233/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Lag om ändring av fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002) 1 § 2 mom., 3, 8, 20 och 60 §, 62 § 1 mom., rubriken för 8 kap., 64―66 §, rubriken för 67 § och 67 § 1 mom., 68 och 70 §, 72 § 1 mom., 84 §, 85 § 1 mom. samt 86 och 96 §,

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1328/2004, 61/2006 och 362/2006, 64 och 66 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 61/2006 samt 65 §, rubriken för 67 § och 67 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1328/2004, samt

fogas till lagen nya 64 a, 65 a, 65 b, 66 a―66 f och 69 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller även tekniska vägkontroller av fordon.


3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) fordon en anordning som är avsedd för färd på marken och som inte löper på skenor,

2) motordrivet fordon ett fordon som drivs med maskinkraft; motordrivna fordon är bilar, mopeder och motorcyklar samt fordon i kategori L som inte hör till dessa klasser samt traktorer, motorredskap och terrängfordon,

3) släpfordon ett fordon som kopplas till ett annat fordon och som inte är avsett att vara självgående; släpfordon är släpvagnar och släpanordningar,

4) utryckningsfordon ett motordrivet fordon som är utrustat med särskilda ljus- och ljudsignalanordningar; utryckningsfordon är räddnings-, polis-, militärpolis- och ambulansbilar och motsvarande andra fordon samt fordon som gränsbevakningsväsendet eller tullverket använder i tjänsten,

5) militärfordon ett fordon som innehas av försvarsmakten samt ett fordon som är avsett för Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet och som befinner sig i Finland,

6) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

7) register det fordonstrafikregister som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003),

8) typgodkännande ett förfarande genom vilket en godkännandemyndighet certifierar att en fordonstyp, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet uppfyller de tekniska kraven; typgodkännanden är EG-typgodkännande, E-typgodkännande, nationellt typgodkännande och typgodkännande av små serier,

9) etappvis typgodkännande ett förfarande där en godkännandemyndighet ensam eller tillsammans med en typgodkännandemyndighet i en annan EES-stat certifierar att en ej färdigbyggd eller en färdigbyggd fordonstyp, enligt byggnadsstadiet, uppfyller de gällande tekniska kraven,

10) registreringsbesiktning kontroll som utförs för att klassificera och registrera ett enskilt fordon,

11) kopplingsbesiktning kontroll som utförs för godkännande av koppling mellan ett dragfordon och ett eller flera släpfordon,

12) ändringsbesiktning kontroll som utförs för att ändringar av ett fordon skall kunna godkännas och de uppgifter om ett fordon som antecknats i registret skall kunna ändras eller kompletteras,

13) periodisk besiktning föreskriven regelbunden kontroll av ett fordons skick under den tid fordonet används och av uppgifter som antecknats i registret,

14) teknisk vägkontroll på väg eller någon annanstans förrättad kontroll av skicket hos fordon och av de uppgifter som antecknats i registret,

15) första registrering den åtgärd då identifieringsuppgifter om ett fordon och uppgifter om ägande, innehav, den som ansvarar för användningen av bilen, trafikförsäkring och användningsändamål första gången antecknas i registret i Finland,

16) ändringsregistrering anteckning i registret av förändringar som i fråga om fordonet skett i uppgifterna om ägande, innehav, den som ansvarar för användningen av bilen samt trafikförsäkring och användningsändamål,

17) system sådan apparatur i ett fordon som utgör en väsentlig del av fordonet och som i allmänhet inte kan lösgöras i separata komponenter, såsom bromssystem, avgasreningssystem eller inredningsdetaljer,

18) komponent en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som kan lösgöras eller installeras i fordonet och typgodkännas särskilt, såsom strålkastare och lyktor,

19) separat teknisk enhet en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som hänför sig till en viss fordonstyp och som kan typgodkännas särskilt eller som en del av ifrågavarande fordonstyp, såsom underkörningsskydd, och en från fordonet fristående anordning som används i trafik, såsom skyddshjälm eller skyddsanordning för barn,

20) tillverkare den som inför typgodkännandemyndigheten svarar för samtliga faktorer i anknytning till förfarandet vid typgodkännande samt för överensstämmelsen i produktionen; tillverkaren behöver inte delta i alla tillverkningsskeden i fråga om fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter,

21) tillverkarens representant en i Finland registrerad juridisk person som bedriver handel med eller import av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter och som befullmäktigats av tillverkaren och som får tillgång till tekniska uppgifter vilka hänför sig till ett fordons, en komponents eller en separat teknisk enhets konstruktion och utrustning och vilka är ett villkor för godkännande,

