1452/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 618/2006:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde och syfte

Denna förordning gäller de kontroller som avses i artikel 25 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd, och som avser föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, identifiering och registrering av djur samt djurens välbefinnande enligt artiklarna 3 och 4 i rådets förordning om gårdsstöd och bilaga III till den förordningen.

Övervakningen av tvärvillkoren genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem, nedan det integrerade systemet, som avses i kapitel 4 i avdelning II i rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om det integrerade systemet ingår i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) uppsåt uppsåtlighet i enlighet med definitionen i 3 kap. 6 § i strafflagen (39/1889),

2) indikatorgrupp helheter enligt ämnesområde som avses i de bestämmelser om folkhälsa, djurhälsa, växtskydd, anmälan om sjukdomar och djurens välbefinnande som förtecknas i bilaga III till förordningen om gårdsstöd, dvs. växtskyddsmedel, foder, hygien på mjölkproduktionsenheter, ämnen som är förbjudna för animalieproduktionsdjur samt främmande ämnen, övervakning av salmonella på fjäderfäanläggningar, anmälan om djursjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur,

3) kontrollrapport handling som skall göras upp på basis av kontroll som utförts på gården och som avses i artikel 48 i tillämpningsförordningen (kontrollrapporten görs upp på en blankett, kontrollprotokoll) som består av en allmän del, en del där det redogörs för hur efterlevnaden av varje enskild rättsakt och norm har kontrollerats och en utvärderingsdel,

4) övervakning kontroll av den verksamhet som sökanden bedriver för konstaterande av att bestämmelser i tvärvillkoren har iakttagits, och som gäller handlingar, lägenheter, djur, foder och växtskyddsmedel som används på gården samt av provtagning och undersökning av prov,

5) direkta stöd i bilaga I i förordningen om gårdsstöd avsedda stöd; samt

6) produktionsdjur djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull eller skinn eller päls eller för annan typ av animalieproduktion, utom fiskar, reptiler, blötdjur, groddjur och bin.

2 kap.

Kontroll av villkoren för stödberättigande

3 §
Samordning av kontrollerna

Jord- och skogsbruksministeriet och från och med den 1 maj 2007 Landsbygdsverket är den samordningsmyndighet som avses i artikel 23.3 i förordningen om gårdsstöd.

4 §
Kontrollmyndigheter

Om de myndigheter som övervakar iakttagandet av de tvärvillkor som avses i denna förordning stadgas i 7 § 2 mom. lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) så som förutsätts i artikel 42 i tillämpningsförordningen. Livsmedelssäkerhetsverket och arbetskrafts- och näringscentralen kontrollerar de indikatorgrupper som avses i 13 och 14 § i denna förordning och länsstyrelsen och av länsstyrelsen förordnade tjänsteveterinärer kontrollerar de villkor som avses i 15-19 §. Arbetskrafts- och näringscentralen utför övervakningen av iakttagandet av tvärvillkor som hänför sig till identifiering och registrering av djur i enlighet med 20 §.

5 §
Kontroll

Den tjänsteman eller tjänsteinnehavare som utför kontrollen på gården (nedan kontrollör) gör upp en kontrollrapport i enlighet med artikel 48 i tillämpningsförordningen och lämnar in den till arbetskrafts- och näringscentralen som ser till att resultaten registreras i det för ändamålet inrättade datasystemet. Beträffande hygien på mjölkproduktionsenheter, ämnen som är förbjudna för animalieproduktionsdjur samt främmande ämnen, övervakningen av salmonella på fjäderfäanläggningar, anmälan av djursjukdomar samt djurens välbefinnande lämnas kontrollrapporten in till länsstyrelsen, som ser till att resultaten registreras i det för ändamålet inrättade datasystemet. Kontrollören bedömer utgående från de iakttagelser som han gjort på gården huruvida man på gården har iakttagit de i denna förordning avsedda tvärvillkoren för de indikatorgrupper som anges i 4 kap. Om någon bestämmelse har överträtts skall kontrollören i kontrollrapportens utvärderingsdel också göra en i artikel 41 i tillämpningsförordningen avsedd bedömning av överträdelsens upprepning, omfattning, allvar, varaktighet och uppsåtlighet. Bedömningen kan endast grunda sig på sådana iakttagelser i kontrollrapporten som den som är underkastad kontrollen har haft möjlighet att uttala sig om.

