1450/2006

Given i Helsingfors den 29 december 2006

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) 6 § 2 mom., 7 §, 8 § 1 och 2 mom., 11 g § 3 mom., 23 § 1 mom. 2 punkten och 4 mom., 35 a § 1 mom., 43 § 2 mom. och 61 §,

av dem 6 § 2 mom., 7 §, 8 § 1 och 2 mom. och 11 g § 3 mom. sådana de lyder i lag 266/2003, 35 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1126/2005, 43 § 2 mom. sådant det lyder i lag 413/1997 och 61 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, samt

fogas till 10 a §, sådan den lyder i nämnda lag 266/2003, ett nytt 4 mom., till 11 b §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 34 c §, som följer:

6 §

När 1 mom. 1 punkten tillämpas minskas det belopp som skall dras av från skatten på en bil som beskattas som begagnad, enligt bilens ålder med en procent per månad av restvärdet som beräknats till slutet av den föregående månaden.

7 §

Skatten på en paketbil som beskattas som ny och på andra fordon som avses i 10 a § 2 mom. är 72 procent av beskattningsvärdet enligt 11 § med avdrag av 770 euro, om inte något annat följer av 5 kap.

8 §

Skatten på en paketbil som beskattas som begagnad och på andra fordon som avses i 10 a § 2 mom. är lika stor som skatten på motsvarande nya fordon minskad enligt det fordons ålder som skall beskattas med en procent per månad av det restvärde som beräknats till slutet av den föregående månaden.

På beskattningsvärdet uppbärs dock högst den andel skatt som ingick i de allmänna värdena i detaljhandeln på likadana fordon när de var nya och beskattades enligt de allmänna bilskattegrunderna. Skattens andel beräknas enligt förfarandet i 6 a § så att skatten enligt 6 a § 3 mom. för paketbilar med nedsatt skattesats, servicebilar och fordon i kategori M1 med en egenmassa av 4 500―5 999 kilogram är 16 procent av fordonets beskattningsvärde och för andra paketbilar än sådana som har nedsatt skattesats 25 procent av fordonets beskattningsvärde.


10 a §

En bil som klassificerats som paketbil beskattas i enlighet med 1 mom., trots att 2 mom. kunde tillämpas på den med tanke på fordonstypen, om fordon som till karosseriet och sina övriga huvudsakliga egenskaper motsvarar paketbilen har klassificerats som personbilar vid beskattning som avses i 1 mom.

11 b §

Om beskattningsvärdet för ett begagnat fordon inte kan fastställas på det sätt som avses i 1 mom. på grund av bristfälliga marknadsuppgifter, kan värdet i detaljhandeln i andra hand fastställas på basis av det värde som fastställs utifrån det allmänna värdet i detaljhandeln på ett motsvarande nytt fordon, på så sätt att värdet minskas enligt fordonets ålder med en procent per månad av restvärdet som beräknats till slutet av den föregående månaden. Beroende på modell kan även ett kalkylerat belopp för värdeminskningen som avviker från detta tillämpas, om det utifrån det statistiska materialet vad gäller marknadsuppgifter finns grund för att avvika från den förmodade värdeminskningen, och om det utifrån de uppgifter som finns till förfogande ändå inte på ett vederbörligt sätt kan fastställas ett allmänt värde i detaljhandeln för ett fordon som motsvarar det fordon som skall beskattas. Vid tillämpningen av denna paragraf fastställs ett fordons ålder i hela månader utifrån den tid under vilken fordonet har varit både registrerat och i användning.

11 g §

Vad som bestäms i 1 mom. gäller även anmälan om prisändringar. Utifrån dessa uppgifter fastställer tullmyndigheten ändringar i statistiken över beskattningsvärdena. Ändringarna träder i kraft den dag de publiceras.

23 §

För en paketbil som är avsedd enbart för varutransport är skatten 35 procent av beskattningsvärdet, om skillnaden mellan dess totalmassa och dess egenmassa är minst 525 kilogram och om fordonets lastutrymme uppfyller något av följande villkor:


2) längden av dess öppna lastutrymme, bestämd enligt 3 mom., är minst 1,75 meter eller ytan av dess öppna lastutrymme är minst 2,25 kvadratmeter eller