22) registreringsintyg ett dokument om första registrering, ändringsregistrering, tagande ur trafik och tagande i trafik som utfärdats av den som utför registrering och som intygar att fordonet är registrerat och av vars del I (teknisk del) framgår uppgifter som gäller fordonets ägare och innehavare samt fordonets tekniska data och vars del II (anmälningsdel) är avsedd för anmälan av förändringar i registeruppgifterna,

23) den som ansvarar för användningen av en bil en i Finland bosatt myndig fysisk person som är en bils huvudsakliga förare utan att vara dess ägare eller innehavare eller, om bilen inte har någon huvudsaklig förare, som har uppgifter om bilens förare; den som ansvarar för användningen av en bil skall ha körrätt minst för fordon av klass B,

24) påvisande av överensstämmelse genom CE-märkning ett förfarande med vilket tillverkaren genom CE-märkning påvisar att kraven i en teknisk förenhetligad standard eller i ett särdirektiv därom uppfylls i fråga om ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som vid påvisande av överensstämmelse omfattas av rådets beslut 93/465/EEG om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av CE-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv eller motsvarande särdirektiv.

25) avställning att ett fordon som registrerats första gången tas ur trafik tillfälligt och att uppgift om detta antecknas i registret,

26) påställning att ett fordon som registrerats första gången och därefter avställts åter tas i trafik och att uppgift om detta antecknas i registret,

27) slutlig avregistrering att ett fordon som registrerats första gången slutligt tas ur trafik i Finland och att uppgift om detta antecknas i registret.

8 §
Registrering och besiktning av fordon

Ett motordrivet fordon och en släpvagn som kopplas till det eller till dess släpvagn skall genomgå första registrering och ändringsregistrering samt besiktning på behörigt sätt, om inte något annat bestäms i denna lag eller med stöd av den. Ett motordrivet fordon och en släpvagn som kopplas till det eller till dess släpvagn och som inte genomgått första registrering och ändringsregistrering och besiktning på behörigt sätt får inte användas i trafik (användningsförbud). Användningsförbudet gäller också fordon som avställts.

Bestämmelser om periodisk besiktning finns i 6 kap., om registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning i 7 kap. och om registrering i 8 kap.

20 §
Räddningsbil, polisfordon och gränsbevakningsväsendets fordon

Räddningsbil är ett för brand- och räddningsväsendet särskilt tillverkat fordon i kategori M eller N, vars totalmassa är större än 3,5 ton. En räddningsbil är också ett annat fordon i kategori M eller N, som innehas av en kommun eller av en myndighet som lyder under statens räddningsförvaltning, av en läroanstalt inom statens räddningsförvaltning eller av Luftfartsverket och som används uteslutande för uppgifter inom brand- och räddningsväsendet. En räddningsbil är också en manskapsbil som ägs av en brandkår och som har plats för minst åtta personer utöver föraren.

Polisfordon är ett för polisen särskilt tillverkat eller utrustat fordon.

Gränsbevakningsväsendets fordon är ett för gränsbevakningsväsendet särskilt tillverkat eller utrustat fordon.

Genom förordning av inrikesministeriet utfärdas bestämmelser om den konstruktion och utrustning samt de färger som räddningsväsendet förutsätter i fråga om räddningsbilar samt om utrustning, färgsättning och emblem på polisfordon och gränsbevakningsväsendets fordon. Färgsättning och emblem på polisfordon och gränsbevakningsväsendets fordon enligt en sådan förordning får inte användas på andra fordon. Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om igenkänningslyktor, varningslyktor och ljudsignalanordningar på räddningsbilar, polisfordon och gränsbevakningsväsendets fordon.

60 §
Registreringsbesiktning

Innan ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplats till detta eller dess släpvagn registreras första gången skall det ha godkänts vid en registreringsbesiktning som utförts tidigast tre månader före första registreringen. Till registreringsbesiktning före första registrering behöver dock inte föras ett i enlighet med 65 § förhandsanmält och som färdigt fordon typgodkänt fordon, vars typgodkännande är giltigt vid registreringstidpunkten och vars konstruktion eller utrustning inte ändrats till de delar som granskats vid typgodkännandet.

