281/2007

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

Lag om ändring av 17 § i lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 juni 2003 om fordonstrafikregistret (541/2003) 17 § 2 mom. 13 punkten, sådan den lyder i lag (276/2007), och

fogas till 17 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 403/2005 och 588/2005 samt i nämnda lag (276/2007), en ny 14 punkt samt till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lagar, ett nytt 4 mom. som följer:

17 §
Sekretessbelagda uppgifter och utlämnande av dem

Sekretessbelagda uppgifter i registret får dock utan hinder av sekretessbestämmelserna lämnas ut som följer:


13) till sådana serviceproducenter som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare ett fotografi av personen och personens namnteckningsprov för behandlingen av yrkeskompetensbevis för förare,

14) till en EES-stats polismyndighet och andra myndigheter som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller förebygga och utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning, för skötseln av förpliktelser som följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland.


Logguppgifterna och övervakningsuppgifterna om sådan behandling av uppgifter som grundar sig på fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration lagras och utplånas i enlighet med bestämmelserna i artikel 39.4 och 39.5 i nämnda fördrag.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 243/2006
FvUB 36/2006
RSv 301/2006

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.