81/2007

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

Lag om ändring av skoltlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skoltlagen av den 24 februari 1995 (253/1995) rubriken för 38 § och 38 § 1 mom. samt 68 § 1 mom.,

av dem rubriken för 38 § sådan den lyder i lag 1289/1996 och 68 § 1 mom. sådant det lyder i lag 243/2002, och

fogas till 38 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1289/1996, ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 41 a § som följer:

7 kap.

Återkrav av fordringar

38 §
Uppsägning av försäljningsprisfordringar och lån

Arbetskrafts- och näringscentralen kan utöver 36 och 37 § på grunder som närmare fastställs genom förordning av statsrådet bestämma att statens försäljningsprisfordran och ett statligt lån enligt denna lag helt eller delvis skall återbetalas i en eller flera poster, om gäldenären vid köp av mark av staten eller i samband med ansökan om lån har lämnat vilseledande uppgifter på någon väsentlig punkt eller annars förfarit svikligt, överlåtit sin fastighet helt eller delvis eller underlåtit att iaktta en i 61 § avsedd plan eller om lägenheten har blivit såld i utsökningsväg. Arbetskrafts- och näringscentralen kan på grunder som närmare fastställs genom förordning av statsrådet bestämma att en försäljningsprisfordran eller ett statligt lån genast skall återbetalas även i det fall att gäldenären inte har iakttagit de övriga villkor som har uppställts i köpe- eller skuldebrevet. Om grunden för uppsägningen av ett statligt lån eller en försäljningsprisfordran emellertid är dröjsmål med betalningen av en amortering eller räntan, beslutar Statskontoret om återkrav av det statliga lånet och uppsägning av försäljningsprisfordran.


Närmare bestämmelser om förfarandet när ett lån eller en fordran uppsägs utfärdas genom förordning av statsrådet.

41 a §
Avvikelse från bestämmelserna om låneskötsel

På en försäljningsprisfordran som har uppkommit med stöd av denna lag senast den 31 december 2007 tillämpas från och med den 1 januari 2008 vad som bestäms i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret (78/2007).

Bestämmelserna i 27 § 3 och 4 mom. i den i 1 mom. nämnda lagen tillämpas dock redan från och med den 1 maj 2007.

Genom förordning av statsrådet kan utfärdas bestämmelser om förfaringssätt som avviker från den lagstiftning som avses i 1 § 1 punkten i den i 1 mom. nämnda lagen.

68 §
Vissa åtgärder och rättsförhållanden enligt tidigare lagstiftning

I fråga om återbetalningstiden för och räntan på statens och kreditinstituts fordringar enligt lagen om anskaffande av boplatser åt vissa skoltar (273/1955), jordregleringslagen berörande skoltar (593/1969) och den upphävda skoltlagen samt i fråga om övriga villkor för dessa fordringar iakttas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande och motsvarande avtalsvillkor. I fråga om återbetalningstiden för, räntan på och övriga villkor för fordringar som med stöd av den upphävda skoltlagen har uppkommit efter denna lags ikraftträdande iakttas likaså bestämmelserna i nämnda lag. Utan hinder av vad som bestäms i denna lag eller med stöd av den eller har överenskommits i köpebrevets villkor iakttas i fråga om statens försäljningsprisfordringar som har uppkommit med stöd av ovan nämnda lagar likväl lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret.Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 2008. Lagens 41 a § 2 mom. tillämpas dock från och med den 1 maj 2007.

Denna lag iakttas inte i fråga om uppsägning av eller skuldarrangemang beträffande en statlig försäljningsprisfordran eller ett lån som avses i denna lag eller i en i 68 § 1 mom. avsedd lag och som är anhängig den 31 december 2007.

RP 148/2006
JsUB 12/2006
GrUU 39/2006
RSv 191/2006

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.