Då det gäller identifiering och registrering av djur utvärderar länsveterinären i kontrollrapportens utvärderingsdel, utgående från observationerna i en kontroll som arbetskrafts- och näringscentralen har utfört, en överträdelse som eventuellt har upptäckts vid kontrollen samt överträdelsens upprepning, omfattning, allvar, varaktighet och uppsåtlighet.

Arbetskrafts- och näringscentralen sammanställer gårdsvis resultaten från de kontroller av iakttagandet av tvärvillkor som avses i bilagorna III och IV i förordningen om gårdsstöd och fastställer gårdens slutliga kontrollresultat i enlighet med tillämpningsförordningens regler om bestämmande av påföljder.

6 §
Administrativa kontroller

I fråga om de villkor som hänför sig till folkhälsa, djurhälsa, växtskydd, anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur kan övervakningen förutom kontroller på plats även verkställas i form av sådana administrativa kontroller som avses i artikel 43 i tillämpningsförordningen.

3 kap.

Kontroller på plats

7 §
Minsta kontrollfrekvens

På grundval av artikel 44.1 i tillämpningsförordningen skall minst 1 procent av de gårdar som ansökt om direktstöd kontrolleras.

I fråga om identifiering och registrering av djur skall minst fem procent av de nötkreatursgårdar, svingårdar och får- och getgårdar som har ansökt om direktstöd kontrolleras på plats per kalenderår.

8 §
Stickprovsurval

I fråga om valet av gårdar för kontroll skall utöver bestämmelserna i artikel 44 i tillämpningsförordningen dessutom iakttas bestämmelserna i artikel 45 i förordningen.

Stickprovsurvalet gäller inte övervakningen av anmälan av djursjukdomar.

9 §
Delområden för kontroller på plats

De gårdar som har valts ut för kontroll i enlighet med 8 § skall inspekteras på det sätt som bestäms i avsnitt III kapitel III avdelning III i del II i tillämpningsförordningen.

10 §
Kontrollrapport

Den myndighet som utför kontrollen skall upprätta en kontrollrapport över kontroll av i artikel 4 i rådets förordning om gårdsstöd nämnda kontrollobjekt i enlighet med artikel 48.1 och 48.2 i tillämpningsförordningen och registrera uppgifterna i det för ändamålet inrättade datasystemet.

Kontrollrapporten skall upprättas inom den tid som nämns i artikel 48.3 i tillämpningsförordningen.

I fråga om den kontroll som hänför sig till identifiering och registrering av djur skall länsveterinären upprätta en utvärderingsdel enligt artikel 48.1 punkt c i tillämpningsförordningen inom den tid som nämns i artikel 48.3.

11 §
Utvidgad kontroll

Den myndighet som utför kontrollen skall utvidga en kontroll på plats till att gälla iakttagandet av tvärvillkor som hänför sig till folkhälsa, djurhälsa, växtskydd, anmälan om sjukdomar samt identifiering och registrering av djur om det i samband med något kontrollbesök upptäcks eller annars kommer till kontrollmyndighetens kännedom att en gård som har ansökt om direktstöd, kompensationsbidrag eller miljöstöd har överträtt de bestämmelser om folkhälsa, djurhälsa, växtskydd, anmälan om sjukdomar samt identifiering och registrering av djur som finns i bilaga III till förordningen om gårdsstöd.

Kontrollen kan utvidgas till en kontroll av iakttagandet av tvärvillkoren för endast den indikatorgrupp som ursprungligen var föremål för kontrollen eller som det som kommit till den behöriga kontrollmyndighetens kännedom enligt 1 mom. gäller. Indikatorgrupperna förtecknas i 4 kap. Den utvidgade kontrollen skall utföras som en ny separat kontroll på det sätt som föreskrivs i detta kapitel. Över den utvidgade kontrollen skall i enlighet med artikel 48 i tillämpningsförordningen upprättas en kontrollrapport som tillställs arbetskrafts- och näringscentralen som ser till att resultaten registreras i det för ändamålet inrättade datasystemet. Beträffande hygien på mjölkproduktionsenheter, ämnen som är förbjudna för animalieproduktionsdjur samt främmande ämnen samt övervakningen av salmonella på fjäderfäanläggningar lämnas kontrollrapporten in till länsstyrelsen, som ser till att resultaten registreras i det för ändamålet inrättade datasystemet.