Dessutom skall ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplats till detta eller till dess släpvagn utöver vad som sägs i 1 mom. ha godkänts vid en registreringsbesiktning som utförts högst tre månader tidigare innan det åter tas i trafik, om

1) fordonet varit registrerat i Finland, men är avregistrerat när denna lag träder i kraft,

2) fordonet avställts för export utomlands eller till landskapet Åland och för registrering där, eller

3) fordonet på grund av skada avställts på anmälan av en sammanslutning som sköter trafik- eller bilförsäkringsärenden.

Vid registreringsbesiktning kontrolleras fordonets identifieringsuppgifter och övriga uppgifter som behövs för registreringen. Dessutom kontrolleras om fordonet till sitt skick är säkert samt till sin konstruktion, sina mått och sin utrustning stämmer överens med bestämmelserna.

Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov bestämmelser om utförande av registreringsbesiktning och om det intyg som ges över den samt om registeranmälan av uppgifter om registreringsbesiktningen och om registreringsbesiktningsskyldighet i fråga om fordon som registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller utomlands. Genom förordning av statsrådet kan också föreskrivas att ett fordon, med avvikelse från 1 och 2 mom., inte behöver föras till registreringsbesiktning, om detta inte är nödvändigt

1) för identifiering av fordonet,

2) för registeranmälan av uppgifter om fordonet,

3) för kontroll av om fordonet uppfyller kraven i de fordonsspecifika bestämmelserna, eller

4) av andra likartade skäl.

62 §
Kopplingsbesiktning

Ett fordon i kategori M eller N och ett fordon i kategori O som skall kopplas till varandra skall föras till kopplingsbesiktning innan kombinationen tas i bruk, om det är fråga om en fordonskombination som godkänts för specialtransporter eller om fordonets mekaniska kopplingsanordningar, kopplingen av elledningarna och, i fråga om ett fordon som är försett med tryckluftsbromsar, dimensioneringen och placeringen av släpbromskopplingarna avviker från de kopplingsanordningar som allmänt används i fordon.


8 kap.

Registrering av fordon och förhandsanmälan

64 §
Anmälan av fordons registeruppgifter

Ägaren och innehavaren av ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplas till detta eller till dess släpvagn är skyldiga att registeranmäla de uppgifter som behövs för den första registreringen av ett fordon och förändringar i dem samt uppgifter om att fordon avställts, påställts och avregistreras slutligt, om inte annat följer av denna lag eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den. Ett fordon anses ha påställts vid den första registreringen.

Anmälan om avställning kan inte göras i fråga om fordon i kategori L. Anmälan kan emellertid göras om fordonet har skadats, tillgripits, förts ut ur landet eller övergått i kommunens ägo med stöd av lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (151/1975) eller om det av någon annan särskild anledning som inte är försäkringsrelaterad inte går att använda fordonet i trafik eller någon annanstans.

Närmare bestämmelser om ägarens och innehavarens inbördes anmälningsskyldighet samt om den rätt som andra, såsom fordonets förra ägare, i 18 l § i avfallslagen (1072/1993) avsedda insamlare eller förbehandlare, innehavaren och den som ansvarar för användningen av bilen, har att göra registreringsanmälningar som gäller registrerade uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas dessutom närmare bestämmelser om anmälningar som gäller registeruppgifter och om de tillhörande tidsfristerna.

Den anmälningsskyldige eller dennes ombud skall personligen tillställa den behöriga registreraren registreringsanmälan. Genom förordning av statsrådet kan bestämmas att kommuner, i 18 l § i avfallslagen avsedda insamlare eller förbehandlare, försäkringsbolag eller motsvarande sammanslutningar eller inrättningar kan göra registeranmälan också på annat sätt.

Genom förordning av försvarsministeriet utfärdas bestämmelser om vilka militärfordon som införs i registret enligt denna lag och vilka som införs i det av försvarsmakten förda militärfordonsregistret samt om sistnämnda register och om skötseln av registreringsärenden inom försvarsmakten. Ett militärfordon som avställts får registreras i militärfordonsregistret.

64 a §
Undantag från registreringsskyldigheten

Registreringsskyldigheten enligt 8 § och anmälningsskyldigheten enligt 64 § gäller inte

1) andra terrängfordon än snöskotrar,

2) motorredskap, byggda eller utrustade för produktion av skörd, skördebärgning eller väghållning, eller sådana traktorer eller motsvarande motorredskap som är avsedda att styras av gående,

3) släpvagnar som är avsedda att kopplas till fordon i kategori L, traktorer, motorredskap eller terrängfordon,

4) släpanordningar,

5) slädar.

