238/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Lag om ändring av 23 a och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) 23 a § och 28 § 5 mom., sådana de lyder, 23 a § i lag 1389/2001 och 28 § 5 mom. i lag 1071/2005, som följer:

23 a §
Beaktande av mervärdesskatten i priserna per enhet för privata utbildningsanordnare

Priserna per enhet för grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesutbildning, yrkeshögskolor och grundläggande konstundervisning höjs för privata utbildningsanordnare så att höjningen motsvarar den andel som den mervärdesskatt som de privata utbildningsanordnarna betalat utgör av de kostnader utan mervärdesskatt som nämnda utbildningsformer orsakar de privata utbildningsanordnarna.

Priset per enhet för en privat huvudman för en yrkeshögskola och för en privat anordnare av yrkesutbildning kan höjas på ansökan för en fastighet och anläggningstillgångar som en kommun eller samkommun har överlåtit till en privat sammanslutning eller stiftelse för verksamhet som överensstämmer med denna lag så att förhöjningen multiplicerad med det antal studerande som används vid bestämmande av finansieringen högst motsvarar beloppet av den mervärdesskatt som skall betalas för överlåtelserna för nämnda ändamål.

Den förhöjning som avses i 1 och 2 mom. beaktas inte när det genomsnittliga priset per enhet fastställs enligt 16 § 1 mom. och inte heller när priserna per enhet bestäms enligt 2 mom. i nämnda paragraf. Den förhöjning som avses i 2 mom. beaktas inte heller när kommunens finansieringsandel bestäms eller när den i 1 mom. avsedda mervärdesskatteandelen räknas ut.

28 §
Priset per enhet för museer, teatrar och orkestrar

I fråga om mervärdesskatt gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 23 a § 1 och 3 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Bestämmelserna i 23 a § 2 mom. tillämpas dock inte på överlåtelser som skett före lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 272/2006
KuUB 21/2006
RSv 300/2006

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.