147/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 5 § 6 a-punkten, 8 § 1 mom. 2 a-punkten och 11 punkten samt 51 § 1 mom. 4 punkten, sådana de lyder, 5 § 6 a-punkten, 8 § 1 mom. 2 a-punkten och 51 § 1 mom. 4 punkten i lag 1138/2005 och 8 § 1 mom. 11 punkten i lag 231/2004, som följer:

5 §

Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga näringsinkomster är bland andra


6 a) de värdestegringar på i 151 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (121/2007) avsedda finansiella instrument som innehas för handel, vilka med stöd av nämnda paragrafs 5 mom. eller motsvarande utländsk lagstiftning har bokförts som intäkter, samt


8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter är bland andra


2 a) de värdeminskningar på fordringsbevis, värdepapper och derivativinstrument som utgör finansiella instrument som innehas för handel enligt 151 § 1 mom. i kreditinstitutslagen, när värdeminskningarna med stöd av nämnda paragrafs 5 mom. eller motsvarande utländsk lagstiftning har bokförts som kostnader,


11) de lagbestämda överföringar som inlåningsbanker och utländska kreditinstituts filialer i Finland gör till den insättningsgarantifond och de säkerhetsfonder som avses i kreditinstitutslagen liksom även de lagbestämda inbetalningar som värdepappersföretag, kreditinstitut och fondbolag samt utländska värdepappersföretags, kreditinstituts och fondbolags filialer i Finland gör till den ersättningsfond som avses i lagen om värdepappersföretag (579/1996),


51 §

En nyttighet överförs inom en näringsförvärvskälla från ett slag av tillgångar till ett annat på följande sätt:


4) finansiella instrument som avses i 151 § 1 mom. i kreditinstitutslagen och innehas för handel, till ett belopp som motsvarar det sannolika överlåtelsepriset.Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.