59/2007

Given i Helsingfors den 26 januari 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av saluföringsnormer för olivolja

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. och 11 § 2 och 3 mom. i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapernas gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådana som de lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller den kontroll som krävs i kommissionens förordning (EG) nr 1019/2002 om saluföringsnormer för olivolja, senare kommissionens förordning.

2 §
Delegering av uppgifter

Den allmänna ledningen och kontrollen av verkställigheten av kommissionens förordning hör i Finland till jord- och skogsbruksministeriet.

Jord- och skogsbruksministeriet delegerar de kontrolluppgifter som enligt kommissionens förordning hör till ministeriets behörighet, till Livsmedelssäkerhetsverket, länsstyrelsen, kommunen och Tullverket i enlighet med vad som föreskrivs i 3 §.

3 §
Tillsynsmyndigheter och -uppgifter

Livsmedelssäkerhetsverket, länsstyrelsen och kommunen kontrollerar att olivoljan överensstämmer med normerna i alla handelsled enligt livsmedelslagen (23/2006) till den del uppgifterna inte hör till tullverket.

Tullverket kontrollerar vid lossning och lagring av partierna av olivolja att den olivolja som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen och att den olivolja som levereras till Finland från andra EU-medlemsländer överensstämmer med normerna.

4 §
Förpackningarnas högsta volym

När det gäller olivolja som är avsedd för konsumtion får förpackningarna rymma mer än fem liter i de inrättningar som avses i artikel 2.2 i kommissionens förordning.

5 §
Kontrollrapport

Livsmedelssäkerhetsverket skall varje år lämna en rapport till jord- och skogsbruksministeriet med uppgifter om de kontrollinsatser som Livsmedelssäkerhetsverket, länsstyrelsen och kommunen har utfört. Rapporten omfattar en redogörelse för de utförda kontrollerna och kontrollresultaten.

Tullverket skall årligen lämna en rapport som avses i 1 mom. till jord- och skogsbruksministeriet med uppgifter om de kontrollinsatser som tullverket har utfört.

6 §
Avgifter

Tillsynsmyndigheterna kan ta ut avgifter för de prestationer som avses i denna förordning i enlighet med myndigheternas bestämmelser om uttag av avgifter.

7 §
Påföljder

Om påföljderna för överträdelse av de krav som avses i denna förordning föreskrivs i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapernas gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

8 §
Sökande av ändring

Om sökande av ändring i de beslut som Livsmedelssäkerhetsverket eller länsstyrelsen har fattat med stöd av denna förordning föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Om sökande av ändring i de beslut som kommunen har tagit med stöd av denna förordning föreskrivs i kommunallagen (365/1995).

Om sökande av ändring i de beslut som Tullverket har fattat med stöd av denna förordning föreskrivs i tullagen (1466/1994).

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 12 februari 2007.

Helsingfors den 26 januari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Taina Vesanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.