Ursprungliga författningar: 2006

1150/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
1149/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa
1148/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos höns, broilrar och kalkoner
1147/2006
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om utvärdering av utbildning
1146/2006
Statsrådets förordning om systemet med utbildningskommissioner
1145/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1144/2006
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2006
1143/2006
Lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
1142/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1141/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföring av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä
1140/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
1139/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utsökningsavgifter
1138/2006
Lag om mervärdesbeskattning i vissa fall av varor som införs från republiken Bulgarien och från Rumänien
1137/2006
Inrikesministeriets förordning om upphävande av 1 § 2 mom. i inrikesministeriets förordning om passfotografier
1136/2006
Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1135/2006
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
1134/2006
Inrikesministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet
1133/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i bostadsbidragsförordningen
1132/2006
Statsrådets förordning om ändring av 6 § statsrådets förordning om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
1131/2006
Lag om ändring av 17 och 18 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
1130/2006
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2007
1129/2006
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1128/2006
Lag om ändring av 96 och 97 § i lagen om försäkringskassor
1127/2006
Lag om upphävande av 64 § 2 mom. och 65 § 4 mom. i lagen om pensionsstiftelser
1126/2006
Lag om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen
1125/2006
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
1124/2006
Lag om ändring av 48 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1123/2006
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
1122/2006
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
1121/2006
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1120/2006
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
1119/2006
Lag om ändring av 10 kap. 3 § i lagen om försäkringsbolag
1118/2006
Lag om ändring av 56 § i lagen om sjömanspensioner
1117/2006
Lag om ändring av 17 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
1116/2006
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
1115/2006
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
1114/2006
Lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden
1113/2006
Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott
1112/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
1111/2006
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
1110/2006
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
1109/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om näringsförbudsregistret
1108/2006
Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1107/2006
Lag om ändring av lagen om näringsförbud
1106/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Zambia om främjande av och skydd för investeringar
1105/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa fiskeövervakningsåtgärder
1104/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2007 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för bidrag per tacka år 2007
1103/2006
Lag om ändring av 173 a § i mervärdesskattelagen
1102/2006
Lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning
1101/2006
Lag om ändring av lagen om skatteförvaltningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.