mötena skall behandlas i synnerhet följande ärenden:

1) företagsgruppens eller företagets struktur,

2) företagsgruppens eller företagets ekonomiska och finansiella situation,

3) framtidsutsikterna för företagsgruppens eller företagets verksamhet, produktion och försäljning,

4) sysselsättningsläget och framtidsutsikterna för det,

5) investeringsprogrammet eller investeringsprogrammen,

6) betydande organisationsförändringar,

7) införandet av nya arbetsmetoder och produktionsprocesser,

8) produktionsöverföringar,

9) fusioner,

10) inskränkning eller nedläggning av produktionen i företag eller verksamhetsenheter eller betydande delar av dessa, och

11) sådana minskningar av antalet arbetstagare som avses i rådets direktiv 98/59/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar av arbetstagare, i enlighet med vad som bestäms i den nationella lagstiftningen i etableringsstaten för respektive företag som hör till gruppen av gemenskapsföretag eller för respektive verksamhetsenhet vid gemenskapsföretaget.

Före ett ordinarie möte har medlemmarna i det europeiska företagsrådet rätt att sammanträda för sig.

34 §
Extra möten i exceptionella situationer

Den centrala ledningen skall med tanke på utbytet av åsikter i rätt tid lämna arbetsutskottet en redogörelse för sådana exceptionella omständigheter som har en betydande inverkan på arbetstagarnas ställning, i synnerhet omplacering av verksamheten, nedläggning av ett företag eller en verksamhetsenhet samt uppsägningar enligt 33 § 3 mom. 11 punkten.

På begäran av arbetsutskottet skall den centrala ledningen eller någon annan sådan företagsledning som har beslutanderätt i de ärenden som behandlas, ordna ett möte där den informerar om de ärenden som avses i 1 mom. och utbyter åsikter om dem med arbetsutskottet. Också de medlemmar av det europeiska företagsrådet som inte hör till arbetsutskottet men som företräder arbetstagare som direkt berörs av de ärenden som avses i 1 mom. har rätt att delta i mötet.

Ett extra möte skall ordnas så snart som möjligt efter att utredningen givits. För mötet utarbetar den i 2 mom. avsedda ledningen för gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget en berättelse om vilken arbetsutskottet kan avge utlåtande när mötet avslutas eller inom en rimlig tid efter att mötet avslutats.

Arbetsutskottet, vid behov kompletterat på det sätt som avses i 2 mom., har rätt att samlas utan att ledningen för gruppen av gemenskapsföretag eller för gemenskapsföretaget är närvarande.

Vad som ovan bestäms om arbetsutskottet gäller det europeiska företagsrådet, om det inte har valt något arbetsutskott inom sig.

35 §
Rätt att anlita sakkunniga

Det europeiska företagsrådet och dess arbetsutskottet har rätt, i den mån det är nödvändigt, att anlita sakkunniga som det själv valt när det förbereder sig för möten som avses i 33 och 34 §.

36 §
Informationsskyldighet för medlemmarna av företagsrådet och dess arbetsutskott

Medlemmarna av det europeiska företagsrådet eller dess arbetsutskott skall informera de andra företrädarna för arbetstagarna i gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget eller, om inga företrädare har valts, arbetstagarna direkt om innehållet i och resultaten av de informations- och samrådsförfaranden som avses ovan i detta kapitel, om inte något annat följer av tystnadsplikten enligt 43 §.

37 §
Ansvar för samarbetskostnaderna

Den centrala ledningen svarar för kostnaderna för det europeiska företagsrådets och dess arbetsutskotts verksamhet. Sådana kostnader är åtminstone kostnaderna för mötesarrangemang och tolkning samt rese- och inkvarteringskostnader för medlemmarna i det europeiska företagsrådet och arbetsutskottet, om inte något annat har avtalats.

Den centrala ledningen skall anvisa det europeiska företagsrådets och dess arbetsutskotts medlemmar tillräckliga ekonomiska och andra materiella resurser så att de kan sköta sina uppgifter på lämpligt sätt.

Den centrala ledningen svarar för rese- och inkvarteringskostnaderna för en (1) sakkunnig som det europeiska företagsrådet och dess arbetsutskott anlitar i fall som avses i 33 och 34 §, om inte något annat avtalas.

38 §
Det europeiska företagsrådets bedömning av avtalsförhandlingarna

Företagsrådet bedömer senast fyra år efter att det inrättats huruvida förhandlingar om ett avtal enligt 26 § borde inledas med den centrala ledningen.

