82/2007

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

Lag om ändring av lagen om stödjande av grundtorrläggning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 oktober 1997 om stödjande av grundtorrläggning (947/1997) 18 § 5 mom., 23 § och 29 § 3 mom. som följer:

18 §
Återkrav av understöd och uppsägning av lån

I denna paragraf avsett beslut om återkrav av understöd eller uppsägning av lån fattas av arbetskrafts- och näringscentralen. I det fall som avses i 4 mom. 3 punkten fattas dock beslut om uppsägning av lån av Statskontoret.

23 §
Verkställighetsmyndigheter

Verkställigheten av denna lag handhas av jord- och skogsbruksministeriet, arbetskrafts- och näringscentralerna, de regionala miljöcentralerna samt Statskontoret enligt vad som bestäms i denna lag och med stöd av den.

29 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Den lag och de paragrafer som nämns i 2 mom. tillämpas på sådana projekt som avses i dem och för vilka beslut om finansiering har fattats före denna lags ikraftträdande. De behövliga medel kan dock anvisas ur gårdsbrukets utvecklingsfonds medel. Lån och understöd som beviljats med stöd av de paragrafer som nämns i 2 mom. återkrävs av Statskontoret med iakttagande av lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret (78/2007).Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 2008. Denna lag tillämpas också på lån enligt lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997) som har beviljats före denna lags ikraftträdande. På lån enligt denna lag tillämpas dock 27 § 3 och 4 mom. i den i 29 § 3 mom. nämnda lagen från och med den 1 maj 2007.

Denna lag tillämpas inte på ett ärende som gäller uppsägning av ett lån och som är anhängigt den 30 april 2007.

RP 148/2006
JsUB 12/2006
GrUU 39/2006
RSv 191/2006

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.