På grundval av en överträdelse som upptäcks vid den administrativa kontrollen skall övervakningen utvidgas till en kontroll på plats om det är nödvändigt för upprättandet av en kontrollrapport, eller beträffande identifiering och registrering av djur en utvärderingsdel, enligt 10 § i denna förordning.

12 §
Utvidgad kontroll av djurens välbefinnande

Om en i djurskyddslagen (247/1996) avsedd myndighet i samband med en i djurskyddslagens 39 eller 48 § avsedd kontroll eller på annat sätt i enlighet med djurskyddslagens 42 § konstaterar att en gård som är föremål för en kontroll enligt djurskyddslagen och som ansökt om direkt stöd, kompensationsbidrag eller miljöstöd har överträtt bestämmelserna om djurens välbefinnande i 19 § eller bilaga 1 eller 2 i denna förordning, skall kontrollen utvidgas till att gälla tvärvillkor som hänför sig till djurens välbefinnande.

Om den i 1 mom. avsedda myndigheten är länsstyrelsen eller en tjänsteveterinär utförs kontrollen som administrativ kontroll i samband med den kontroll som utförs i enlighet med djurskyddslagen. Om den i 1 mom. avsedda myndigheten är en annan än länsstyrelsen eller en tjänsteveterinär skall denna myndighet meddela överträdelsen till länsstyrelsen, som utför en kontroll av tvärvillkor.

Kontrollrapporten lämnas in till länsstyrelsen som ser till att resultaten registeras i det för ändamålet inrättade datasystemet.

4 kap.

Indikatorgrupper som är föremål för tvärvillkorskontroller vid gårdsövervakning

13 §
Växtskyddsmedel

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om växtskyddsmedel följs skall det kontrolleras att växtskyddsmedel har använts på ett sakligt sätt i enlighet med 16 § i lagen om växtskyddsmedel (1259/2006) och att på gården inte har använts sådana preparat som inte har godkänts som växtskyddsmedel i enlighet med 5 § i den nämnda lagen.

14 §
Foder

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om foder följs skall det kontrolleras att på gården i enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 inte används protein som härrör från djur som är förbjudet vid utfordring av djur och säkerställas att varje djurart får endast sådant foder innehållande protein som härrör från djur som är avsett för det. Dessutom skall kontrolleras att skyldigheten att i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 anteckna uppgifterna om foder som levererats till eller från gården har uppfyllts.

15 §
Hygien på mjölkproduktionsenheter

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om hygien på mjölkproduktionsenheter följs skall det kontrolleras att följande bestämmelser i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten (134/2006) har iakttagits på gården: bestämmelserna i 16 och 17 § om undersökning av kvaliteten på vatten som används för rengöring av mjölkningsutrustning, bestämmelserna i 10 § och i bilaga 2 om bokföring av mjölk som separeras från övrig mjölk i anläggning för automatisk mjölkning samt bestämmelserna i bilaga 2 om avkylnings- och förvaringsrum för mjölk.

16 §
Ämnen som är förbjudna för animalieproduktionsdjur samt främmande ämnen

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om ämnen som är förbjudna för animalieproduktionsdjur samt främmande ämnen följs skall det kontrolleras att bestämmelserna om begränsningen av användningen av läkemedelssubstanser i fråga om djur i 2 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser i fråga om djur (743/1997) har iakttagits på gården.

17 §
Övervakningen av salmonella på fjäderfäanläggningar

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om övervakningen av salmonella på fjäderfäanläggningar följs skall det kontrolleras att bestämmelserna om provtagning i 6, 8-13 och 28 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos höns, broilrar och kalkoner (1148/2006) har iakttagits på gården.

18 §
Anmälan av djursjukdomar

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om anmälan av djursjukdomar följs skall det beträffande de i bilaga III till rådets förordning om gårdsstöd avsedda djursjukdomarna kontrolleras att bestämmelserna i 9 § i lagen om djursjukdomar (55/1980) om anmälan om misstänkta djursjukdomar samt om skyldighet att iaktta myndighets förordnande om att förhindra att sjukdomen sprider sig har iakttagits på gården.

19 §
Djurens välbefinnande

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om djurens välbefinnande har iakttagits skall det kontrolleras att följande djurskyddskrav iakttas vid hållande av kalvar, svin och värphöns.

