170/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av kommunindelningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) 14 och 16―18 §,

ändras 1 § 2 mom., 4 § 1 mom., 9 § 1 mom., 13 § och 15 § 1 mom., rubriken för 10 kap. samt 38―40 §,

av dem 9 § 1 mom. samt 39 och 40 § sådana de lyder i lag 167/2005, rubriken för 10 kap. sådan den lyder i lag 1447/2001 samt 38 § sådan den lyder i nämnda lagar 1447/2001 och 167/2005, samt

fogas till lagen en ny 41 § i stället för den 41 § som upphävts genom nämnda lag 1447/2001, som följer:

1 §
Kommunindelning

Kommunindelningen utvecklas på det sätt som de syften som anges i 1 mom. förutsätter samt så att kommunområdenas enhetlighet och samhällsstrukturens funktionsduglighet främjas. En kommun skall bestå av en pendlingsregion eller någon annan sådan funktionell helhet som har ekonomiska förutsättningar och på personella resurser grundade förutsättningar att ansvara för ordnandet och finansieringen av servicen.


4 §
Särskilda förutsättningar vid bildande av nya kommuner och upplösning av kommuner

En sådan ändring i kommunindelningen som innebär att en ny kommun bildas eller att antalet kommuner minskar kan verkställas på gemensam framställning av de berörda kommunernas fullmäktige. Framställningen kan då avslås, om ändringen i kommunindelningen skulle strida mot någon av de förutsättningar för ändring i kommunindelningen som anges i 1 och 3 §.


9 §
Avtal om ordnande av förvaltning och service

Innebär ändringen i kommunindelningen att en ny kommun bildas eller att antalet kommuner minskar, skall berörda kommuner avtala om hur förvaltningen och servicen skall ordnas på det område som ändringen gäller. Till avtalet skall fogas en plan över hur kommunernas servicestrukturer samordnas så att lönsamheten, effektiviteten och produktiviteten förbättras. Avtalet skall iakttas under de tre år som följer efter det att ändringen i kommunindelningen har trätt i kraft, om inte en kortare tid har avtalats eller om inte omständigheterna har förändrats så att det inte är möjligt att följa avtalet.


13 §
Personalens ställning

Beredningen av ett beslut om ändring i kommunindelningen och av ett avtal om ordnande av förvaltningen och servicen enligt 9 § samt den plan som hänför sig till det genomförs i samarbete med företrädarna för kommunernas personal.

Sådana ändringar i kommunindelningen som avses i denna lag och som leder till att personalen byter arbetsgivare betraktas som överlåtelse av rörelse.

Vid ändringar i kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av åren 2008―2013 och där personal övergår i anställning hos en ny kommun har arbetsgivaren inte rätt att säga upp ett anställningsförhållande av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker enligt 7 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001) eller 37 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003). En arbetstagare eller tjänsteinnehavare kan dock sägas upp om han eller hon vägrar att ta emot en ny arbetsuppgift eller tjänst enligt 7 kap. 4 § i arbetsavtalslagen eller 37 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare som arbetsgivaren erbjuder honom eller henne. Detta förbud gäller samtliga kommuner som berörs av ändringen i kommunindelningen och gäller i fem år från det att ändringen i kommunindelningen har trätt i kraft.

15 §
Kommundirektör

Kommundirektörstjänsten i en kommun som upplöses upphör när ändringen i kommunindelningen träder i kraft. Innehavaren av tjänsten förflyttas till en för honom eller henne lämplig tjänst eller ett för honom eller henne lämpligt arbetsavtalsförhållande i den kommun som utvidgas eller i den nya kommunen. Angående kommundirektörens ställning och rättigheter gäller i övrigt vad som bestäms i 13 §.


10 kap.

Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar

38 §
Sammanslagningsunderstöd

Om en ändring i kommunindelningen innebär att antalet kommuner minskar, betalas till den berörda kommun som är verksam efter ändringen ett sammanslagningsunderstöd. Sammanslagningsunderstöd betalas för ändringar i kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av åren 2008―2013.

Sammanslagningsunderstöd betalas under tre år från och med det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft. Av understödet betalas 40 procent det år då ändringen träder i kraft och 30 procent under vart och ett av de följande två åren. Med undantag för den förhöjning som avses i 39 § 2 mom. betalas sammanslagningsunderstödet till 1,4-faldigt belopp, om ändringen i kommunindelningen verkställs vid ingången av 2010 eller 2011, och till 1,8-faldigt belopp, om ändringen i kommunindelningen verkställs vid ingången av 2008 eller 2009.

Sammanslagningsunderstödet består av en grunddel, som bestäms enligt invånarantalet, och en tilläggsdel, som bestäms enligt antalet kommuner som berörs av ändringen i kommunindelningen.

