100/2007

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

Lag om ändring av polisförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/1992) 1 § 2 och 3 mom., 4, 5, 6 och 8 §, 9 § 3 mom., mellanrubriken före den 12 § som upphävts genom lag 69/2005 och 13 §,

av dem 1 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 679/2002, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 778/1997 och 779/1997, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 6 § sådan den lyder i lag 156/1996 och i nämnda lag 679/2002, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 156/1996, 778/1997 och 679/2002 samt mellanrubriken före den upphävda 12 § sådan den lyder i nämnda lag 778/1997 och 13 § sådan den lyder i lag 676/2006, samt

fogas till lagen en ny 12 § i stället för den 12 § som upphävts genom nämnda lag 69/2005 som följer:

1 §
Polisförvaltningen och polisenheterna

Länsstyrelsen underställd lokal förvaltningsmyndighet är polisinrättningen i häradet, med undantag av polisinrättningen i Helsingfors härad.

Riksomfattande enheter under inrikesministeriet är centralkriminalpolisen, skyddspolisen och rörliga polisen. Polisyrkeshögskolan, Polisens teknikcentral och Polisens datacentral är enheter under ministeriet. Polisinrättningen i Helsingfors härad är lokal förvaltningsmyndighet under ministeriet.


4 §
Polisens högsta ledning

Polisavdelningen vid inrikesministeriet är polisens högsta ledning.

Polisens högsta ledning har till uppgift att

1) planera, utveckla, leda och övervaka polisverksamheten och dess stödfunktioner i hela landet,

2) se till att den medborgarservice som hör samman med polisens uppgifter finns tillgänglig i lika utsträckning och är av samma kvalitet i hela landet,

3) besluta om samarbetet mellan den lokala polisen och de övriga polisenheterna,

4) sköta övriga uppgifter som enligt bestämmelser eller föreskrifter ankommer på den.

5 §
Polisens länsledning

Länsstyrelsens polisavdelning eller polisbyrå är polisens länsledning.

Länsledningen har till uppgift att

1) planera, utveckla, leda och övervaka polisverksamheten och dess stödfunktioner i länet,

2) se till att den medborgarservice som hör samman med polisens uppgifter finns tillgänglig i lika utsträckning och är av samma kvalitet inom länet,

3) efter att ha förhandlat med de berörda enheterna godkänna resultatmålen för enheterna under den samt målen för lika tillgång och kvalitet på polisens service utifrån de resultatmål och de mål för lika tillgång och kvalitet samt de riktlinjer som inrikesministeriet uppställt för länsledningen samt besluta om de anslag som skall anvisas enheterna inom ramen för det anslag som inrikesministeriet anvisat länsledningen,

4) besluta om samarbetet i länet mellan polisinrättningarna i häradena,

5) sköta övriga uppgifter som enligt bestämmelser eller föreskrifter ankommer på den.

6 §
Den lokala polisen

Det lokala polisväsendet organiseras häradsvis så att distriktet för polisinrättningen i häradet omfattar ett härad eller flera. Denna polisinrättning skall också se till att den medborgarservice som hör samman med polisens uppgifter finns tillgänglig i lika utsträckning och är av samma kvalitet inom distriktet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om sådana polisinrättningar i häradet vilkas distrikt omfattar flera härad. Polisinrättningen i häradet kan ha servicebyråer. Inrikesministeriet beslutar om placeringsorterna för polisinrättningen i häradet och dess servicebyråer.

Vid bildandet av en polisinrättning i häradet vars distrikt omfattar flera härad skall hänsyn tas till de olika områdenas särdrag, såsom invånarantalet, invånartätheten, utsträckningen, trafikförbindelserna samt språkförhållandena och områdesindelningens inverkan på den i 6 § i språklagen (423/2003) avsedda språkliga statusen för en myndighet. När polisinrättningen bildas övergår personalen och överförs tjänsterna vid de polisinrättningar som läggs ned till den polisinrättning i häradet som inrättas. För överföringen av en tjänst behövs inte tjänstemannens samtycke. Tjänsterna som häradets polischef för de polisinrättningar som läggs ned indras och en ny tjänst som polischef för polisinrättningen i häradet inrättas. Den ovan nämnda polischefstjänsten vid polisinrättningen i häradet får första gången tillsättas utan att tjänsten ledigförklaras. Den som innehar en polischefstjänst som indras skall omplaceras i uppgifter som motsvarar personens yrkesskicklighet och förmåga.

