318/2007

Given i Helsingfors den 23 mars 2007

Lag om ändring av 21 och 22 § i lagen om skogsvårdsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skogsvårdsföreningar (534/1998) 22 § 3 mom. och

fogas till 21 § ett nytt 2 mom. och till 22 § ett nytt 4 mom. som följer:

21 §
Ändringssökande

Utöver vad som särskilt bestäms om sökande av ändring, har skogscentralen rätt att överklaga beslut som Landsbygdsverket eller förvaltningsdomstolen har fattat med stöd av denna lag, om Landsbygdsverkets beslut avviker från skogscentralens framställning eller om förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt skogscentralens eller Landsbygdsverkets beslut.

22 §
Tillsyn och påföljder

Om verksamhet som strider mot denna lag eller mot föreskrifter eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den till sin karaktär är grov eller fortsätter efter en sådan anmärkning som avses i 2 mom., skall skogscentralen förplikta den som saken gäller att iaktta föreskrifterna och bestämmelserna. I beslutet kan bestämmas att det skall iakttas trots att ändring söks, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.

Landsbygdsverket kan på framställning av skogscentralen förena skogscentralens beslut enligt 3 mom. med vite så som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Ett ärende som inletts vid en skogscentral och som enligt denna lag omfattas av Landsbygdsverkets behörighet överförs vid lagens ikraftträdande till Landsbygdsverket för avgörande om det inte avgjorts av skogscentralen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 178/2006
GrUU 45/2006
JsUB 19/2006
RSv 281/2006

Helsingfors den 23 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.