283/2007

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) en ny 152 a § som följer:

9 kap.

Avlägsnande ur landet

152 a §
Avlägsnande ur landet genom Finlands territorium

Polisen eller gränskontrollmyndigheten kan på grundval av en internationell överenskommelse som är bindande för Finland eller någon annan förpliktelse som är bindande för Finland tillåta att en behörig myndighet i en annan stat avlägsnar en tredjelandsmedborgare ur landet genom Finlands territorium. Tillståndet skall ange vilken myndighet som genomför transiteringen och vilka befogenheter och vilken rätt att använda maktmedel den andra statens myndighet har.

Transiteringen genomförs av polisen eller gränskontrollmyndigheten, och den andra statens behöriga tjänstemän kan delta i transiteringen. Om polisen eller gränskontrollmyndigheten inte ofördröjligen kan genomföra transiteringen, kan den tillåta att den andra statens behöriga tjänstemän genomför transiteringen självständigt.

När den andra statens behöriga tjänstemän deltar i en transitering som polisen eller gränskontrollmyndigheten genomför har de på Finlands territorium rätt att utöva de befogenheter som en polisman eller en gränsbevakningsman har, inklusive maktmedel, och som en polisman eller gränsbevakningsman inom ramen för sin behörighet anvisar.

När den andra statens tjänstemän genomför transiteringen självständigt har de rätt att ge nödvändiga befallningar och meddela nödvändiga förbud som är förpliktande för den som skall avlägsnas ur landet. Polisen eller gränskontrollmyndigheten kan ge dem rätt att använda maktmedel på Finlands territorium för att förhindra att den som skall avlägsnas ur landet flyr, bryta ner motstånd eller avvärja ett överhängande brott eller någon annan farlig gärning eller händelse. Maktmedlen skall vara behövliga samt försvarliga med hänsyn till omständigheterna. För att en främmande stats tjänstemän skall få använda maktmedel krävs det dessutom att finländska behöriga tjänstemän inte omedelbart kan använda maktmedel.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 243/2006
FvUB 36/2006
RSv 301/2006
Rådets direktiv 2003/110/EG, EGT nr L 321, 25.11.2003

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.