När volymen av en paketbils lastutrymme bestäms beaktas inte sådana konstruktioner och sådan utrustning för fästande eller förvaring av last eller för användning av arbetsredskap som har installerats efter tillverkningen av fordonet. Konstruktionerna och utrustningen skall vara så installerade att fordonet kan mätas och användas också utan dem. På samma villkor kan ett fordons utrustning eller tilläggskonstruktion eller ett i bilen installerat arbetsredskap lämnas oinräknat i fordonets egenmassa. Det som föreskrivs här gäller dock inte konstruktion eller utrustning vars installering påkallar ny besiktning av fordonet. Ett skydd som har installerats för skydd av konstruktionerna i ett öppet lastutrymme och som så tätt som möjligt följer väggarna och bottnen i lastutrymmet, eller någon annan täckning av ett öppet lastutrymme än ett tak som är tillverkat av styvt material eller en i ett öppet lastutrymme installerad, låsbar mindre verktygsback beaktas inte heller när fordonet mäts. En paketbil med ett täckt lastutrymme mäts med den utrustning fordonet hade när tillverkaren levererade det, innan skydd för lastutrymmet, värmeisolering eller annan motsvarande isolering installerats i det. Skydd för lastutrymmet, värmeisolering eller annan motsvarande isolering som installerats av tillverkaren kan lämnas obeaktade vid mätningen, om en likadan bil kan beställas även utan denna utrustning. Även dörrgångjärn och andra motsvarande konstruktioner av obetydlig storlek som skär av det lastutrymme som skall mätas kan lämnas obeaktade, om de inte kan anses påverka lastutrymmets användbarhet.

34 c §

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland, och vars arbetsgivare har ett fast driftställe i en annan stat än Finland, kan utan att betala skatt temporärt använda ett fordon i trafik i Finland, om det är permanent registrerat i den andra staten och ägs eller innehas av arbetsgivaren. Likaså kan en yrkesutövare som är stadigvarande bosatt i Finland och som har etablerat sig utomlands eller erbjuder sina tjänster där, utan att betala skatt temporärt använda sitt fordon i trafik i Finland, om det är permanent registrerat i etableringsstaten.

Användningen anses vara temporär i Finland om den person som avses i 1 mom. under en period av 12 månader använder fordonet mindre i Finland än utomlands, i dagar räknat. Om fordonet används både i Finland och utomlands under en och samma dag, anses det att fordonet har använts utomlands.

Tullmyndigheten beviljar på ansökan tillstånd till skattefri användning av ett fordon för en period av 12 månader. I tillståndet fastställs villkoren för vilken typ av användning av ett fordon som anses vara tillfälligt skattefri på det sätt som bestäms i denna paragraf. Tullstyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om utredningar som krävs till stöd för ansökan samt om ansökningsförfarandet. Tillståndet som berättigar till skattefri användning av ett fordon skall medföras när fordonet används i trafik. Om användningen av fordonet inte längre uppfyller villkoren för skattefrihet, skall detta anmälas till tullmyndigheten, som kan återkalla tillståndet. Om anmälan inte har gjorts, tillämpas vad som i 57 § bestäms om efterbeskattning.

35 a §

Ett fordon som en person anskaffat för eget bruk och för vilket han eller hon har avgett bilskattedeklaration kan med tillstånd av tullmyndigheten temporärt användas högst tre månader från det att tillstånd beviljats utan att skatt betalas. Tillstånd kan beviljas också på villkor att bilskattedeklaration avges inom fem dagar från det att tillstånd beviljats. Tillståndet upphör att gälla på den förfallodag som följer av beskattningsbeslutet för fordonet. Tillståndet upphör även att gälla om äganderätten till fordonet överlåts eller om fordonets registreringsbesiktning inte inleds inom 10 dagar från det att tillstånd beviljats.


43 §

Om beskattningen återkallas så som föreskrivs i 1 mom. efter det att beskattningen verkställts, uppbärs hos den skattskyldige samma avgift som för förhandsavgörande.


61 §

Förfallodagen för skatt som påförts enligt 41 § är 15 dagar efter dagen för beslutet. Förfallodagen för skatt som påförts enligt 40 § är 25 dagar efter periodens utgång.

När bilskatt påförs som rättelse eller efterbeskattning eller på grund av ändring av fordonets konstruktion, användningssyfte eller äganderätt, är förfallodagen för oregistrerade skattskyldiga 30 dagar efter dagen för beskattningsbeslutet och för registrerade skattskyldiga 25 dagar efter utgången av den period under vilken beskattningsbeslutet fattades.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Lagens 61 § träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Lagen tillämpas på beskattning som verkställs den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 210/2006
FiUB 40/2006
RSv 240/2006

Helsingfors den 29 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.