1448/2006

Given i Helsingfors den 29 december 2006

Statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 22 december 2006 om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals uppgifter

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral har utöver vad som föreskrivs i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006) till uppgift att

1) delta i forsknings- och utvecklingsverksamhet som betjänar utbildning och arbetslivet samt att utveckla personalutbildning på området,

2) framställa och publicera studiematerial som behövs i utbildningen,

3) årligen avge en berättelse över sin verksamhet,

4) delta i ordnandet av yrkeshögskoleundervisning på brottspåföljdsområdet, samt

5) att ha hand om andra uppgifter om vilka det särskilt bestäms att de ankommer på den.

Utbildningscentralen kan på brottspåföljdsområdet producera undervisningstjänster för andra läroanstalter.

2 kap.

Förvaltning

2 §
Direktionens uppgifter

Direktionen har utöver vad som föreskrivs i lagen till uppgift att

1) besluta om utbildningscentralens riktlinjer för verksamheten samt förhandlingsmål i resultatförhandlingar som förs med justitieministeriet,

2) följa och främja uppnående av de resultatmål som ställts till utbildningscentralen, samt

3) att behandla och avgöra andra omfattande och viktiga ärenden som faller inom utbildningscentralens verksamhetsområde.

3 §
Behandling av ärenden i direktionen

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller utbildningscentralens direktör.

Direktionen behandlar ärenden som hör till dess befogenhet på föredragning av utbildningscentralens direktör eller en av direktören förordnad tjänsteman. Rättelseyrkanden som gäller direktörens beslut föredras för direktionen av någon annan i utbildningscentralens arbetsordning förordnad tjänsteman.

Justitieministeriet beslutar om arvoden som betalas till direktionens ordförande, medlemmar och sekreterare samt om ersättning av resekostnader.

4 §
Direktörens uppgifter

Direktören har utöver vad som föreskrivs i lagen till uppgift att

1) göra en framställning till justitieministeriet om utbildningscentralens verksamhets- och ekonomiplan samt budget,

2) besluta om användningen av utbildningscentralens resurser,

3) bereda och föredra ärenden som behandlas i direktionen med undantag av rättelseyrkanden som gäller direktörens beslut,

4) besluta om personalens uppgifter och arbetsfördelning, samt

5) att handlägga och avgöra de ärenden inom utbildningscentralens verksamhetsområde om vilka det inte föreskrivs eller bestäms att de skall handläggas och avgöras på något annat sätt.

5 §
Arbetsordning

I utbildningscentralens arbetsordning föreskrivs närmare om utbildningscentralens uppgifter, organisation, ledning, tjänstemäns uppgifter och vikarier samt beredningen och avgörandet av ärenden i utbildningscentralen.

3 kap.

Yrkesinriktad examensutbildning

6 §
Utbildning som leder till yrkesinriktad examen

Den yrkesinriktade examen som ordnas vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral är grundexamen för fångvården. Grundexamen för fångvården ger yrkesutbildning för lednings- och övervakningsuppgifter inom fångvårdsbranschen.

7 §
Syftet med grundexamen för fångvården

Syftet med studierna som leder till grundexamen för fångvården är att ge den studerande

1) praktiska baskunskaper och basfärdigheter samt de teoretiska grunderna för dem i syfte att den studerande kan arbeta i lednings- och övervakningsuppgifter inom fångvården,

2) förutsättningar för att uppfölja och främja utvecklingen på brottspåföljdsområdet,

3) en allmän bild av fångvårdens ställning och betydelse i samhället,

4) färdigheter för återkommande utbildning, samt

5) tillräckliga kommunikations- och språkkunskaper.

8 §
Examens omfattning och struktur

Omfattningen av grundexamen för fångvården är 53 studieveckor.

Till grundexamen för fångvården hör

1) grund- och yrkesstudier,

2) praktik som främjar yrkeskunskaper, samt

3) ett lärdomsprov.

9 §
Examensstadga

I examensstadgan för Brottspåföljdsområdets utbildningscentral bestäms närmare om examen, undervisningsplanen, deltagande i undervisningen, tillgodoräknande av övriga studier och kunnande, praktik, lärdomsprovet, bedömning och betyg.

10 §
Undervisningsplan

I undervisningsplanen för grundexamen för fångvården bestäms för varje studieperiod dess mål, sakkomplex, omfattning i studieveckor, undervisningens och praktikens omfattning samt de prestationer som krävs. En del av undervisningen kan ordnas på arbetsplatsen så som det föreskrivs i utbildningscentralens examensstadga.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

11 §
Utbildningscentralens personal

Vid utbildningscentralen finns det utöver direktörstjänsten dessutom andra tjänster som behövs för att utbildningscentralens uppgifter skall kunna skötas.

12 §
Behörighetsvillkor för personalen

Behörighetsvillkoren är för

1) direktören licentiatexamen eller doktorsexamen, förtrogenhet med personalutbildning och utbildningscentralens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) överlärare för undervisningsområdet lämplig högre högskoleexamen,

3) lärare för undervisningsuppgiften lämplig högskoleexamen eller examen i fångvård,

4) utbildningschefen och undervisningsplaneraren högre högskoleexamen,

5) bibliotekarien högre högskoleexamen och utbildning inom biblioteks- eller informationsbranschen samt

6) ekonomidirektören högskoleexamen.

Till tjänsten som överlärare och lärare kan utnämnas som ordinarie endast en person som har avlagt lärarutbildning med en omfattning på minst 35 studieveckor. Lärarutbildningen skall genomgås senast tre år efter det att tjänsteförhållandet inleddes.

13 §
Tillsättande av tjänster och anställning av annan personal

Utbildningscentralens andra tjänstemän än direktören utnämns av direktören. Direktören anställer också personalen i arbetsavtalsförhållandet. Beslut om anställning av personal med tjänsten som bisyssla fattas av direktören eller en i arbetsordningen förordnad tjänsteman.

Angående utnämning till tjänsteförhållande för viss tid beslutar den till vars befogenhet hör att utnämna tjänstemannen till tjänsten i fråga.

14 §
Tjänstledighet

Tjänstledighet beviljas direktören av justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning och andra tjänstemän av direktören.

15 §
Bibliotek

Vid utbildningscentralen finns ett kriminologiskt bibliotek som är ett riksomfattande specialbibliotek. I fråga om bibliotekets uppgifter och mål bestäms i arbetsordningen.

5 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

17 §
Övergångsbestämmelse

När denna förordning träder i kraft ändras tjänsterna vid Fångvårdens utbildningscentral och tjänster som har placerats vid nämna central till tjänster vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral.

Den som är anställd i en tjänst vid utbildningscentralen när denna förordning träder i kraft bibehåller sin behörighet för tjänsten efter att förordningen har trätt i kraft.

Studierna i grundexamen för fångvården som inletts före denna förordnings ikraftträdande avläggs enligt de bestämmelser och föreskrifter som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 29 december 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Regeringsrådet
Leena Kuusama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.