329/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften och om de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller deras yttre och inre gränser

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 4 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), sådant det lyder i lag 1446/2006, 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan denna paragraf lyder i lag 273/2003, samt 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller de yttre och inre gränserna för bas- och jordbruksskiften i fråga om följande stödsystem och stöd:

1) stödsystemen enligt avdelning III och kapitel 2, 5, 6, och 9 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001

2) stöd som avses i kapitel V och VI i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar, vilka ingår i det horisontella program för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet 2000-2006 som godkänts av Europeiska gemenskapernas kommission, och stöd som avses i artiklarna 37 och 39 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), vilka ingår i det program för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet 2007―2013 som godkänts av Europeiska gemenskapernas kommission, samt

3) de stöd för växtproduktion som avses i 9 § och de stöd som avses i 10 a § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) basskifte ett geografiskt enhetligt referensskifte som sökanden odlar och besitter och som stämmer överens med artikel 2.26 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

2) jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och på vilket odlas en växtart för ett speciellt syfte, som läggs i träda, som skötts icke odlad eller som används för andra syften,

3) kantdike ett dike som avgränsar ett basskifte,

4) tegdike ett dike som ligger inom ett basskifte och som i huvudsak endast avleder vatten som samlats på basskiftet samt behövs för åkerns grundtorrläggning och

5) utfallsdike en grävd öppen bädd vars syfte är att samla det vatten som kommer från torrläggningsområdets gräns-, teg- och täckdiken samt det vatten som kommer från högre liggande avrinningsområde och avleda det från torrläggningsområdet.

3 §
Bas- och jordbruksskiften

Ett basskifte kan höra endast till en gårdsbruksenhet med undantag för samfällda betesområden och på växtföljden baserade regelbundna årliga byten av jordbruksskiften mellan gårdsbruksenheter samt eventuella trädgårdsland som brukas till husbehov och som inte omfattas av arrendering eller utarrendering av basskiftet och inte är föremål för en ansökan om stöd.

Ett jordbruksskifte är högst så stort som ett basskifte. Ett jordbruksskifte hör alltid till ett basskifte och på det kan finnas växter endast från en grupp av kulturväxter.

4 §
Fastställande av gränsen för ett basskifte

Gränsen för ett basskifte går längs kanten av åkerarealen, om basskiftet avgränsas av ett vattendrag, en väg, en skog, en gräns för äganderätt, en gräns för ett produktionsområde, en gräns för trädesduglighet, en gårdsstödsegenskap, en kommungräns eller en annan motsvarande gräns.

5 §
Godkännande av ett kantdike som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte

Ett högst tre meter brett kantdike som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder kan godkännas som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte fram till gränsen för basskiftet. Härvid går gränsen för basskiftet mitt i kantdiket. Om kantdiket är över tre meter brett går gränsen för åkerns basskifte längs gränsen mellan kantdiket och åkern, dvs. dikeskanten.

Den sammanlagda bredden av kantdiket, mätt från basskiftesgränsen till kanten av växtbeståndet på jordbruksskiftet, och den icke odlade dikesrenen får vara högst två meter. Med icke odlad dikesren avses en dikesren på vilken det inte växer sådana kulturväxter som odlas på jordbruksskiftet.

Med avvikelse från vad som bestäms i 2 mom. kan det godkännas att en dikesren som uppfyller villkoren i jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd (183/2006), en dikesren som uppfyller villkoren för miljöstöd för jordbruket, en i genomsnitt högst tre meter bred skyddsremsa, ett annat område som uppfyller villkoren för miljöstöd, eller en sådan odlingsteknisk vändteg som finns längs ett vattendrag eller ett kantdike som klassificerats som utfallsdike utgör en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte. Odlingstekniska vändtegar kan dock inte godkännas som en del av ovan nämnda areal om det är fråga om odling av stråsäd, oljeväxter eller proteingrödor.

6 §
Godkännande av ett tegdike som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte

Ett tegdike som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder och de icke odlade dikesrenarna kan godkännas som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte, om den sammanlagda bredden av diket och dikesrenarna är högst tre meter.

7 §
Utelämnande av områden med träd och buskar

Träd och buskar skall inte räknas till arealen av ett basskifte. De skall dock inte utelämnas om det är fråga om ett sådant jordbruksskifte som uppfyller stödvillkoren för permanent betesmark som avses i 16 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd.

De områden av ett dike eller en icke odlad dikesren inom ett basskifte på vilka det växer träd eller buskar skall inte räknas till arealen av basskiftet.

8 §
Skyddsremsor, dikesrenar och andra områden på ett jordbruksskifte som uppfyller villkoren för miljöstöd för jordbruket

I genomsnitt högst tre meter breda skyddsremsor, dikesrenar och andra områden som uppfyller villkoren för miljöstöd för jordbruket godkänns som en del av arealen av ett jordbruksskifte.

9 §
Odlingstekniska vändtegar och skötsel- och körgångar för trädgårdsväxter

I genomsnitt högst tre meter breda vändtegar som utgör en del av det normala sättet att odla en växt och som lämnats av nödvändiga odlingstekniska skäl kan godkännas som en del av arealen av ett jordbruksskifte utom när det gäller växter som avses i 5 § 3 mom. Då det gäller mångåriga trädgårdsväxter kan skötselgångar som utgör en del av sättet att odla växterna och körgångar som behövs för att odlings- och skördemaskiner skall kunna ta sig fram godkännas som en del av arealen av ett jordbruksskifte. Skötsel- och körgångarna skall vara nödvändiga med tanke på odlingen av växten i fråga och ändamålsenliga med tanke på storlek, placering och antal.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 april 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 mars 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.