234/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 juni 2003 om fordonstrafikregistret (541/2003) 3 § 1 mom. 1 punkten, 5 § 1 mom. 11 punkten, 12 § 1 mom. 2 punkten och 14 § 1 mom. 1 punkten, av dem 5 § 1 mom. 11 punkten sådan den lyder i lag 697/2006 och 14 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 60/2006, samt

fogas till 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 697/2006, en ny 12 punkt som följer:

3 §
De registrerade

I registret får föras in uppgifter om fysiska och juridiska personer som

1) är ägare eller innehavare av ett fordon, trafikförsäkringstagare eller har tillfällig rätt att använda ett fordon eller ansöker om inteckning i bil eller har utfärdat en i lagen om inteckning i bil (810/1972) avsedd skriftlig förbindelse i pengar eller har åtagit sig att ansvara för eller innehar en förbindelse,


5 §
Andra uppgifter som registreras om fysiska personer

I fråga om fysiska personer får utöver basuppgifterna registreras för registrets syfte behövliga


11) uppgifter om prov för tillståndspliktig transportverksamhet och intyg som utfärdas för tillståndet,

12) uppgifter om trafikförsäkringstagaren.


12 §
Rätt att få uppgifter från andra än myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att från andra än myndigheter få uppgifter enligt följande:


2) från trafikförsäkringscentralen och trafikförsäkringsbolag uppgifter om grupptrafikförsäkringar, trafikförsäkringar och trafikförsäkringarnas avställningstid för fordon,


14 §
Utlämnande av enskilda offentliga uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att enskilt få uppgifter eller en kopia av offentliga uppgifter i registret enligt följande:

1) på basis av fordonets registreringstecken eller tillverkningsnummer uppgifter om fordonet, dess beskattning och inteckningar i fordonet samt om namn, adress och kontaktinformation i fråga om fordonsägare, fordonsinnehavare, personer som ansvarar för användningen av en bil och trafikförsäkringstagare,Denna lag träder i kraft den 2 november 2007.

RP 61/2006
KoUB 27/2006
RSv 224/2006

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.