Ursprungliga författningar: 2006

350/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
349/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
348/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 7 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försök med elektroniska recept
347/2006
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa
346/2006
Republikens presidents förordning om skötseln av lönegarantiärenden i landskapet Åland
345/2006
Lag om ändring av upphovsrättslagen
344/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om Vägförvaltningen
343/2006
Lag om ändring av vägtrafiklagen
342/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs på vissa varor importerade från stater utanför Europeiska unionen
341/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
340/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bortskaffande av animaliska biprodukter på avlägsna områden och bortskaffande av döda sällskapsdjur
339/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om hantering av animaliska biprodukter i biogas- och komposteringsanläggningar samt om hantering av gödsel i tekniska anläggningar
338/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel
337/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter
336/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 17 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin
335/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurförmedlarregistret
334/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av identifieringsmärken för får och getter
333/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter
332/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar
331/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
330/2006
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av 2 § i sjötrafikförordningen
329/2006
Statsrådets förordning om Delegationen för försvarsundervisning
328/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter
327/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid marknadsföring av växtprodukter
326/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om åtgärder i syfte att utrota skadegörare och att hindra spridningen av dem
325/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven i fråga om tilläggsdel på basis av referenskvantiteten för mjölk i samband med gårdsstödet 2006
324/2006
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2006
323/2006
Statsrådets förordning om övervakningen av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren
322/2006
Statsrådets förordning om stöd för täckdikning som ingår i forskningsprojektet år 2006
321/2006
Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn
320/2006
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för lantdagsreformen
319/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
318/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om asbestarbete
317/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävning av jord- och skogsbruksministeriets beslut om konserveringsmedel för färska foderväxter
316/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om foderblandingar
315/2006
Arbetsministeriets förordning om kommissionen för invandrarfrågor
314/2006
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 11 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2006
313/2006
Statsrådets förordning om ändring av 18 § 1 mom. 2 punkten i statsrådets förordning om förhindrande av miljöförorening från fartyg
312/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
311/2006
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om livräddningsmedalj
310/2006
Lag om ändring av 1 § i lagen om ordningsvakter
309/2006
Lag om ändring av 15 § i hälsoskyddslagen
308/2006
Lag om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
307/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om ersättning av kostnader för bekämpning av flyghavre
306/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av luftfartsavtalet med Malaysia
305/2006
Lag om förbud för transportföretag från vissa medlemsstater inom Europeiska gemenskapen att utföra inrikes transporter i Finland
304/2006
Lag om ändring av lagen om bekämpande av djursjukdomar, som med lätthet sprida sig
303/2006
Lag om ändring av lagen om djursjukdomar
302/2006
Lag om ändring av veterinärvårdslagen
301/2006
Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.