276/2007

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 juni 2003 om fordonstrafikregistret (541/2003) 3 § 2 mom. 7 punkten, 5 § 1 mom. 12 punkten, 11 § 1 mom. 5 punkten, 12 § 1 mom. 6 punkten, 15 § 1 mom. 9 punkten och 17 § 2 mom. 12 punkten,

av dem 3 § 2 mom. 7 punkten sådan den lyder i lag 697/2006, 5 § 1 mom. 12 punkten sådan den lyder i lag 234/2007 och 17 § 2 mom. 12 punkten sådan den lyder i lag 588/2005, samt

fogas till 3 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 697/2006, en ny 8 punkt, till 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 859/2005 och 60/2006 samt i nämnda lagar 697/2006 och 234/2007, en ny 13 punkt, till 12 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag, en ny 7 punkt, till 15 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 859/2005, en ny 10 punkt och till 17 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 403/2005 och i nämnda lag 588/2005, en ny 13 punkt som följer:

3 §
De registrerade

I registret får dessutom föras in uppgifter om fysiska personer som


7) har anmält sig till ett prov som krävs för tillståndspliktig transportverksamhet eller har ett intyg som krävs för beviljande av tillstånd,

8) har den kompetens som föreskrivs i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) eller har anmält sig till utbildning som krävs för denna kompetens.

5 §
Andra uppgifter som registreras om fysiska personer

I fråga om fysiska personer får utöver basuppgifter registreras för registrets syfte behövliga


12) uppgifter om trafikförsäkringstagaren,

13) uppgifter om det utbildningscentrum som har meddelat utbildning för yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare, om den erhållna utbildningen och hur länge den räckt, om genomfört prov och intyg över detta, om beviljande av yrkeskompetensbevis för förare eller dess duplettexemplar, om anteckningar om yrkeskompetens i körkortet samt om genomgången fortbildning och intyg över detta.


11 §
Rätt att få uppgifter från myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att få uppgifter enligt följande:


5) från polisen uppgifter om tillgrepp av motordrivna fordon och släpfordon samt uppgifter om körrätt och ansökan i anslutning därtill, körkortstillstånd, undervisningstillstånd, övningstillstånd, trafiklärartillstånd, yrkeskörtillstånd för personbil, parkeringstillstånd för handikappade, körkort och anteckningar om yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare i körkort, hinder för erhållande av körkortstillstånd eller körkort, körförbud och grunderna för dem, indragning av ADR-körtillstånd, administrativa påföljder i anslutning till körrätt samt körkortstillstånd och andra tillstånd samt uppgifter om överlämnande och omhändertagande av körkort och tillstånd som avses här,


12 §
Rätt att få uppgifter från andra än myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att från andra än myndigheter få uppgifter enligt följande:


6) från dem som tillverkar körkort uppgifter om tillverkningen och leveransen av körkort,

7) från en sådan provmottagare och serviceproducent som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare uppgifter om prov och beviljande av yrkeskompetensbevis för förare samt från utbildningscentrum som meddelar fortbildning uppgifter om fortbildningen.


15 §
Utlämnande av offentliga uppgifter i elektronisk form

Personuppgifter och andra uppgifter i registret får utlämnas via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form


9) till myndigheter i en EES-stat, Europeiska gemenskapernas kommission och myndigheter som avses i internationella överenskommelser för skötseln av förpliktelser som följer av gemenskapens lagstiftning eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland,

10) till sådana serviceproducenter som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare för behandlingen av yrkeskompetensbevis för förare.


17 §
Sekretessbelagda uppgifter och utlämnande av dem

Sekretessbelagda uppgifter i registret får dock utan hinder av sekretessbestämmelserna lämnas ut som följer:


12) till gränsbevakningsväsendet uppgifter om brott och påföljder för brott samt om andra påföljder för upprätthållande av gränssäkerheten, för förundersökning och annan undersökning, för efterspaning, för en räddningsuppgift eller för påförande av påföljdsavgift för transportör enligt utlänningslagen (301/2004) samt ett fotografi av personen och personens namnteckningsprov för identifiering av personen,

13) till sådana serviceproducenter som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare ett fotografi av personen och personens namnteckningsprov för behandlingen av yrkeskompetensbevis för förare.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 149/2006
KoUB 33/2006
RSv 251/2006

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.