275/2007

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

Lag om ändring av 75 § i vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 75 § 2 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 1103/2004, som följer:

75 §
Grunder för körförbud

Den som har körrätt skall, om inte något annat följer av 78 § 5 mom. eller 80 §, meddelas körförbud om han eller hon


5) minst fyra gånger inom två år eller tre gånger inom ett år vid förande av ett motordrivet fordon har gjort sig skyldig till en gärning som är straffbar enligt denna lag eller enligt 23 kap. 1 eller 11 § i strafflagen, eller till sådan fordonsförseelse som avses i 96 § 2 mom. i fordonslagen (1090/2002), eller till sådant brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens för förare som avses i 24 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007), med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till sådan detektorförseelse som avses i 3 § 1 punkten i lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen (546/1998), eller om han eller honDenna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 149/2006
KoUB 33/2006
RSv 251/2006

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.