75/2007

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

Lag om ändring av lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 november 1992 om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) 1 och 2 § samt 3 § 2 och 4 mom., av dem 3 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1381/1995, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

För Patent- och registerstyrelsens prestationer tas ut avgifter till staten enligt vad som bestäms i denna lag. Denna lag tillämpas också på prestationer av andra myndigheter som är Patent- och registerstyrelsens lokala myndigheter i handelsregisterärenden, förutsatt att prestationerna grundar sig på eller hänför sig till ett register eller det företags- och organisationsdatasystem som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) prestation Patent- och registerstyrelsens eller någon annan i 1 § avsedd myndighets tjänsteåtgärd, varor som produceras och tjänster som tillhandahålls samt annan verksamhet som bedrivs av dessa,

2) offentligrättslig prestation en sådan prestation av Patent- och registerstyrelsen eller någon annan i 1 § avsedd myndighet vars efterfrågan grundar sig på lag eller förordning och som myndigheten i fråga har faktisk ensamrätt att utföra,

3) prestationsgrupp en helhet som består av de offentligrättsliga prestationer som baserar sig på respektive register som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen, samt

4) kostnadsmotsvarighet enligt prestationsgrupp att summan av de avgifter som tas ut för registrering och ikrafthållande av de prestationer som hör till Patent- och registerstyrelsens prestationsgrupper samt för användning av Patent- och registerstyrelsens register bestäms så att summan av avgifterna motsvarar beloppet av statens totalkostnader för att upprätthålla prestationsgruppen i fråga med beaktande av vad som föreskrivs i 3 §.

3 §
Avgifter för offentligrättsliga prestationer

Storleken på avgiften för de prestationer som hör till de prestationsgrupper som avses i 2 § 3 punkten, såsom registrering, ikrafthållande av registrering eller användning av register, bestäms på basis av kostnadsmotsvarigheten enligt prestationsgrupp. När avgifterna bestäms beaktas det beräknade antalet av de ansökningar och anmälningar som årligen inlämnas, upprätthållandet av registeruppgifterna och den offentligrättsliga användningen av registren samt bestämmelserna i 3 och 4 mom. i denna paragraf. De avgifter som bestäms enligt detta moment kan fastställas så att avgiften är högre ju längre registreringen är i kraft.


Av orsaker som hänför sig till industripolitik eller rättsvård, till att en ny prestation tas i bruk eller till uppdatering av registeruppgifterna eller på grund av internationella avtal eller av praktiska skäl eller när ärenden enligt lagen om stiftelser (109/1930), föreningslagen (503/1989) eller religionsfrihetslagen (453/2003) behandlas, får det bestämmas att en avgift allmänt tas ut till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet eller att någon avgift inte alls skall tas ut. I ärenden som gäller registrering av en förening skall avgiften bestämmas till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet, om detta är nödvändigt för att trygga föreningsfriheten. Innan en avgift för registrering av en förening bestäms skall handels- och industriministeriet höra justitieministeriet. Av orsaker som hänför sig till industripolitik eller internationella avtal eller av praktiska skäl eller andra särskilda skäl får en avgift, som annars skall bestämmas så att den motsvarar prestationens självkostnadsvärde eller värde enligt kostnadsmotsvarigheten för prestationsgruppen, bestämmas till ett högre belopp.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

RP 227/2006
EkUB 22/2006
RSv 249/2006

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.