Ursprungliga författningar: 2006

800/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättandet av restriktionsområden på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Elimäki kommun
799/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Jämsä kommun
798/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Rusko kommun
797/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
796/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
795/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
794/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
793/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om förebyggandet av spridningen av vissa virussjukdomar hos fiskar
792/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Siilinjärvi kommun
791/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Nivala stad
790/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Kesälahti kommun
789/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2006/2007
788/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om rambildsmätning av virke med laserskanning
787/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
786/2006
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
785/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion
784/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 3 § i undervisningsministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer
783/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer
782/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 3 § i undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken
781/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder
780/2006
Statsrådets förordning om säkerställande av barnsäkerheten hos tändare som släpps ut på marknaden och om förbud att på marknaden släppa ut leksaksliknande tändare
779/2006
Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2007
778/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2006
777/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
776/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd
775/2006
Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2005
774/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 4 § i undervisningsministeriets förordning om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer
773/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse
772/2006
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina
771/2006
Statsrådets förordning om upphävande av 1 kap. 6 § civiltjänstförordningen
770/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen
769/2006
Skattestyrelsens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2005
768/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
767/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ordnande och centralisering av den högspecialiserade sjukvården
766/2006
Finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen
765/2006
Statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen
764/2006
Lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
763/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
762/2006
Handels- och industriministeriets förordning förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel
761/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen
760/2006
Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
759/2006
Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen
758/2006
Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2006 års fastighetsbeskattning
757/2006
Kommunikationsministeriets förordning om solvens avseende tillståndspliktig godstrafik på väg och anordnande av företagarutbildning
756/2006
Kommunikationsministeriets förordning om banavgiftens grunddel
755/2006
Kommunikationsministeriets förordning om Järnvägsverkets avgifter
754/2006
Kommunikationsministeriets förordning om Banförvaltningscentralens avgifter
753/2006
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i tvistemål som gäller tillämpning av aktiebolagslagen
752/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
751/2006
Statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och ansökan om bankapacitet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.