1) I fråga om kalvar skall kontrolleras att på gården har iakttagits bestämmelserna om uppbindande och hållande av kalvar i 18 § 1 och 2 mom. i djurskyddsförordningen (396/1996) samt bestämmelserna om hållande av kalvar i jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid nötkreaturshållning (14/VLA/1997) i enlighet med bilaga 1.

2) I fråga om svin skall kontrolleras att på gården har iakttagits bestämmelserna om uppbindande och hållande av svin i 17 § i djurskyddsförordningen och bestämmelserna om kastrering av grisar i 23 § 5 punkten i djurskyddsförordningen. Dessutom skall kontrolleras att bestämmelserna om svinhållning i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid svinhållning (14/VLA/2002) har iakttagits i enlighet med bilaga 1.

3) I fråga om värphöns skall kontrolleras att på gården har iakttagits bestämmelserna om hållande av värphöns i 20 § i djurskyddsförordningen samt bestämmelserna om hållande av värphöns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid hönshållning (10/VLA/2000) i enlighet med bilaga 1.

Vid övervakning av djurens välbefinnande enligt 12 § skall beträffande övriga produktionsdjur än kalvar, svin och värphöns övervakas att gården har iakttagit de djurspecifika kraven på utrymme i enlighet med bilaga 2.

20 §
Identifiering och registrering av djur

Vid kontrollen säkerställs att en djurhållare som har ansökt om direktstöd har sett till att de nötkreatur som han innehar har märkts och registrerats på det sätt som bestäms i jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning och registrering av nötkreatur (7/1999).

När det gäller svindjur skall det vid kontrollen säkras att jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin (1296/2001) har följts vid märkningen och registreringen.

När det gäller får- och getdjur skall det vid kontrollen säkras att jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005) har iakttagits vid märkningen och registreringen.

Dessutom skall det vid kontrollen i övrigt säkerställas att de tvärvillkor som hänför sig till identifiering och registrering av djur enligt bilaga III till förordningen om gårdsstöd har iakttagits.

5 kap.

Påföljder

21 §
Påföljder vid försummelse

Om de villkor och krav som avses i denna förordning inte iakttas minskas de i förordningen om gårdsstöd avsedda direktstöden, kompensationsbidraget och miljöstödet på det sätt som anges i artikel 7 i förordningen om gårdsstöd och artikel 66 i tillämpningsförordningen. Påföljden vid försummelse att iaktta villkoren eller kraven är enligt artikel 66.1 i tillämpningsförordningen en minskning med tre procent av det totala beloppet av direktstöd, kompensationsbidrag och miljöstöd.

22 §
Påföljder vid uppsåtlig överträdelse

Om påföljden vid uppsåtlig överträdelse bestäms i artikel 67 i tillämpningsförordningen.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

23 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i stödbeslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar finns i 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), nedan stöduppgiftslagen.

24 §
Tillämpning av övervakningslagstiftningen

I fråga om kontrollverksamheten finns föreskrifter i 8 § i stöduppgiftslagen, i 2 kap. i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt i 7 § 2 mom. i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd.

25 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 8 mars 2006 om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar (181/2006) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 13 september 2005 om övervakningen av de tvärvillkor i samband med direktstöd som hänför sig till identifiering och registrering av djur (66/05).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (32003L1782); EGT nr L 270, 21.10.2003, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 (32004L0796); EGT nr L 141, 30.4.2004, s. 1

Helsingfors den 28 december 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Biträdande avdelningschef
Veli-Mikko Niemi

