Ursprungliga författningar: 2006

200/2006
Lag om ändring av 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
199/2006
Lag om ändring av 2 kap. 6 § och 15 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen
198/2006
Lag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
197/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 7 § 5 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
196/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
195/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Armenien om främjande av och skydd för investeringar
194/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Demokratiska Folkrepubliken Algeriet om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar
193/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av tilläggsprotokollet om vägmarkeringar till den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler
192/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler
191/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
190/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av konventionen om vägmärken och signaler och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
189/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av konventionen om vägtrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
188/2006
Republikens presidents förordning om domännamnsförvaltning i landskapet Åland
187/2006
Lag om ändring av lagen om domännamn
186/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för stöd för energigrödor 2006
185/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd och ersättning för översvämningsskador samt ansökan om dem och om anmälan av de arealer och kontraktsarealer samt mängder som ligger till grund för stödet eller ersättningarna år 2006
184/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2006
183/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd
182/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om torskfiske, begränsning av användningen av vissa fångstredskap och landning av osorterad fångst år 2006
181/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar
180/2006
Försvarsministeriets förordning om militärfordon
179/2006
Statsrådets förordning om upphävande av militärfordonsförordningen
178/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av kilobaserat nationellt stöd för utsädesproduktion av spannmål för 2005
177/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av hektarbaserat nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter för 2005
176/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om organisering av kontrollen av foder
175/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
174/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Bosnien och Hercegovina om finskt bistånd till utvecklandet av handikappolitiken
173/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den europeiska landskapskonventionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
172/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Folkrepubliken Kina om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
171/2006
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer som misstänks för inblandning i mordet på Libanons före detta premiärminister Rafiq Hariri
170/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om slaktbaserade bidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen
169/2006
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2006
168/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om besiktning av fartyg
167/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
166/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av non food -trädesbidrag inom ramen för stödet för jordbruksgrödor (CAP-stöd) för 2005
165/2006
Handels- och industriministeriets förordning om keramiska förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel
164/2006
Statsrådets förordning om ändring av 8 och 9 § i statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2005
163/2006
Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2006
162/2006
Statsrådets förordning om stödbeloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2006
161/2006
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
160/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europa-Medelhavsavtalet med Algeriet om upprättande av en associering och ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
159/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 14 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
158/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
157/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä
156/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
155/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av EU:s utsädesstöd för 2005
154/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella arealbaserade stöd för 2005
153/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av bidrag för proteingrödor för år 2005
152/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för energigrödor för 2005
151/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa jord- och skogsbruksministeriets förordningar om livsmedelssäkerhet i primärproduktion

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.