Om företagsrådet med enkel majoritet beslutar att föreslå förhandlingar för den centrala ledningen, skall företagsrådet föra förhandlingarna i stället för arbetstagarnas förhandlingsorgan. Vid förhandlingarna iakttas i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i 22―26 §.

39 §
Inverkan av en minskning av antalet arbetstagare

Även om antalet arbetstagare i en grupp av gemenskapsföretag eller ett gemenskapsföretag minskar så att det understiger det som föreskrivs i 13 §, skall ett i Finland ingånget avtal enligt 26 § om ett europeiskt företagsråd eller något annat informations- och samrådsförfarande tillämpas ytterligare sex månader från det att antalet arbetstagare i företagsgruppen eller företaget inte längre uppfyller antalet enligt 13 §, om inte något annat följer av avtalet.

På motsvarande sätt behåller arbetstagarnas förhandlingsorgan enligt 19 § och det europeiska företagsrådet enligt 28 § sin ställning och sina uppgifter sex månader från det har antalet arbetstagare i företagsgruppen eller företaget har minskat så att det understiger det som föreskrivs i 13 §.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

40 §
Rättigheter för företrädare för arbetstagarna

De företrädare för arbetstagarna som avses i denna lag har rätt att för skötseln av sina uppgifter liksom för samarbetsutbildning som avtalas särskilt få tillräckligt med befrielse från sitt arbete. Arbetsgivaren skall betala ersättning för inkomstbortfall till följd av detta. Angående annan befrielse från arbete och ersättning för inkomstbortfall skall i varje enskilt fall överenskommas mellan den behöriga företrädaren för arbetstagarna samt arbetsgivaren.

Om en företrädare för arbetstagarna utom sin arbetstid deltar i samarbetsförfarande enligt denna lag eller fullgör någon annan med arbetsgivaren avtalad uppgift, är arbetsgivaren skyldig att till honom eller henne erlägga en ersättning för den tid som använts för uppgiften vilken motsvarar företrädarens lön för ordinarie arbetstid.

41 §
Uppsägningsskydd för företrädare för arbetstagarna

I fråga om uppsägningsskyddet för de företrädare för arbetstagarna som avses i denna lag gäller vad som i 7 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001) bestäms om uppsägningsskydd för förtroendemän och förtroendeombud.

Uppsägningsskyddet för en företrädare för arbetstagarna som valts i någon annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bestäms enligt den nationella lagstiftningen i staten i fråga.

42 §
Avtalsrätt

Ledningen för en finsk företagsgrupp eller ett finskt företag som avses i 7 § och de företrädare för arbetstagarna som avses i 8 eller 10 § samt den i 17 § avsedda centrala ledningen för en företagsgrupp eller ett företag som avses 13 § och de finska företrädarna för arbetstagarna i detta företag får utan hinder av vad som bestäms ovan skriftligen avtala om sammanförande av innehållet i och förfarandet för de nationella samarbetsförfarandena och samarbetsförfarandena på gemenskapsnivå.

43 §
Tystnadsplikt

En arbetstagare som är medlem av arbetstagarnas förhandlingsorgan enligt 8 eller 20 § och en företrädare för arbetstagarna vilken deltar i samarbetsförfarandet samt en i denna lag avsedd sakkunnig som bistår företrädarna för arbetstagarna skall hemlighålla i samband med samarbetsförfarandet erhållna

1) uppgifter om företagsgruppens eller företagets affärs- och yrkeshemligheter,

2) sådana uppgifter om företagsgruppens eller företagets ekonomiska ställning som inte är offentliga enligt annan lagstiftning och vilkas spridning vore ägnad att skada företagsgruppen eller företaget eller deras kompanjon eller kontrahent, samt

3) uppgifter om företagsgruppens eller företagets företagssäkerhet och motsvarande säkerhetsarrangemang vilkas spridning vore ägnad att skada företagsgruppen eller företaget eller deras kompanjon eller kontrahent.

Vad som bestäms i 1 mom. hindrar inte den som har tystnadsplikt, efter att ha informerat om tystnadsplikten, från att röja sekretessbelagda uppgifter för andra i nämnda moment avsedda arbetstagare eller företrädare för arbetstagarna eller sakkunniga som bistår dem, om det är nödvändigt för skötseln av samarbetsuppgifterna.