Bilaga 1

KRAV PÅ DJURSKYDD VID HÅLLANDE AV KALVAR, SVIN OCH VÄRPHÖNS

Kalvar
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid nötkreaturshållning (14/VLA/1997)
Kontrollen gäller följande krav i bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets beslut:
a) egenskaper hos golvet i djurstallet (punkt 1.2., 1 stycket)
b) förvaringsutrymme för kalvar (punkt 1.5.)
Kontrollen gäller följande krav i bilaga 2 i jord- och skogsbruksministeriets beslut:
a) utfordring och vattning av kalvar (punkt 2.3., 2 stycket)
Svin
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid svinhållning (14/VLA/2002)
Kontrollen gäller följande krav i bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning:
a) svins sociala samspel i förvaringsutrymmet (punkt 1.1.3)
b) ventilation vid störningar i ett mekaniskt ventilationssystem (punkt 1.3.2)
c) grisningsboxar och grisningshäckar (punkt 1.6.1 och 1.6.2)
d) gemensambox för suggor och gyltor (punkt 1.7.)
e) galtboxar (punkt 1.8.)
Kontrollen gäller följande krav i bilaga 2 i jord- och skogsbruksministeriets förordning:
a) material som hänför sig till arttypiska beteendebehov (punkt 2.1.3)
b) utfodring av svin (punkt 2.2.1)
c) utfordring av svin i grupp (punkt 2.2.3)
d) dricksvattnets mängd och renhet (punkt 2.2.6)
Värphöns
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid hönshållning (10/VLA/2000)
Kontrollen gäller följande krav i bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning:
a) egenskaper hos inhysningssystem i två eller flera våningar (punkt 1.1., 4 stycket)
b) ventilation vid störningar i ett mekaniskt ventilationssystem (punkt 1.2., 2 stycket)
Kontrollen gäller följande krav i bilaga 2 i jord- och skogsbruksministeriets förordning:
a) tillräcklig mängd foder och dricksvatten (punkt 2.3., 2 stycket)
Kontrollen gäller följande krav i bilaga 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning:
a) belysningsrytmen i hönseriet (punkt 3.1., 2 stycket)
b) måtten på icke inredda burar (punkt 3.2.2., 1-3 stycket)
c) måtten på inredda burar (punkt 3.2.3., 1-3 och 5 stycket)
d) måtten på golvhönserier (punkt 3.3.2., 1-6 stycket)
e) särskilda krav som ställs på golvanläggningar med minst 350 höns (punkt 3.3.2.1.)

Bilaga 2

UTRYMMESKRAV GÄLLANDE ÖVRIGA PRODUKTIONSDJUR

Får
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid fårskötsel (4/VLA/1997)
Kontrollen gäller kraven i bilaga 3 till jord- och skogsbruksministeriets beslut (Utrymmeskrav vid fårskötsel)
Getter
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid gethållning (5/VLA/1997)
Kontrollen gäller kraven i bilaga 3 i jord- och skogsbruksministeriets beslut (Utrymmeskrav vid gethållning)
Hjortar
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav gällande hållning av hjortar i hägn (11/VLA/1997)
Kontrollen gäller följande krav i bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets beslut:
a) utrymmeskrav för hjorthägn (punkt 1.1., 1 stycket)
Nötkreatur
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid nötkreaturshållning (14/VLA/1997)
Kontrollen gäller följande krav i bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets beslut:
a) utrymmeskrav för stallar med bås (punkt 1.7.)
b) utrymmeskrav för lösdriftsstallar (punkt 1.8., 2 stycket)
Strutsdjur
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav gällande hållning av strutsfåglar (22/VLA/1997)
Kontrollen gäller kraven i bilaga 3 till jord- och skogsbruksministeriets beslut (Utrymmeskrav för hållning av strutsfåglar)
Hästar
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid hållande av hästar (14/VLA/1998)
Kontrollen gäller följande krav i bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets beslut:
a) utrymmeskrav för enhästbox (punkt 1.4.1.)
b) utrymmeskrav för grupphållning av hästar (punkt 1.4.2.)
c) utrymmeskrav för spilta (punkt 1.4.3.)
Bison
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid hållande av bison i hägn (3/VLA/1999)
Kontrollen gäller följande krav i bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets beslut:
a) utrymmeskrav för hägn (punkt 1.1., 2 stycket)
Ankor, myskankor och gäss
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid hållande av ankor, inklusive myskankor, och gäss (30/VLA/1999)
Kontrollen gäller följande krav i bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets beslut:
a) utrymmeskrav för ankor och gäss (punkt 1.2., 6-9 stycket)
Kalkon
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid hållning av kalkoner (1/VLA/2002)
Kontrollen gäller följande krav i bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning:
a) utrymmeskrav för kalkoner (punkt 1.2.4.)
Pälsdjur
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid pälsdjurshållning (16/VLA/1999)
Kontrollen gäller kraven i bilaga 3 i jord- och skogsbruksministeriets beslut (Utrymmeskrav vid pälsdjurshållning)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.