218/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) 6 a § 4 mom., 13 § 2 och 3 mom., 16 §, 17 § 2 mom. och 29 § 2 mom., sådana de lyder i lag 662/1994, samt

ändras 1 § 1 mom., 5 och 6 §, 6 a § 1 och 5 mom., 8 § 4 mom., 9 b §, 10 § 3 mom., 11 §, 20 § 3 mom., 27 § 1 mom. och 28 §, av dem 6 a § 1 och 5 mom., 8 § 4 mom., 10 § 3 mom. samt 11 och 28 § sådana de lyder i nämnda lag 662/1994, 20 § 3 mom. sådant det lyder i lag 91/1997, 5 och 6 § sådana de lyder i lag 1092/2002 samt 9 b § sådan den lyder i nämnda lag 662/1994 och i lag 695/2006, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tillståndpliktig persontrafik på väg som bedrivs med buss eller ambulans. Bestämmelserna i 2 § 4 punkten tillämpas dock även på trafik som bedrivs med personbil med stöd av ett taxitillstånd.


5 §
Trafiktillstånd

Persontransport på väg med buss eller ambulans mot ersättning är förbjuden utan trafiktillstånd, med undantag av sådana transporter som nämns i 6 §.

Persontransport på väg med fordon i kategori L5e―L7e (trehjulingar, lätta fyrhjulingar, fyrhjulingar) mot ersättning är förbjuden.

Om personer transporteras mot ersättning med en hyrd buss eller ambulans vars förare är uthyraren eller någon som är anställd hos uthyraren eller som han har anvisat, förmedlat eller på något därmed jämförbart sätt ordnat för uppdraget, anses uthyraren som trafikidkare i stället för den som hyr bilen.

6 §
Trafik som får idkas utan trafiktillstånd

Utan trafiktillstånd får

1) sjuktransporter utföras med en ambulans som innehas av staten, en kommun, en samkommun eller ett sjukhus,

2) en koncerns persontransporter utföras med buss som den innehar.

6 a §
Trafiktillståndssystemet

Bedrivande av tillståndspliktig persontrafik är tillåten med stöd av kollektivtrafiktillstånd, linjetrafiktillstånd eller sjuktransporttillstånd.


De tillstånd som avses i 2 och 3 mom. i denna paragraf kan berättiga bedrivande av trafik med museifordon.


8 §
Tillståndsmyndigheter

Sjuktransporttillstånd beviljas av länsstyrelsen i det län där stationsplatsen för trafiken finns.

9 b §
Förutsättningar för beviljande av sjuktransporttillstånd

Sjuktransporttillstånd kan beviljas en sökande som uppfyller kraven enligt 9 § 1―3 mom. Vid beviljande av tillstånd skall även beaktas efterfrågan inom det huvudsakliga verksamhetsområdet samt ändamålsenligheten och de ekonomiska förutsättningarna hos den företagsverksamhet som ansökan gäller.

10 §
Beviljande av trafiktillstånd

Ett sjuktransporttillstånd gäller i högst fem år. I tillståndet skall dessutom fastställas stationsplatsen eller stationsplatserna för trafiken samt den tidpunkt då trafiken senast skall inledas. Tillståndet kan förenas med villkor som gäller vederbörlig skötsel av trafiken.

11 §
Taxor

Kommunikationsministeriet kan vid behov fastställa sjuktransporttaxan och den riksomfattande seriebiljettaxan för linjetrafiken.

20 §
Återkallande av trafiktillstånd

Tillståndsmyndigheten skall återkalla ett sjuktransporttillstånd som har beviljats en juridisk person, om företaget säljs eller annars överlåts mot vederlag och den av tillståndsmyndigheten godkända person som svarar för trafiken, i samband med en sådan överlåtelse eller före det har upphört eller därefter upphör med att faktiskt sköta de uppgifter som enligt denna lag ankommer på honom eller henne. Företaget anses vara sålt eller överlåtet mot vederlag, om bestämmanderätten som grundar sig på delägarskap eller aktieinnehav i företaget överförs eller har överförts. Tillståndet återkallas emellertid inte, om köparen eller någon annan person till vilken tillståndet har överförts uppfyller de villkor för beviljande av sjuktransporttillstånd som avses i 9 § 1―3 mom. och om det tillstånd som överförs har beviljats före den 1 mars 1991.

27 §
Straffstadganden

Den som bedriver tillståndspliktig persontrafik utan behörigt trafiktillstånd eller sådant transporttillstånd som förutsätts i internationella avtal om landsvägstransporter eller bryter mot förbudet i 5 § 2 mom., skall för bedrivande av olovlig persontrafik dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.


28 §
Avbrytande av olovlig trafik

En polisman kan avbryta en transport, om tillståndspliktig persontrafik bedrivs utan behörigt trafiktillstånd, utan tillstånd som förutsätts i internationella avtal eller i strid med ett förbud eller utan en handling eller om fordonets förare inte kan förete en handling som han eller hon enligt denna lag eller enligt bestämmelser som har utfärdats med stöd av den är skyldig att medföra.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

RP 38/2006
KoUB 34/2006
RSv 263/2006

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.