207/2007

Given i Helsingfors den 27 februari 2007

Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i arbetsordningen av den 22 maj 2003 för undervisningsministeriet (380/2003) 8, 9 och 25 §, sådana de lyder i förordning 92/2007, som följer:

8 §
Enheter och resultatområden

Vid utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen finns enheten för allmänutbildning, yrkesutbildningsenheten, högskole- och forskningsenheten, resultatområdet för vuxenutbildning samt en stab. Vid högskole- och forskningsenheten finns resultatområdet för utbildning och resultatområdet för forskning.

I fråga om resultatområdet för vuxenutbildning och staben tillämpas vad som föreskrivs om en enhet vid en avdelning.

Chef för en enhet och chef för ett resultatområde är en direktör eller en annan tjänsteman som förordnas av ministern.

9 §
Enheternas och resultatområdenas uppgifter

Enheten för allmänutbildning handlägger ärenden som gäller förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning samt studentexamen, om ärendet inte hör till ansvarsområdet för någon annan enhet. Dessutom handlägger enheten ärenden som gäller musik- och andra konstläroanstalter samt övrig konstundervisning.

Yrkesutbildningsenheten handlägger ärenden som gäller yrkesutbildning, om ärendet inte hör till ansvarsområdet för någon annan enhet eller annan avdelning.

Högskole- och forskningsenheten handlägger ärenden som gäller universitet och yrkeshögskolor, högskolestudier och -examina, vetenskaplig och tillämpad forskning, forskarskolor, informationsförsörjningen på ansvarsområdet och arkivväsendet samt bolaget CSC-Tieteellinen Laskenta Oy, om ärendet inte hör till ansvarsområdet för någon annan enhet eller annan avdelning. Dessutom handlägger enheten sådana personalärenden vid universiteten som hör till ministeriets ansvarsområde.

Resultatområdet för vuxenutbildning handlägger ärenden som gäller vuxenutbildning, fritt bildningsarbete och främjande av utbildningspolitik som bygger på principen om livslångt lärande.

Ärenden som gäller fler än en enhets ansvarsområde samt ärenden som gäller avdelningens budget och personal bereds av staben i samarbete med vederbörande enheter vid avdelningen och samordnas av staben.

I fråga om enheternas och resultatområdenas uppgifter, arbetsfördelning och samarbete bestäms närmare i ministeriets interna föreskrifter som utfärdas av chefen för avdelningen.

25 §
Uppgifter för chefen för en enhet vid en avdelning och chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna samt för chefen för ett resultatområde vid en enhet

I fråga om de uppgifter chefen för en enhet vid en avdelning, chefen för resultatområdet för vuxenutbildning, chefen för utbildnings- och forskningspolitiska avdelningens stab samt chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna har, gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 24 § om uppgifter för chefen för en avdelning.

Chefen för ett resultatområde vid en enhet leder och övervakar verksamheten inom resultatområdet, svarar för att dess resultatmål uppnås och för att verksamheten utvecklas samt ser till att de uppgifter som hör till resultatområdet sköts med gott resultat.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 februari 2007

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Kanslichefens ställföreträdare Överdirektör
Riitta Kaivosoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.