6/2007

Given i Helsingfors den 8 januari 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Sjömanspensionskassans och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 127 § 1 mom. i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och 197 § 1 mom. i lagen av den 22 december 2006 om sjömanspensioner (1290/2006):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns närmare bestämmelser som beror på särarten av den försäkringsverksamhet som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan bedriver och som gäller schemat för resultat- och balansräkningen, om noterna till resultaträkningen och balansräkningen, balansspecifikationerna samt de uppgifter som skall ges i verksamhetsberättelsen för de nämnda pensionsanstalterna och deras koncerner.

Om inte något annat bestäms i denna förordning tillämpas vid upprättandet av bokslut och koncernbokslut i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och i Sjömanspensionskassan social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (1340/2002) (ministeriets förordning).

2 §
Undantag som gäller resultaträkningen

I Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts och Sjömanspensionskassans resultaträkning iakttas i fråga om verksamhet som gäller verkställighet av det lagstadgade pensionsskyddet en försäkringsteknisk kalkyl över den lagstadgade pensionsförsäkringen och en annan än en försäkringsteknisk kalkyl med följande undantag

1) Sjömanspensionskassan anger separat statens andel av de utbetalda ersättningarna i resultaträkningens huvudgrupp "Ersättningskostnader",

2) Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt anger premieinkomsten och de lagstadgade finansieringsandelarna specificerade på premieinkomsten samt statens och folkpensionsanstaltens andel,

3) i fråga om Sjömanspensionskassan specificeras förändringen av ansvarsskulden inte på förändring av premieansvaret och förändring av ersättningsansvaret, och

4) förändringen av ansvarsskulden för en pensionsanstalt anges som en separat post efter ersättningskostnaderna.

3 §
Undantag som gäller balansräkningens passiva

Som ansvarsskuld för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt anges den ansvarsskuld som avses i 125 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och i fråga om Sjömanspensionskassan den ansvarsskuld som avses i 200 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006).

Sjömanspensionskassan specificerar inte ansvarsskulden på premieansvar och ersättningsansvar.

4 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

De noter som nämns i 7 § 3―12 punkten i ministeriets förordning kan utelämnas. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får dessutom utelämna de noter som nämns i 7 § 13 punkten i ministeriets förordning.

Noterna skall innehålla

1) en utredning om principerna för uträkning av ansvarsskulden,

2) en utredning om de tillstånd till undantag för viss tid som avses i 127 § 6 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare eller de tillstånd till undantag som avses i 198 § i lagen om sjömanspensioner, undantagens inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen.

5 §
Noter till resultaträkningen

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan får utelämna de noter till resultaträkningen som nämns i 8 § 1 mom. 1, 3―6 och 10 punkten i ministeriets förordning.

Som noter till resultaträkningen anges

1) premieinkomsten och de utbetalda ersättningarna specificerade enligt försäkringsgren,

2) driftskostnaderna specificerade på anskaffningsutgifter för försäkringar, kostnader för skötsel av försäkringar och administrationskostnader.

Sjömanspensionskassan anger premieinkomsten dessutom specificerad på arbetsgivarens och arbetstagarens andel.

6 §
Noter till balansräkningens aktiva

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan får utelämna de noter till balansräkningens aktiva som nämns i 9 § 1 mom. 13 och 14 punkten i ministeriets förordning.

7 §
Noter till balansräkningens passiva

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan får som noter till balansräkningens passiva utelämna uppgifter enligt 10 § 1 mom. 1 och 3 punkten samt de uppgifter som avses i 10 § 3 och 4 mom. i ministeriets förordning.

8 §
Relationstal som beskriver den ekonomiska utvecklingen och noter som beskriver solvensen

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får utelämna de uppgifter som avses i 11 § 3―6 mom. och 14 § i ministeriets förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2007.

Denna förordning tillämpas första gången på bokföringen för en pensionsanstalt för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2007.

Helsingfors den 8 januari 2007

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Försäkringsöverinspektör
Tom Strandström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.