Tystnadsplikten förutsätter att

1) företagsgruppens eller företagets ledning har visat dem som har tystnadsplikt enligt 1 mom. vilka uppgifter som omfattas av affärs- och yrkeshemligheten,

2) företagsgruppens eller företagets ledning har meddelat dem som har tystnadsplikt enligt 1 mom. att de uppgifter som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten är sekretessbelagda, och

3) den som har tystnadsplikt enligt 1 mom. har underrättat de i 2 mom. avsedda arbetstagarna eller företrädarna för arbetstagarna eller sakkunniga som bistår dem om tystnadsplikten.

Tystnadsplikten gäller hela den tid anställningsförhållandet för en arbetstagare enligt 1 mom. och dennes företrädare är i kraft och tystnadsplikten för en sakkunnig efter att sakkunniguppdraget fullgjorts.

44 §
Undantag från informationsskyldigheten

Ledningen och den centrala ledningen för en företagsgrupp är inte skyldig att lämna arbetstagarna eller deras företrädare sådana uppgifter vilkas utlämnande enligt en objektiv bedömning skulle orsaka betydande olägenhet eller skada för företagsgruppen, företaget eller dess verksamhet.

45 §
Det kontrollerande företagets informationsskyldighet

När det företag som utövar bestämmande inflytande över en företagsgrupp eller när ett gemenskapsföretag enligt 7 § 3 mom. eller 13 § 2 punkten förbereder ekonomiska beslut eller produktionsbeslut, som leder till att ett företag eller en verksamhetsenhet som det kontrollerar sannolikt måste överväga att minska användningen av arbetskraft på det sätt som avses i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar av arbetstagare, skall det ge det kontrollerade företaget eller den kontrollerade verksamhetsenheten tillräckliga uppgifter om de avgöranden som är under beredning och alternativen till dem så att det sistnämnda företaget eller verksamhetsenheten kan fullgöra sin samarbetsskyldighet på korrekt sätt.

46 §
Straffbestämmelser

En företrädare för den centrala ledningen, ett kontrollerat företag eller ett företag enligt 2 § 2 mom. eller ett sådant företags verksamhetsenhet, som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att iaktta eller bryter mot vad som bestäms i 11 eller 12 §, 18 § 2 mom., 22 § 2 mom., 32―35, 39, 40 eller 47 §, med undantag för vad som i 40 § bestäms om arbetsgivarens betalningsskyldighet, eller som väsentligt försummar att iaktta vad som överenskommits i ett avtal enligt 8 eller 26 §, skall för brott mot samarbetsskyldigheten inom företagsgrupper dömas till böter.

I fråga om straff för kränkning av de rättigheter som tillkommer en samarbetsföreträdare enligt 41 § bestäms i 47 kap. 4 § i strafflagen (39/1889) och om straff för hindrande av arbetstagarna från att välja företrädare i förhandlings- eller samarbetsorgan enligt denna lag bestäms i 47 kap. 5 § i strafflagen.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 43 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe än i 38 kap. 1 § i strafflagen.

47 §
Framläggning

Arbetsgivaren skall hålla denna lag fritt tillgänglig för arbetstagarna på arbetsplatsen.

48 §
Tillsyn

Iakttagandet och tillämpningen av denna lag övervakas av arbetsministeriet samt av de arbetsgivar-, arbetstagar- och tjänstemannaföreningar som ingått ett riksomfattande kollektivavtal vars bestämmelser skall iakttas i företagets anställningsförhållanden.

5 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

49 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till bestämmelserna om nationellt eller internationellt koncernsamarbete i den lag om samarbete inom företag (725/1978) som gällde vid denna lags ikraftträdande, skall denna lag tillämpas i stället för dem.

50 §
Övergångsbestämmelse

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte på de företag och företagsgrupper som avses i denna lag och i vilka det vid denna lags ikraftträdande finns ett gällande avtal om nationellt eller internationellt koncernsamarbete enligt den lag om samarbete inom företag som gäller vid ikraftträdandet eller i vilka det före den 22 september 1996 har ingåtts ett avtal som gäller hela personalen om gränsöverskridande växelverkan mellan koncernens ledning och personalen. Om inte något annat har avtalats är uppsägningstiden för det sistnämnda avtalet sex månader, varefter de skyldigheter som föreskrivs i denna lag skall iakttas.

RP 254/2006
AjUB 15/2006
RSv 286/2006
Rådets direktiv 94/45/EG; EGT nr L 254, 30.9.1994 s. 64
Rådets direktiv 97/81/EG; EGT nr L 14, 20.1.1998 s. 9
Rådets direktiv 1999/70/EG; EGT nr L 175, 10.7.1999 s. 43

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.