Ursprungliga författningar: 2006

100/2006
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
99/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen
98/2006
Skattestyrelsens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare
97/2006
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Finlandia Vodka Worldwide Oy vid Koncernskattecentralen
96/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av nationellt produktionsstöd för mjölk 2006
95/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för bidrag per tacka
94/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2006 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för bidrag per tacka år 2006
93/2006
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt med anledning av 150-årsjubileet av Ålands demilitarisering
92/2006
Finansministeriets förordning om J.V. Snellmans jubileumsmynt
91/2006
Statsrådets kungörelse om resultatet av det andra valet vid valet av republikens president
90/2006
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd år 2006 för psykiatrisk vård och rehabilitering av barn och unga samt för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar
89/2006
Handels- och industriministeriets arbetsordning
88/2006
Statsrådets förordning om statsunderstöd för höjande av utbildningsnivån hos vuxna
87/2006
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som rör handel med utsläppsrätter avseende växthusgaser
86/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om utbyte av läkemedel
85/2006
Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som orsakas av buller
84/2006
Statsrådets förordning om förvaltningen av straffverkställighet
83/2006
Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
82/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2006
81/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
80/2006
Försvarsministeriets förordning om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i beväringstjänst åren 2008―2009
79/2006
Statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus
78/2006
Statsrådets förordning om anteckning och slopande av bruksrättighets- och överlåtelsebegränsningar för bostadsrättsbostäder samt avförande av anteckningar
77/2006
Statsrådets förordning om ändring av 27 § i statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar
76/2006
Statsrådets förordning om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare
75/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ett system för betalnings- och deklarationsservice för småarbetsgivare och av lagen om ändring av 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
74/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Internationella brottmålsdomstolen och Finland om omplacering till Finland av personer som har vittnat eller som kommer att vittna inför Internationella brottmålsdomstolen och av deras närstående och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
73/2006
Lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
72/2006
Ungdomslag
71/2006
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
70/2006
Handels- och industriministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2006 skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
69/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets beslut om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet
68/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i inrikesministeriets beslut om magistraternas verksamhetsområden
67/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden och tilläggen I och II till protokollet samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och i tilläggen I och II till protokollet
66/2006
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Havsforskningsinstitutet
65/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning
64/2006
Lag om ändring av lagen om utkomststöd
63/2006
Lag om ändring av djurskyddslagen
62/2006
Lag om försöksdjursverksamhet
61/2006
Lag om ändring av fordonslagen
60/2006
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret
59/2006
Lag om ändring av lagen om ordningsbotsförfarande
58/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
57/2006
Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2006
56/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Serbien och Montenegro om bistånd till utbildning i Montenegro
55/2006
Lag om upphävande av 3 § 3 mom. i lagen om arbetarskyddsförvaltningen
54/2006
Lag om upphävande av 47 kap. 6 § 2 mom. i strafflagen
53/2006
Lag om upphävande av 51 § 2 mom. i arbetarskyddslagen
52/2006
Lag om ändring av 2 a § i lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
51/2006
Lag om ändring av lagen om företagshälsovård

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.