65 §
Förhandsanmälan

Genom förhandsanmälan anmäls uppgifter om ett nytt eller halvfärdigt fordon till den registeransvarige innan fordonet tas i bruk och registreras första gången. Förhandsanmälan kan göras om typgodkända fordon vars tekniska uppgifter och godkännandeuppgifter har förts in i registret.

Statsrådet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om införande i registret av de uppgifter som krävs för förhandsanmälan, om förhandsanmälningsintyg och vid behov om andra frågor som gäller förhandsanmälan.

65 a §
Förhandsanmälare

Förhandsanmälan får göras av en fordonstillverkare och dennes representant eller, om fordonet har förts in i landet av någon annan än tillverkarens representant, av en importör som

1) är en i Finland registrerad juridisk person,

2) är en registrerad skattskyldig enligt 39 § i bilskattelagen, om sammanslutningen förhandsanmäler bilskattebelagda fordon, eller är registrerad kreditkund hos tullen, om sammanslutningen förhandsanmäler andra än bilskattebelagda fordon som den importerar från ett land utanför EES-området,

3) är solvent och sakkunnig,

4) av tillverkaren får tillgång till de tekniska uppgifter om ett fordons konstruktion och utrustning som är ett villkor för godkännande och till intyg över överensstämmelse för EG-typgodkända fordon eller intyg över typgodkännande för annat fordon, och

5) ingått ett avtal med Fordonsförvaltningscentralen om lämnande av uppgifter genom teknisk anslutning eller annars i elektronisk form.

Den som avser att göra en förhandsanmälan skall innan det avtal som avses i 1 mom. 5 punkten sluts visa för Fordonsförvaltningscentralen att den uppfyller villkoren i 1 mom. 1―4 punkten.

65 b §
Fel i förhandsanmälan

Fordonsförvaltningscentralen kan bestämma att fordon som förhandsanmälts av en förhandsanmälare skall genomgå registreringsbesiktning, om bestämmelserna om förhandsanmälan eller ett avtal enligt 65 a § 1 mom. 5 punkten inte har följts eller om det i övrigt förekommit fel som är mer än obetydliga när fordonsuppgifterna inlämnats. Samtidigt kan Fordonsförvaltningscentralen förbjuda användningen av felaktigt gjorda förhandsanmälningar.

Om det redan tidigare har bestämts att en förhandsanmälares fordon på det sätt som avses i 1 mom. skall registreringsbesiktigas eller om det i övrigt upprepade gånger förekommit fel i förhandsanmälningarna som påpekats för förhandsanmälaren, får Fordonsförvaltningscentralen förbjuda förhandsanmälaren att under viss tid göra förhandsanmälningar.

Förhandsanmälaren skall rätta till de fel som före första registreringen uppdagats i uppgifter om ett förhandsanmält fordon och underrätta registret om felen. Statsrådet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om rättelse av förhandsanmälningar.

66 §
Första registrering av fordon

De allmänna förutsättningarna för första registrering är att

1) fordonet har godkänts i en registreringsbesiktning, om inte fordonet i enlighet med 60 § är befriat från registreringsbesiktning,

2) fordonet uppfyller de krav som gäller i Finland,

3) inget skrotningsintyg enligt 18 l § i avfallslagen har getts i fråga om fordonet,

4) behörig utredning uppvisas om betalning av skatter och avgifter som hänför sig till fordonet, om äganderätten till fordonet och om fordonsinnehavaren samt om att föreskriven trafikförsäkring tecknats, och

5) registeranmälan görs om vem som ansvarar för användningen av bilen, om ingen fysisk person anmäls som ägare eller innehavare av bilen.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om förutsättningarna för första registrering av fordon och om andra frågor som gäller första registrering. Genom förordning av statsrådet utfärdas dessutom bestämmelser om registrering av fordon för export och bilinteckning.

66 a §
Registreringsintyg och registreringsskyltar

Ett registreringsintyg utfärdas när ett fordon registreras första gången, när en ändringsregistrering görs och när ett fordon av- eller påställs. Del I av intyget skall medföras i fordonet under körning. När en släpvagn och ett hyrt fordon framförs får dock i trafik inom landet medföras en kopia av del I av intyget, om kopian getts av den som utfört registreringen.

När fordon registreras första gången och vid behov när fordon påställs överlämnas registreringsskyltar med det registreringstecken som identifierar fordonet.

