Ursprungliga författningar: 2006

500/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter
499/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ruttaxor för taxibilar
498/2006
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets arbetsordning
497/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om mätnormalsystem
496/2006
Lag om ändring av lagen om måttenheter och mätnormalsystem
495/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för år 2004
494/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
493/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2006 samt avtalsperioderna för dessa avtal
492/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2006
491/2006
Handels- och industriministeriets förordning om upphävning av förordningen om ättika
490/2006
Handels- och industriministeriets förordning om upphävning av förordningen om fisk och fiskprodukter
489/2006
Handels- och industriministeriets förordning om saluföring av matsvampar
488/2006
Handels- och industriministeriets förordning om saluföring av vegetabilier
487/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
486/2006
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om justitieministeriet
485/2006
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i förordningen om förundersökning och tvångsmedel
484/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets cirkulär 132/96
483/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
482/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
481/2006
Kommunikationsministeriets förordning om taxitaxor
480/2006
Finansministeriets förordning om ändring av 2 kap. i finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (538/2002)
479/2006
Finansministeriets förordning om innehåll och offentliggörande av anbudshandlingar samt om ömsesidigt erkännande av anbudshandlingar som godkänts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
478/2006
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om färgämnen för användning i livsmedel och alkoholdrycker
477/2006
Statsrådets beslut om upplösande av Luopioinen kommun och Pälkäne kommun och bildande av en ny Pälkäne kommun
476/2006
Statsrådets förordning om ändring av bilaga av statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
475/2006
Statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare
474/2006
Statsrådets förordning om ersättning för lagringskostnaderna för C-socker som överförs under regleringsåret 2005/2006
473/2006
Lag om ändring av 18 § i lagen om avbetalningsköp
472/2006
Lag om upphävande av 22 § 2 mom. i lagen om inteckning i bil
471/2006
Lag om ändring av ärvdabalken
470/2006
Lag om ändring av lagen om utsökningsavgifter
469/2006
Lag om ändring av utsökningslagen
468/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav vid import av hästdjur från stater utanför Europeiska unionen
467/2006
Lag om ändring av 30 kap. 12 § i strafflagen
466/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Förenta Nationernas konvention mot korruption
465/2006
Statsrådets beslut om anslutning av Suodenniemi kommun till Vammala stad
464/2006
Statsrådets beslut om anslutning av Viljakkala kommun till Ylöjärvi stad
463/2006
Lag om ändring av 9 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
462/2006
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
461/2006
Lag om ändring av 26 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare
460/2006
Lag om ändring av 2 kap. i arbetsavtalslagen
459/2006
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
458/2006
Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
457/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 2000 års HSC-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
456/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen i 1994 års HSC-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
455/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i ISM-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
454/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention
453/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen i INF-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
452/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i FTP-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
451/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i IGC-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.