Behörighetsvillkor för tjänsten som häradets polischef är juris kandidatexamen eller en annan högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet och verksamheten inom förvaltningsområdet och i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

8 §
Samarbete

För en ändamålsenlig skötsel av polisverksamheten kan polisens länsledning, efter att ha hört de berörda polisinrättningarna och områdets kommuner, bestämma att häradenas polisinrättningar skall sköta uppgifter i samarbete. Om polisinrättningarna hör till olika län eller om polisinrättningen i Helsingfors härad deltar i samarbetet, beslutar polisens högsta ledning om samarbetet.

För en ändamålsenlig skötsel av polisverksamheten kan polisens högsta ledning, efter att ha hört de berörda polisenheterna, bestämma att polisinrättningen i häradet och en annan polisenhet skall sköta uppgifter i samarbete.

I ett beslut om samarbete enligt 1 och 2 mom. skall utses en chef att leda de uppgifter som sköts i samarbete och bestämmas om övriga ledningsförhållanden samt skall vid behov meddelas närmare föreskrifter om hur samarbetet skall ordnas.

9 §
Centralkriminalpolisen

Polisens länsledning har rätt att i enskilda fall bestämma om undersökningsarrangemangen mellan centralkriminalpolisen och den lokala polisen i länet. Polisens högsta ledning bestämmer dock om undersökningsarrangemangen mellan centralkriminalpolisen och polisinrättningen i Helsingfors härad.

Polisyrkeshögskolan
12 §
Polisyrkeshögskolan

Polisyrkeshögskolan ger yrkeshögskoleutbildning inom polisbranschen samt vidareutbildning, fortbildning och grundutbildning för poliser. I lagen om polisutbildning (68/2005) bestäms närmare om Polisyrkeshögskolan och om polisutbildningen.

13 §
Polisens teknikcentral

De grundläggande uppgifterna för Polisens teknikcentral är att anskaffa, underhålla och utveckla polisens materiel, redskap och utrustning.

Polisens teknikcentral kan också anskaffa, underhålla och utveckla andra statliga och kommunala säkerhetsmyndigheters materiel, redskap och utrustning samt även andra statliga och kommunala myndigheters säkerhetsmateriel, säkerhetsredskap och säkerhetsutrustning.

Har en offentlig förvaltningsuppgift med anknytning till myndighetssystemet anförtrotts någon annan än en myndighet, kan Polisens teknikcentral också anskaffa, underhålla och utveckla materiel, redskap och utrustning som hänför sig till skötseln av denna uppgift.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007. Lagens 1 § 3 mom. och 12 § träder dock i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

När 12 § i föreliggande lag träder i kraft läggs nuvarande Polisyrkeshögskolan och Polisskolan ned. Personalen vid den nuvarande Polisyrkeshögskolan och Polisskolan övergår och tjänsterna överförs till den nya polisyrkeshögskola som nämns i 12 §. För överföringen av en tjänst behövs inte tjänstemannens samtycke. De tjänster som inrättas vid den nya polisyrkeshögskolan kan första gången tillsättas utan att de ledigförklaras, om en tjänsteman som är anställd vid Polisyrkeshögskolan eller Polisskolan utnämns till tjänsten.

Rektorstjänsten vid nuvarande Polisyrkeshögskolan och föreståndartjänsten vid Polisskolan indras och en rektorstjänst inrättas vid den nya polisyrkeshögskolan. Målet är att de som innehar de tjänster som indras omplaceras i uppgifter som motsvarar deras yrkesskicklighet och förmåga.

RP 72/2006
FvUB 24/2006
RSv 194/2006

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.