92/2007

Given i Helsingfors den 19 januari 2007

Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i arbetsordningen av den 22 maj 2003 för undervisningsministeriet (380/2003) 8, 9, 25, 32 och 44 § som följer:

8 §
Enheter och resultatområden

Vid utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen finns enheten för allmänutbildning, yrkesutbildningsenheten, högskole- och forskningsenheten samt resultatområdet för vuxenutbildning. Vid högskole- och forskningsenheten finns resultatområdet för utbildning och resultatområdet för forskning.

I fråga om resultatområdet för vuxenutbildning tillämpas vad som föreskrivs om en enhet vid en avdelning.

Chef för en enhet och chef för ett resultatområde är en direktör eller en annan tjänsteman som förordnas av ministern.

9 §
Enheternas och resultatområdenas uppgifter

Enheten för allmänutbildning handlägger ärenden som gäller förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning samt studentexamen, om ärendet inte hör till ansvarsområdet för någon annan enhet. Dessutom handlägger enheten ärenden som gäller musik- och andra konstläroanstalter samt övrig konstundervisning.

Yrkesutbildningsenheten handlägger ärenden som gäller yrkesutbildning, om ärendet inte hör till ansvarsområdet för någon annan enhet eller annan avdelning.

Högskole- och forskningsenheten handlägger ärenden som gäller universitet och yrkeshögskolor, högskolestudier och -examina, vetenskaplig och tillämpad forskning, forskarskolor, informationsförsörjningen på ansvarsområdet och arkivväsendet samt bolaget CSC-Tieteellinen Laskenta Oy, om ärendet inte hör till ansvarsområdet för någon annan enhet eller annan avdelning. Dessutom handlägger enheten sådana personalärenden vid universiteten som hör till ministeriets ansvarsområde.

Resultatområdet för vuxenutbildning handlägger ärenden som gäller vuxenutbildning, fritt bildningsarbete och främjande av utbildningspolitik som bygger på principen om livslångt lärande.

I fråga om enheternas och resultatområdenas uppgifter, arbetsfördelning och samarbete bestäms närmare i ministeriets interna föreskrifter som utfärdas av chefen för avdelningen.

25 §
Uppgifter för chefen för en enhet vid en avdelning och chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna samt för chefen för ett resultatområde vid en enhet

I fråga om de uppgifter chefen för en enhet vid en avdelning, chefen för resultatområdet för vuxenutbildning och chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna har, gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 24 § om uppgifter för chefen för en avdelning.

Chefen för ett resultatområde vid en enhet leder och övervakar verksamheten inom resultatområdet, svarar för att dess resultatmål uppnås och för att verksamheten utvecklas samt ser till att de uppgifter som hör till resultatområdet sköts med gott resultat.

32 §
Ställföreträdare

Till ställföreträdare för kanslichefen, när denne är förhindrad att sköta sin tjänst, förordnar ministern chefen för en avdelning eller en annan tjänsteman utnämnd av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde.

Till ställföreträdare för chefen för en avdelning förordnar kanslichefen chefen för en enhet vid samma avdelning eller en annan tjänsteman vid samma avdelning, till ställföreträdare för chefen för en enhet vid en avdelning förordnar avdelningens chef en tjänsteman vid samma enhet och till ställföreträdare för chefen för ett resultatområde vid en enhet förordnar enhetens chef en tjänsteman vid samma enhet.

Till ställföreträdare för chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna förordnar kanslichefen en tjänsteman vid samma enhet.

44 §
Ärenden som avgörs av chefen för resultatområdet för forskning

Chefen för resultatområdet för forskning avgör ärenden som gäller förordnande av adjungerade medlemmar i translatorsexamensnämnden samt fastställande av månadsarvodet för nämndens ordförande, arvodet för utarbetande av provuppgifter, arvodet för handläggaren av rättelseyrkanden och arvodet för bedömning av examina för auktoriserade translatorer.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

När denna förordning träder i kraft överförs de ärenden som har inletts vid yrkeshögskoleenheten, universitetsenheten och forskningspolitiska enheten till högskole- och forskningsenheten.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 januari 2007

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Kanslichef
Harri Skog

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.