När fordonet får en ny ägare skall den tidigare ägaren överlämna fordonets registreringsintyg och registreringsskyltar till den nya ägaren.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om registreringstecken, registreringsskyltar, nationalitetsbeteckning och förflyttningsmärken, om användning, fastsättning och skötsel av registreringsskyltar och nationalitetsbeteckning samt om registreringsintyg och deras användning. Fordonsförvaltningscentralen fastställer de tekniska detaljerna för registreringsintygen och de uppgifter som anges på dem, formuläret för de blanketter som används vid registrering samt registreringsskyltarnas mått och andra tekniska egenskaper.

66 b §
Ändringsregistrering av fordon

En allmän förutsättning för ändringsregistrering av ett fordon är att behörig utredning uppvisas om äganderätten till fordonet, fordonsinnehavaren och den som ansvarar för användningen av bilen och om att föreskriven trafikförsäkring tecknats. Om de villkor för bilskatteförmån som ställts i samband med registreringen inte har uppfyllts, görs registerändringen endast om skattemyndigheten ger sitt godkännande.

Förändringar i ett fordons registeruppgifter registreras inte, om fordonet avställts för export och för registrering utomlands. Genom förordning av statsrådet kan utfärdas bestämmelser om fordon som avställts och i fråga om vilka förändringar i registeruppgifterna inte behöver registeranmälas samt om andra förändringar av registeruppgifterna, såsom ändring av en fysisk persons namn eller adress, vilka inte behöver registeranmälas. Genom förordning av statsrådet utfärdas dessutom närmare bestämmelser om förutsättningarna för ändringsregistreringar och vid behov om andra frågor som gäller ändringsregistrering.

66 c §
Avställning av fordon

Anmälan om att ett fordon avställs skall göras den dag då användningen av fordonet i trafik upphör. Fordonet antecknas i registret som avställt den dag då anmälan gjordes. Av särskilda skäl kan dock en dag som infaller före den dag då anmälan görs antecknas som den dag då fordonet avställs.

Om ett fordon som avställts har fastsatta registreringsskyltar får det användas i trafik och i övrigt fram till utgången av det dygn då avställningsperioden börjar.

Bestämmelser om återlämning av registreringsskyltar i samband med anmälan om avställning och om Fordonsförvaltningscentralens rätt att i registret anteckna ett fordon som avställt på grund av export eller av annat särskilt skäl utfärdas genom förordning av statsrådet.

66 d §
Villkor för påställning av fordon

En allmän förutsättning för påställning av ett fordon i trafik är att behörig utredning uppvisas om betalning av skatter och avgifter som hänför sig till fordonet och om äganderätten till fordonet, fordonsinnehavaren och den som ansvarar för användningen av bilen, om att föreskriven trafikförsäkring tecknats samt vid behov om en registreringsbesiktning i enlighet med 60 § 2 mom. Ett fordon anses ha påställts den dag då anmälan om det görs. Bestämmelser om användningsförbud till följd av underlåtenhet att besiktiga fordonet finns i 8 §.

66 e §
Skrotade eller på annat sätt förstörda fordon

Slutlig avregistrering av fordon görs endast om ett skrotningsintyg enligt 18 l § i avfallslagen eller ett motsvarande intyg i något annat EES-land än Finland har getts i fråga om fordonet eller om fordonet på något annat sätt bevisligen har förstörts.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om tidpunkten för slutlig avregistrering och om när ett fordon skall anses som bevisligen förstört.

66 f §
Tillfällig användning av fordon i trafik

Fordonsförvaltningscentralen kan bevilja ett affärsföretag, en inrättning eller någon annan sammanslutning som tillverkar, säljer, utrustar eller reparerar fordon eller som idkar transportverksamhet eller som bedriver forskning som gäller fordon ett provnummerintyg för högst ett år. Intyget ger begränsad rätt att tillfälligt i trafik och i övrigt med provnummerskyltar använda ett fordon som inte registrerats första gången i Finland eller som avställts i Finland. Fordonsförvaltningscentralen kan återkalla provnummerintyget om fordonet med provnummerskyltar används i strid med denna lag eller vägtrafiklagen eller i strid med bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, bestämmelserna om fordonsbeskattning eller villkoren i provnummerintyget. Fordonsförvaltningscentralen kan återkalla samtliga provnummerintyg som en innehavare av ett intyg har, om innehavaren upprepade gånger handlat i strid med bestämmelserna eller villkoren eller om detta beteende annars är särskilt allvarligt.

Den som utför registrering och tullverket kan i fråga om ett fordon som inte registrerats första gången i Finland eller som avställts i Finland eller belagts med användningsförbud eller körförbud ge förflyttningstillstånd och tillhörande förflyttningsmärken för begränsad användning av fordonet i trafik och någon annanstans.

