Ursprungliga författningar: 2006

900/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
899/2006
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i förordningen om användning av fordon på väg
898/2006
Lag om ombildning av Folkpensionsanstaltens interna rehabiliteringsbolag Petrea till en stiftelse
897/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grodlår och sniglar som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
896/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om biodlingsprodukter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
895/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fågelägg och äggprodukter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
894/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
893/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Amerikas förenta stater om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
892/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Azerbaidzhan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
891/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Marocko för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
890/2006
Lag om ändring av 15 och 19 kap. i sjukförsäkringslagen
889/2006
Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen
888/2006
Statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse
887/2006
Statsrådets förordning om upprättande av den nationella reserven, stödnivåer och fastställande av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd
886/2006
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd
885/2006
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2006
884/2006
Statsrådets förordning om fördelning av riksdagsmandaten mellan valkretsarna
883/2006
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av det interna finansieringsavtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, till tionde Europeiska utvecklingsfonden
882/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
881/2006
Republikens presidents förordning om skötseln av de uppgifter i landskapet Åland som hör till det utbetalande organet för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
880/2006
Lag om ändring av vallagen
879/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur
878/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling av landsbygden
877/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa enhetspriser och normskördar som används vid ersättning för skador på jordbruk och odling som orsakats av hjortdjur och rovdjur år 2006
876/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad
875/2006
Statsrådets förordning om statens bostadsfonds medelsanskaffningsfullmakter år 2006
874/2006
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för arbetstagare
873/2006
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i barnskyddsförordningen
872/2006
Statsrådets förordning om Landsbygdsverkets förvaltning
871/2006
Skattestyrelsens beslut om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen
870/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om prestationer för vilka statens sinnessjukhus uppbär avgift
869/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättning till den som är föremål för forskning
868/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om prestationer för vilka Rättskyddscentralen för hälsovården tar ut avgift
867/2006
Kommunikationsministeriets förordning om utbildning som krävs av biljettkontrollörer och ordningsvakter som bistår vid kontrollen
866/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll
865/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av det slutliga beloppet av växthusstöd 2006
864/2006
Statsrådets förordning om ändring av 18 § statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2006
863/2006
Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för personer med marockanska diplomatpass
862/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)
861/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet mot människosmuggling till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet
860/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet om handel med människor till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet
859/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om Läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
858/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
857/2006
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
856/2006
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen
855/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsandelar till kommunerna
854/2006
Utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
853/2006
Lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen
852/2006
Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
851/2006
Lag om ändring av 2 och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.