55/2007

Given i Helsingfors den 26 januari 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 5 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på verkställigheten av stöd för växthusproduktion enligt 3 kap. i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2007 (27/2007) samt 4 kap. i statsrådets förordning om nordligt stöd 2007 (32/2007).

2 §
Besittning av växthus

De växthus där den odling som utgör grunden för ansökan om stöd bedrivs, skall vara i den sökandens besittning den 1 maj 2007.

Om ett växthus efter den 28 februari övergår i eller utgår ur den sökandens besittning, skall arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning på den ort där sökandens gårdsbruksenhet ligger samt i landskapet Åland länsstyrelsen omedelbart underrättas skriftligen med en fritt formulerad anmäla om att besittningen har överförts. Stödet betalas alltid till den som besitter växthuset den 1 maj 2007.

3 §
Tekniska krav för växthusens konstruktion

Växthusens stomme och beklädnad skall vara i sådant skick som odlingssäsongen förutsätter och stå kvar året om med undantag för de perioder då växthusen repareras. Beklädnaden kan vara av glas, flerskiktsmaterial som är avsett för växthus eller dubbel plastfolie.

Om ansökan om undantag från de tekniska kraven i fråga om växthusens konstruktion bestäms i 27 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) och i 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2007 (35/2007).

4 §
Tekniska krav för odlingssäsong i växthus

Om stöd söks för en kort odlingssäsong, dvs. för minst två och högst sju månaders odling, skall växthusen vara försedda med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater, vars effekt är minst 75 kW (65 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling.

Om stöd söks för en lång odlingssäsong, dvs. för över sju månaders odling, skall växthusen vara försedda med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater, vars effekt är minst 200 kW (165 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling. Dessutom skall växthusen vara försedda med uppvärmnings- och ventilationsregleringsautomatik.

5 §
Odlingsareal som är i användning

Växthusarealen är i odlingsanvändning om den kulturväxt som berättigar till stöd har placerats i växthuset på sin slutgiltiga växtplats den 1 maj 2007 och växthuset har en normal odlingstemperatur med hänsyn till tidpunkten och odlade växten.

Vid odling av sallat, dill och persilja i kruka räknas också plantproduktionsfasen som odlingsanvändning, även om odlingen sker i separata växtkammare.

Som odlingsanvändning betraktas inte lagring eller framläggande av färdiga produkter som köpts utanför företaget eller är egenodlade och som säljs som sådana till konsumenterna och inte heller förvaring eller lagring av fleråriga kruk- och gruppväxter samt grönväxter.

6 §
Beräknande av och anmälan om växthusareal

Växthusarealen beräknas på basis av växthusets yttre mått. I växthusarealen inkluderas inte butiksutrymmen, trädgårdscentral med växthuskonstruktion, förbindelsegångar mellan de egentliga växthusen, packeri- och lagerutrymmen eller andra liknande utrymmen. Av arealerna för ett växthus som används för försäljning anses endast de arealer som används under de odlingssäsonger då växthuset är i odlingsanvändning enligt 5 § berättiga till stöd.

Växthusarealen anges endast en gång i ansökan enligt den areal som är i stödberättigad odling den 1 maj 2007.

I odlingsplanen anges växthusens odlingsarealer specificerade enligt växthus och kulturväxt. I odlingsplanen skall också anges tidpunkt och längd för de perioder då växthus inte används för odling och undantagsarrangemang, såsom plastbyte. Sådana perioder på högst två veckor då det görs arrangemang eller ombyte av växtbestånd i växthusen behöver inte anges i odlingsplanen. I fråga om växter för vilka stöd söks i produktgrupp anges i odlingsplanen bara de viktigaste växterna som odlas i produktgruppen.

7 §
Fastställande av odlingssäsong

Odlingssäsongen består av de odlingstider för stödberättigade växter som anges i odlingsplanen.

Den period då växthuset inte används i odling dras av vid beräkning av odlingssäsongens längd. Om växthuset står tomt i högst två veckor på grund av byte av växtbestånd eller arrangemang i växthuset, behöver dessa uppehåll inte avdras från odlingssäsongens längd.

Om det är uppehåll i odlingsplanen den 1 maj 2007 eller om odlingen består av frilandsgurka, kinakål eller isbergsallat, kan stöd för lång odlingssäsong beviljas, om den odling som berättigar till stöd har pågått i minst två månader före den 1 maj 2007 och odlingen i övrigt i sin helhet uppfyller kraven för beviljande av stöd för lång odlingssäsong under 2007.

8 §
Normal jordbrukarsed på orten

Inom växthusproduktionen skall iakttas normal jordbrukarsed på orten, till den hör att en bärgnings- och marknadsduglig skörd skall produceras, att sådana växtarter och växtsorter skall användas som lämpar sig för växthusodling, att det vid planteringen används ett plantmaterial vars omfattning och beskaffenhet är tillräcklig samt att skötselåtgärder och odlingsförhållanden ombesörjs. Till jordbrukarseden hör också att bärga skörden.

Skörd som lämnats obärgad till följd av skördeskada eller något motsvarande skäl utgör inget hinder för beviljande av växthusstöd, om de andra åtgärder som hör till normal jordbrukarsed på orten har ombesörjts som sig bör. Arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning på den ort där sökandens gårdsbruksenhet ligger samt i landskapet Åland länsstyrelsen skall dock underrättas skriftligen om skördeskadan genast efter det att skadan har inträffat. I anmälan skall orsaken till skördeskadan eller motsvarande specificeras.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2007. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 januari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.