Ursprungliga författningar: 2006

1000/2006
Lag om maximibeloppet av de boendekostnader som godkänns vid fastställande av bostadsbidrag för pensionstagare 2007
999/2006
Lag om ändring av 30 a § i folkpensionslagen
998/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om handikappbidrag
997/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om vårdbidrag för barn
996/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift
995/2006
Lag om system för inkassering av elektroniska vägtullar
994/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2007
993/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de blanketter som skall användas vid missbrukarvård oberoende av vilja
992/2006
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av trafikministeriets beslut om förarexamensverksamhet
991/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
990/2006
Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
989/2006
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
988/2006
Lag om ändring av 5 § i lagen om statsgarantifonden
987/2006
Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag
986/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
985/2006
Lag om ortodoxa kyrkan
984/2006
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
983/2006
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
982/2006
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna
981/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i statsrådets förordning om yrkeshögskolor
980/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
979/2006
Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet
978/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad
977/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar
976/2006
Lag om farkostregistret
975/2006
Lag om ändring av lagen om källskatt för löntagare från utlandet
974/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på tjurbidrag och bidrag för stutar för 2006
973/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2006
972/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland
971/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om det nationella genomförandet av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport
970/2006
Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
969/2006
Statsrådets förordning om ändring av bilaga av statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
968/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet
967/2006
Lag om ändring av 2 § i lagen om skogsvårdsföreningar
966/2006
Lag om ändring av lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen
965/2006
Justitieministeriets förordning om förfarandet vid val till sametinget
964/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om rökrum i restauranger och andra förplägnadsrörelser
963/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
962/2006
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2006
961/2006
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2006
960/2006
Lag om ändring av ärvdabalken
959/2006
Lag om ändring av 20 och 22 § i lagen om faderskap
958/2006
Lag om ändring av namnlagen
957/2006
Lag om ändring av 7 e och 9 § i lagen om hemkommun
956/2006
Lag om ändring av lagen om registerförvaltningen
955/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
954/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beviljande och fastställande av gårdsstödsrättigheter
953/2006
Statrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus
952/2006
Lag om ändring av 24 § i lagen om utkomststöd
951/2006
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.