118/2007

Given i Helsingfors den 1 februari 2007

Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i markanvändnings- och byggförordningen av den 10 september 1999 (895/1999) 18 § 1 mom., 26 § 1 mom. och 100 § samt

fogas till 18 § nya 2 och 3 mom., varvid de nuvarande 2―4 mom. blir 4―6 mom., till 26 § nya 2 och 3 mom., varvid de nuvarande 2―4 mom. blir 4―6 mom., och till 30 § ett nytt 4 mom. som följer:

18 §
Myndigheternas samråd

Sådant samråd mellan myndigheterna som avses i 66 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen anordnas under beredningen av en plan innan kommunen ger intressenterna tillfälle att framföra sina åsikter samt vid behov efter det att planförslaget har varit offentligt framlagt och åsikterna och utlåtandena om det har erhållits.

Vid samrådet skall myndigheterna föra fram eventuella riksomfattande och viktiga regionala mål för områdesanvändningen samt andra centrala mål, frågor som är viktiga med tanke på statens genomförandeskyldighet samt myndigheternas åsikter i fråga om behovet av undersökningar och utredningar.

Myndigheterna skall framföra sin åsikt om vilka undersöknings- och utredningsbehov som finns i anslutning till planen i ett så tidigt skede som möjligt.


26 §
Myndigheternas samråd

Sådant samråd mellan myndigheterna som avses i 66 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen anordnas under beredningen av en plan innan kommunen ger intressenterna tillfälle att framföra sina åsikter samt vid behov efter det att planförslaget har varit offentligt framlagt och åsikterna och utlåtandena om det har erhållits.

Vid samrådet skall myndigheterna föra fram eventuella riksomfattande och viktiga regionala mål för områdesanvändningen samt andra centrala mål, frågor som är viktiga med tanke på statens genomförandeskyldighet samt myndigheternas åsikter i fråga om behovet av undersökningar och utredningar.

Myndigheterna skall framföra sin åsikt om vilka undersöknings- och utredningsbehov som finns i anslutning till planen i ett så tidigt skede som möjligt.


30 §
Framförande av åsikter när planer bereds

Vid beredningen av en detaljplaneändring som har ringa verkningar kan intressenterna ges tillfälle att framföra sina åsikter samtidigt som de informeras om att planläggningen har inletts. I ett sådant fall behöver informationen inte publiceras i en dagstidning.

100 §
Delgivning av bygguppmaning

Beslut om en sådan uppmaning som avses i 97 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen delges tomtens eller byggplatsens ägare och innehavare på det sätt som bestäms i 60 § i förvaltningslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

Helsingfors den 1 februari 2007

Miljöminister
Stefan Wallin

Regeringsråd
Helena Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.