Provnummerintyg och förflyttningstillstånd skall medföras i fordonet under körning. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om beviljande av provnummerintyg och förflyttningstillstånd och om deras giltighetstid, om användning av fordon med stöd av provnummerintyg och förflyttningstillstånd samt om andra frågor som gäller provnummerintyg och förflyttningstillstånd. Fordonsförvaltningscentralen beslutar dock om detaljinnehållet i provnummerintyg och förflyttningstillstånd samt om förflyttningstillstånds mått och andra tekniska egenskaper.

Genom förordning av statsrådet bestäms om temporär eller tillfällig användning i Finland av fordon som registrerats eller tagits i bruk utomlands eller i landskapet Åland samt om rätten att sporadiskt eller tillfälligt i trafik eller någon annanstans använda även andra fordon som inte registrerats första gången eller anmälts för användning i trafik.

67 §
Vägran att registrera farliga fordon

Om Fordonsförvaltningscentralen bedömer att vissa typer av fordon utgör allvarlig fara för trafiksäkerheten eller arbetarskyddet, trots att de har ett gällande intyg över överensstämmelse, kan den vägra utföra en första registrering av ett sådant fordon för en tid av högst sex månader. Fordonsförvaltningscentralen skall utan dröjsmål och utan hinder av bestämmelserna om sekretess anmäla detta till godkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna, godkännandemyndigheterna i stater som tillämpar E-reglementet i fråga och kommissionen samt uppge grunderna för sitt beslut.


68 §
Förbud mot ta ett fordon i trafik

Ett fordon som avregistrerats slutligt med stöd av 66 e § får inte påställas på nytt. Ett fordon får inte heller åter påställas på nytt, om den myndighet som beslutar om bilskatten har ställt ett registreringsförbud som villkor för bilskatteförmån och förmånen har kommit den som saken gäller till godo. Om de villkor för bilskatteförmån som ställts i samband med den första registreringen inte har uppfyllts, får fordonet påställas endast om skattemyndigheten ger sitt godkännande.

69 a §
Förbud att ändra registeruppgifter

Om Fordonsförvaltningscentralen får veta om en uppenbar oklarhet i fråga om vem som äger ett fordon eller i fråga om fordonets identifieringsuppgifter kan centralen för viss tid förbjuda ändring av fordonets registeruppgifter och göra en anteckning om detta i registret.

70 §
Innehållet i tekniska vägkontroller

Vid tekniska vägkontroller kontrolleras i den omfattning som fordonskontrollanten anser det vara ändamålsenligt, i fråga om fordon som använts i vägtrafik eller någon annanstans, fordonets skick till den del det påverkar trafiksäkerheten och miljön, samt de uppgifter om fordonet som antecknats i registret. Närmare bestämmelser om innehållet i tekniska vägkontroller utfärdas genom förordning av statsrådet.

72 §
Utförande av tekniska vägkontroller

Tekniska vägkontroller utförs utan förhandsanmälan på vägar som avses i vägtrafiklagen eller någon annanstans där fordonet skall uppfylla vissa kriterier enligt denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Fordonskontrollanten kan dock informera om kontrollen på förhand om syftet med informationen är att effektivisera iakttagandet av fordonsbestämmelserna. Om teknisk vägkontroll utförs i närheten av ett besiktningsställe, kan det bestämmas att ett fordon skall kontrolleras på besiktningsstället.


84 §
Föreläggande om körförbud

Om det vid en teknisk vägkontroll eller annars konstateras att ett fordon till sin konstruktion eller utrustning eller till sitt skick inte uppfyller kraven, om fordonet är belagt med användningsförbud eller om fordonet har använts i strid med bestämmelserna om registrering eller om temporär eller tillfällig användning av oregistrerat fordon i trafik, kan en polisman, tullman eller gränsbevakningsman förhindra att fordonet används i trafik eller någon annanstans och ge fordonet körförbud genom att avlägsna registreringsskyltarna och omhänderta förflyttningsmärkena, intyget över registrering, provnummerintyget, förflyttningstillståndet eller med andra behövliga metoder. Polismannen, tullmannen eller gränsbevakningsmannen får ändå meddela skriftligt tillstånd att föra fordonet till en bestämmelseort, för reparation eller besiktning. Om en brist i fordonet inte medför omedelbar fara för trafiksäkerheten eller betydande olägenhet för miljön, kan en polisman, tullman eller gränsbevakningsman utan att förhindra att fordonet används förelägga en tid inom vilken bristen skall avhjälpas.

