Ursprungliga författningar: 2006

1350/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den anläggningstekniska och bassängvattenhygieniska kompetens som krävs av den som arbetar i en simhall, badanläggning eller motsvarande anläggning och om testning av sådan kompetens
1349/2006
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2007
1348/2006
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
1347/2006
Inrikesministeriets förordning om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer
1346/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket
1345/2006
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i förordningen om barndagvård
1344/2006
Lag om ändring av 11 a § i lagen om barndagvård
1343/2006
Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1342/2006
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1341/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
1340/2006
Handels- och industriministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
1339/2006
Statsrådets förordning om screening
1338/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Guatemala om främjande och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
1337/2006
Lag om ändring av 41 § i lagen om stödjande av företagsverksamhet
1336/2006
Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
1335/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1334/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2007
1333/2006
Justitieministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för prestationer hos justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
1332/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
1331/2006
Lag om upphävande av lagen om temporär ändring av 16 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1330/2006
Lag om ändring av lagen om barndagvård
1329/2006
Lag om ändring av 6 § i socialvårdslagen
1328/2006
Lag om ändring av 6 § i folkhälsolagen
1327/2006
Lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1326/2006
Lag om ändring av 3 kap. 9 § i bokföringslagen
1325/2006
Lag om ändring av 14 § i företags- och organisationsdatalagen
1324/2006
Lag om ändring av handelsregisterlagen
1323/2006
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om skatteredovisning
1322/2006
Lag om ändring av 4 a § och om temporär ändring av 4 § i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
1321/2006
Lag om temporär ändring av 87 § i vägtrafiklagen
1320/2006
Lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna
1319/2006
Lag om ändring av 11 § i lagen om allmänna åklagare
1318/2006
Lag om ändring av lagen om landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland
1317/2006
Lag om ändring av lagen om häradsåklagare
1316/2006
Lag om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
1315/2006
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag
1314/2006
Lag om ändring av 140 § i lagen om pension för arbetstagare
1313/2006
Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
1312/2006
Lag om ändring av 53 d § i lagen om olycksfallsförsäkring
1311/2006
Lag om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare
1310/2006
Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
1309/2006
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1308/2006
Lag om ändring av militärunderstödslagen
1307/2006
Lag om ändring av lagen om moderskapsunderstöd
1306/2006
Lag om ändring av barnbidragslagen
1305/2006
Lag om ändring av 55 och 58 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1304/2006
Lag om ändring av lagen om handikappbidrag
1303/2006
Lag om ändring av lagen om vårdbidrag för barn
1302/2006
Lag om ändring av 33 och 37 § i familjepensionslagen
1301/2006
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.