Ändras kommunindelningen under betalningsperioden för sammanslagningsunderstödet så att kommunerna skulle vara berättigade till nytt understöd, beräknas understödet som om även den senast verkställda ändringen i kommunindelningen skulle ha verkställts från början av betalningsperioden. Skillnaden mellan det understöd som betalas ut och det omräknade understödet betalas det år då den senast verkställda ändringen i kommunindelningen träder i kraft och de följande två åren på det sätt som bestäms i 2 mom.

Inrikesministeriet betalar understödet årligen före utgången av juni. När flera kommuner än en får understöd fördelas understödet mellan kommunerna i förhållande till antalet invånare som överförs till respektive kommun. Respektive kommuns andel beräknas på det eurobelopp som kommunen skulle ha betalts i sammanslagningsunderstöd, om den kommun som upplöses skulle ha anslutits helt och hållet till kommunen i fråga. Som kommunens invånarantal används invånarantalet enligt 18 § i befolkningsdatalagen (507/1993) vid ingången av året före det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

39 §
Sammanslagningsunderstödets grunddel

Sammanslagningsunderstödets grunddel bestäms utifrån invånarantalet i den kommun som är verksam efter ändringen i kommunindelningen samt det sammanräknade invånarantalet i alla kommuner, utom den största, som berörs av ändringen, som följer

Kommunens invånarantal efter ändringen i kommunindelningen Det sammanräknade invånarantalet i alla kommuner utom den största Grunddel milj. euro
20 000 eller mera över 10 000 4,00
5 000―10 000 3,60
under 5 000 3,20
under 20 000 över 7 000 3,00
3 500―7 000 2,50
under 3 500 2,00

Vid ändringar i kommunindelningen som verkställs vid ingången av 2008 och 2009 höjs sammanslagningsunderstödets grunddel med 100 euro per invånare i fråga om en sådan kommun som berörs av ändringen i kommunindelningen och som under åren 2002―2006 under minst tre år har beviljats finansieringsunderstöd på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter enligt 13 § i lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996). Förhöjningen är högst en miljon euro.

40 §
Sammanslagningsunderstödets tilläggsdel

Sammanslagningsunderstödets tilläggsdel betalas vid en sådan ändring i kommunindelningen där antalet kommuner minskar med minst två. Tilläggsdelen är 0,7 miljoner euro, om antalet kommuner minskar med två. Den växer med nämnda eurobelopp för varje kommun som därutöver minskar antalet kommuner.

41 §
Ersättande av minskning av statsandelar

Om en i 38 § avsedd ändring i kommunindelningen minskar de berörda kommunernas statsandelar beviljas kommunerna på grund av minskningen under det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft och de därpå följande fyra åren ersättning för minskningen av statsandelarna. Beloppet av den årliga ersättningen fås genom att den allmänna statsandel, den på skatteinkomster baserade utjämning av statsandelarna och de uppgiftsbaserade statsandelar för driftskostnader som de kommuner som berörs av ändringen i kommunindelningen beviljats året före det år ändringen träder i kraft jämförs med de motsvarande statsandelar som skulle betalas till de kommuner som är verksamma efter ändringen på basis av en sådan ändring i kommunindelningen som hade verkställts samma år. Om bestämningsgrunderna för statsandelen ändras från och med det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft, beräknas ersättningen i enlighet med de nya bestämningsgrunder som skall tillämpas från och med nämnda år. Inrikesministeriet räknar ut ersättningsbeloppet utifrån uppgifter som lämnats av de vederbörande ministerier som avses i lagen om statsandelar till kommunerna.

När flera kommuner än en får ersättning, fördelas ersättningen mellan kommunerna i förhållande till antalet invånare som överförs till respektive kommun. Varje kommuns andel beräknas på det eurobelopp som kommunen skulle ha betalats i ersättning, om den kommun som upplöses skulle ha anslutits helt och hållet till kommunen i fråga. Som kommunens invånarantal används invånarantalet enligt 18 § i befolkningsdatalagen vid ingången av året före det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

Inrikesministeriet betalar ersättningarna i samband med sammanslagningsunderstödet.


Denna lag träder i kraft den 23 februari 2007.

Denna lag tillämpas på ändringar i kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av 2008 och därefter. Om en ändring i kommunindelningen då berör en kommun till vilken betalas sammanslagningsunderstöd enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, upphör betalningen av det stöd som betalas ut när ändringen i kommunindelningen träder i kraft och det nya understödet betalas i enlighet med denna lag. Det sammanslagningsunderstöd som betalas ut betalas dock enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, och en kommun som får detta understöd beaktas inte när sammanslagningsunderstöd betalas på grund av den nya ändringen i kommunindelningen, om understödet sålunda blir större än det som räknats ut enligt det ovanstående.

Om sammanlagt mera än 200 miljoner euro betalas i sådant sammanslagningsunderstöd som avses i 38 § under åren 2008―2011, minskas den allmänna statsandelen enligt lagen om statsandelar till kommunerna med en andel som motsvarar överskridningen. Minskningen av den allmänna statsandelen är lika stor per invånare i alla kommuner

RP 155/2006
FvUB 31/2006
RSv 259/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.