Fordonsförvaltningscentralen kan meddela körförbud för ett fordon, om fordonets konstruktion har ändrats i strid med de bestämmelser som avses i 7 § 2 mom.

Genom förordning av statsrådet bestäms om hantering och återställande av omhändertagna handlingar och avlägsnade skyltar enligt 1 mom.

85 §
Föreläggande om kontrollbesiktning

Om en polisman, tullman eller gränsbevakningsman anser att de brister som upptäckts i ett fordon och i synnerhet i bromsarna kan medföra en sådan säkerhetsrisk att det är motiverat att utföra en grundligare kontroll än kontroll på väg, kan han eller hon bestämma att fordonet skall besiktigas (kontrollbesiktning). Fordonsförvaltningscentralen ersätter besiktningsstället med de skäliga kostnaderna för en sådan kontrollbesiktning. En polisman, tullman eller gränsbevakningsman kan förordna att fordonet skall kontrollbesiktigas även om en tidigare given uppmaning att reparera fordonet inte har följts. Ett fordon som inte inom den tid som en polisman, tullman eller gränsbevakningsman föreskrivit har förts till kontrollbesiktning får inte användas i trafik förrän det har godkänts vid en kontrollbesiktning. På kontrollbesiktning tillämpas 53, 54 och 56―58 §. Om polismannen, tullmannen eller gränsbevakningsmannen på grund av fordonsskada eller av andra särskilda skäl anser att det behövs en utförligare kontroll kan han eller hon bestämma att kontrollbesiktningen skall utvidgas till en besiktning som motsvarar en registreringsbesiktning. Kontrollbesiktning kan också föreläggas i fråga om fordon som registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller utomlands.


86 §
Skyldighet att reparera fordon

Om sådana fel eller avvikelser som medför betydande fara för trafiksäkerheten eller avsevärd olägenhet för miljön konstateras i en fordonstyp i kategori M1 eller L som godkänts för användning i trafik i Finland eller i en del av fordonen av en sådan typ, skall fordonstypens tillverkare, tillverkarens representant och importören underrätta Fordonsförvaltningscentralen om alla pågående återkallningskampanjer, de objekt som skall repareras och kännetecknen för utförd reparation så snart fordonstillverkaren har inlett en återkallningskampanj för en sådan fordonstyp i Finland eller någon annanstans inom EES-området. Fordonstillverkaren, tillverkarens representant och importören skall se till att felet eller avvikelsen avhjälps i fråga om alla nämnda fordon som används i Finland. Tillverkaren, tillverkarens representant och importören skall underrätta Fordonsförvaltningscentralen om när återkallningskampanjen alla fordon har reparerats.

Om tillverkaren av en fordonstyp, tillverkarens representant eller importören försummar sin underrättelseskyldighet i fråga om en återkallningskampanj enligt 1 mom., kan Fordonsförvaltningscentralen förelägga den försumlige vite enligt viteslagen.

Om alla fordon enligt 1 mom. inte kan repareras med åtgärder som tillverkaren, tillverkarens representant eller importören vidtar, skall denna meddela Fordonsförvaltningscentralen tillverkningsnumren på de oreparerade fordonen. Fordonsförvaltningscentralen skall uppmana ägarna till oreparerade fordon att föra sitt fordon för reparation. Ett besiktningsställe kan också i samband med periodisk besiktning ge ägaren eller innehavaren en reparationsuppmaning. Fordonsförvaltningscentralen kan genom anteckning i registret om att fordonet avställs, meddelande av körförbud eller på annat sätt förhindra användningen av ett fordon som trots uppmaning inte förs för reparation.

Bestämmelser om skyldighet att ersätta reparation av felaktiga fordon finns i konsumentskyddslagen (38/1978).

96 §
Straff

Bestämmelser om straff för äventyrande av trafiksäkerheten finns i 23 kap. 1 § i strafflagen (39/1889).

