Ursprungliga författningar: 2006

150/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
149/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utbildningsstyrelsen
148/2006
Justitieministeriets beslut om ändring av 1 § i justitieministeriets beslut om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
147/2006
Statsrådets förordning om vissa domkretsarrangemang
146/2006
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2005
145/2006
Statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
144/2006
Statsrådets förordning om ändring av patentförordningen
143/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av patentlagen
142/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget om patenträtt samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget
141/2006
Statsrådets förordning om upphävande av tvättmedelsförordningen
140/2006
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om begränsning av introduktion på marknaden och användning av tvätt- och rengöringsmedel
139/2006
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om vissa svårnedbrytbara organiska ämnen
138/2006
Lag om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
137/2006
Lag om ändring av miljöskyddslagen
136/2006
Lag om ändring av kemikalielagen
135/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om certiferat föröknings- och plantmaterial
134/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten
133/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad
132/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter
131/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid marknadsföring av växtprodukter
130/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i syfte att utrota skadegörare och att hindra spridningen av dem
129/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
128/2006
Statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
127/2006
Statsrådets förordning om ändring av 28 § i förordningen om studiestöd
126/2006
Republikens presidents förordning om ändring av 4 § 2 mom. i republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
125/2006
Lag om ändring av socialvårdslagen
124/2006
Lag om ändring av 7 § och 9 § i lagen om parkeringsbot
123/2006
Lag om ändring av 21 § i lagen om lagfarts- och inteckningsregister
122/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2005
121/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av användningen av drivgarn 2006 och 2007
120/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2006
119/2006
Justitieministeriets förordning om ändring av 3 § i justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken
118/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser
117/2006
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2005
116/2006
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 19 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005
115/2006
Statsrådets förordning om Livsmedelssäkerhetsverket
114/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå år 2006
113/2006
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2006
112/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 2 § 1 mom. 1 punkten samt 8 § 1 mom. trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
111/2006
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
110/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt stöd för potatisproduktion för 2005
109/2006
Statsrådets förordning om nationella tilläggsbidrag för dikor som betalas för 2005
108/2006
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2005
107/2006
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2006
106/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
105/2006
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av 6 § förordningen om specialläkarexamen
104/2006
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om specialtandläkarexamen
103/2006
Statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik
102/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet
101/2006
Handels- och industriministeriets förordning om provtagnings- och mätmetoder som används vid övervakningen av djupfrysta livsmedel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.