1458/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

fogas till statsrådets beslut av den 21 april 1999 om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande (512/1999) ett nytt 3 a kap. som följer:

3 a kap.

Ersättning för kostnader för tjänster och stödåtgärder till offer för människohandel

14 a §
Personkrets

Ersättning betalas för personer som avses i 3 § 4 mom. i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande.

14 b §
Kostnader som ersätts

Till en kommun kan i fråga om personer som avses i 3 a kap. 14 a § betalas ersättning för kostnader som på grund av specialbehov till följd av en persons ställning som offer för människohandel uppkommer för hälso- och sjukvårdstjänster och socialvårdstjänster, skyddet av personens säkerhet och tolktjänster eller andra tjänster eller åtgärder som tillhandahålls på grund av specialbehov i anslutning till personens ställning som offer.

Vid beslut om vilka kostnader som ersätts skall den ekonomiska börda som hjälpen till offer för människohandel innebär för kommunens social- och hälsovårdsväsen beaktas.

Arbetskrafts- och näringscentralen skall begära ett utlåtande av föreståndaren för en förläggning som sörjer för hjälpen till offer för människohandel, över att de kostnader för vilka ersättning söks härrör från tillhandahållandet av tjänster och åtgärder på grund av personens ställning som offer för människohandel. I övrigt iakttas förfarandet enligt 5 kap. i ersättningsfrågor.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 28 december 2006

Minister
Tuula Haatainen

Specialplanerare
Eeva Vattulainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.