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot det krav som föreskrivs om fordonets säkerhet, överensstämmelse med kraven och manöveregenskaper i 4 §,

2) underlåter att fullgöra den reparationsskyldighet som föreskrivs i 5 eller 57 §,

3) bryter mot användningsförbud eller körförbud enligt 6 § 1 mom. eller 8, 51, 56, 57, 75, 84 eller 85 §,

4) bryter mot det förbud mot tillverkning, import, saluföring, försäljning eller annan överlåtelse som föreskrivs i 6 § 2 mom.,

5) bryter mot det förbud att ändra ett fordons konstruktion som föreskrivs i 7 §,

6) underlåter att fullgöra den skyldighet att hålla ett fordon trafikdugligt som föreskrivs i 9 §,

7) underlåter att fullgöra den skyldighet att ha med sig intyget över besiktning som föreskrivs i 58 § eller underlåter att fullgöra den besiktningsskyldighet som föreskrivs i 61 eller 62 §,

8) försummar att göra anmälan om ett fordons registeruppgifter enligt 64 § eller försummar skyldigheten enligt 66 a § att ha med sig registreringsintyg,

9) bryter mot kravet i 66 a § om användning, fastsättning eller skötsel av registreringstecken, registreringsskyltar, förflyttningsmärken eller nationalitetsbeteckningar,

10) använder ett i 66 f § avsett provnummerintyg eller förflyttningstillstånd i strid med paragrafen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

11) bryter mot skyldigheten enligt 71 § att tillåta utförandet av teknisk vägkontroll,

12) vägrar att visa upp de handlingar som avses i 71 § eller att lämna de handlingar som avses i 93 § eller att ge i 71 § avsedda personer tillträde till fordonet eller i 82 § avsedda myndigheter eller personer tillträde till den plats där den som importerar, tillverkar eller säljer komponenter, separata tekniska enheter eller cyklar tillverkar, lagrar eller säljer dem eller att ta prov för undersökningar eller att få behövliga handlingar eller uppgifter om egenskaperna hos eller godkännandet av komponenter, separata tekniska enheter eller cyklar,

13) försummar att ge den beskrivning som föreskrivs i 81 §,

14) utför installations- och reparationsarbeten enligt 87 § utan behörigt tillstånd eller i strid med den begränsning som föreskrivs i 90 §,

15) vägrar att ge i 91 § avsedda myndigheter eller personer tillträde till den plats där system, komponenter eller separata tekniska enheter installeras eller repareras, eller

16) bryter mot bestämmelser som utfärdats om specialtransportfordon och utförande av specialtransporter med stöd av 99 §

skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fordonsförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 2 november 2007. Dess 3 § 23 punkt träder dock i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna lag upphävs förordningen av den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) jämte ändringar.

Bestämmelserna i 66 § 1 mom. 5 punkten, 66 b § 1 mom. och 66 d § 1 mom. om anmälan och utredning i fråga om den som ansvarar för användningen av en bil tillämpas från den 1 januari 2008.

Fordon som är avregistrerade när denna lag träder i kraft kan omregistreras. För omregistrering krävs

1) att adekvat utredning över äganderätten till fordonet uppvisas,

2) att fordonet har trafikförsäkring,

3) att fordonet är besiktigat, om inte något annat följer av 60 §,

4) att eventuell fordonsskatt är betald,

5) att de uppgifter som behövs för första registrering av ett fordon inlämnas för anteckning i registret,

6) från och med den 1 januari 2008, att en person som ansvarar för användningen av bilen anmäls, om den som anmäls som fordonets ägare eller innehavare inte är en fysisk person, och

7) att en utredning över tidigare registrering av fordonet vid behov visas upp.

Fordon som omregistrerats i enlighet med 4 mom. anses vara fordon som genomgått första registrering enligt denna lag.

Fordon som är avregistrerade vid denna lags ikraftträdande får emellertid inte omregistreras, om den myndighet som beslutar om bilskatten har ställt ett registreringsförbud som villkor för bilskatteförmån och förmånen har kommit den som saken gäller till godo. Om de villkor för bilskatteförmån som ställts i samband med den första registreringen inte har uppfyllts, får fordonet registreras på nytt endast om skattemyndigheten ger sitt godkännande.

Denna lags bestämmelser om registreringsintyg gäller i tillämpliga delar också registerutdrag som utfärdats före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna i denna lag om registreringsintygets del I gäller i tillämpliga delar den tekniska delen av registerutdrag som utfärdats före denna lags ikraftträdande och bestämmelserna om registreringsintygets del II i tillämpliga delar anmälningsdelen av registerutdrag som utfärdats före denna lags ikraftträdande.

De provnummerintyg och förflyttningstillstånd som är giltiga vid denna lags ikraftträdande förblir i kraft som sådana.

Fordon som före denna lags ikraftträdande lösts in på basis av försäkring på grund av att de förstörts eller av någon annan orsak avregistrerats slutligt får inte längre omregistreras.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 61/2006
KoUB 27/2006
RSv 224/2006

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.