Ursprungliga författningar: 2006

1450/2006
Lag om ändring av bilskattelagen
1449/2006
Statsrådets förordning om ändring av 51 b § i förordningen om registrering av fordon
1448/2006
Statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
1447/2006
Lag om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen
1446/2006
Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
1445/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
1444/2006
Lag om ändring av lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden
1443/2006
Lag om stöd för utveckling av landsbygden
1442/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten
1441/2006
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
1440/2006
Lag om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd
1439/2006
Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
1438/2006
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet år 2007
1437/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om mervärdesbeskattning i vissa fall av varor som införs från republiken Bulgarien och från Rumänien
1436/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagarna om upphävande av lagarna om sättande i kraft av Europaavtalet med Bulgarien och Rumänien
1435/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget
1434/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i livsmedel av animaliska ursprung
1433/2006
Handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1432/2006
Finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1431/2006
Lag om ändring av 17 kap. 14 och 23 § i strafflagen
1430/2006
Lag om ändring av djurskyddslagen
1429/2006
Lag om transport av djur
1428/2006
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1427/2006
Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
1426/2006
Lag om ändring av 4 § i lagen om överlåtelseskatt
1425/2006
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1424/2006
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1423/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner
1422/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden och om poster som skall dras av från ansvarsskulden
1421/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
1420/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag
1419/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice
1418/2006
Statsrådets förordning om besvärsnämnden för social trygghet
1417/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1416/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2007
1415/2006
Lag om temporär ändring av 13 och 17 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1414/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften.
1413/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om omvandling av pension så att den motsvarar en lägre pensionsålder än 62 år
1412/2006>
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner
1411/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1410/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1409/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1408/2006
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om sjömanspensioner
1407/2006
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare
1406/2006
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare
1405/2006
Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt
1404/2006
Statsrådets förordning om reglemente för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
1403/2006
Lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
1402/2006
Lag om ändring av regionutvecklingslagen
1401/2006
Strukturfondslag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.