83/2007

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) 71 § 5 mom. och 72 § och

fogas till lagen en ny 68 a § som följer:

12 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

68 a §
Avvikelser från bestämmelserna om låneskötsel

På en försäljningsprisfordran som har uppkommit senast den 31 december 2007 tillämpas från och med den 1 januari 2008 vad som bestäms i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret (78/2007).

Närmare bestämmelser om förfarandet vid skötseln av lån kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

71 §
Tillämpning av tidigare lagstiftning

Till den del något annat med avvikelse från 3 och 4 mom. bestäms om statens försäljningsprisfordringar i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret iakttas 2―4 och 7―19 § i sistnämnda lag. Genom förordning av statsrådet kan sådana bestämmelser om förfaringssätten utfärdas som avviker från den lagstiftning som avses i 1―4 mom.


72 §
Betalningslättnader och skuldarrangemang enligt tidigare lagstiftning

Betalningslättnader och skuldarrangemang i fråga om sådana statens försäljningsprisfordringar och sådana lån som avses i lagen om renskötsellägenheter, renhushållningslagen och naturnäringslagen beviljas och behandlas enligt 5, 6 och 11 kap. i denna lag. Uppsägning och återkrav av bidrag från staten, statens försäljningsprisfordringar och statliga lån samt räntestödslån genomförs enligt den lagstiftning som gällde vid denna lags ikraftträdande. På uppsägningen av statens försäljningsprisfordringar tillämpas dock ytterligare 18 § i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 2008. Bestämmelserna i 27 § 3 och 4 mom. i den lag som nämns i denna lags 71 § 5 mom. tillämpas dock på fordringar enligt denna lag redan från och med den 1 maj 2007.

Denna lag tillämpas inte på ärenden som gäller ansökan om skuldarrangemang eller uppsägning av en försäljningsprisfordran och som är anhängiga den 31 december 2007.

RP 148/2006
JsUB 12/2006
GrUU 39/2006
RSv 191/2006

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.