1447/2006

Given i Helsingfors den 29 december 2006

Lag om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa att de stöd till utveckling av fiskerinäringen som delfinansieras med medel från Europeiska fiskerifonden förvaltas och genomförs på behörigt sätt.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på utvecklingen av fiskerinäringen samt på utarbetande, utvärdering, genomförande, förvaltning, kontroll och övervakning av en nationell strategisk plan och av ett med medel från fiskerifonden delfinansierat operativt program i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden (förordningen om fiskerifonden).

På förfarandena för ansökan om samt beviljande, utbetalning, övervakning, granskning, återbetalning och återkrav av stöd tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

3 §
Förhållande till Europeiska gemenskapens lagstiftning

Denna lag tillämpas på utarbetande, utvärdering, genomförande, förvaltning, kontroll och övervakning av den nationella strategiska planen och det operativa programmet, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) operativt program ett sådant med medel från Europeiska gemenskapen och nationella medel finansierat program för utveckling av fiskerinäringen om vilket bestäms i artiklarna 17―20 i förordningen om fiskerifonden, och

2) fiskerigrupp en inom ett begränsat geografiskt område verkande sammanslutning som består av lokala aktörer vilka deltar i utvecklingen av fiskerinäringen och som genomför åtgärder i enlighet med artikel 44 i förordningen om fiskerifonden.

2 kap.

Nationell strategisk plan och operativt program

5 §
Nationell strategisk plan

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för utarbetandet, genomförandet och övervakningen av den nationella strategiska plan som avses i artikel 15 i förordningen om fiskerifonden samt för att de mål som ingår i den samordnas med målen för Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik och med gemenskapens övriga politikområden.

Statsrådet godkänner den nationella strategiska planen innan den sänds till Europeiska gemenskapernas kommission.

6 §
Operativt program

Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar utifrån den i 5 § nämnda strategiska planen ett förslag till operativt program för fiskerinäringen i Finland och svarar för att det samordnas med Europeiska gemenskapens övriga finansiella instrument och program.

Statsrådet beslutar om godkännandet av förslaget till operativt program, som finansieras med Europeiska gemenskapens medel, innan förslaget sänds till Europeiska gemenskapernas kommission för godkännande.

Vid ändring av det operativa programmet iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms om utarbetandet och godkännandet av programmet. Den i 7 § avsedda förvaltningsmyndigheten beslutar dock om ändringar som är av mindre betydelse.

3 kap.

Förvaltning av det operativa programmet

7 §
Förvaltningsmyndighet

Förvaltningsmyndighet enligt artikel 58 i förordningen om fiskerifonden är jord- och skogsbruksministeriet.

Bestämmelser om förvaltningsmyndighetens uppgifter finns i artikel 59 i förordningen om fiskerifonden.

8 §
Attesterande myndighet

Attesterande myndighet enligt artikel 58 i förordningen om fiskerifonden är jord- och skogsbruksministeriet.

Bestämmelser om den attesterande myndighetens uppgifter finns i artikel 60 i förordningen om fiskerifonden.

9 §
Revisionsmyndighet

Revisionsmyndighet enligt artikel 58 i förordningen om fiskerifonden är jord- och skogsbruksministeriet.

Bestämmelser om revisionsmyndighetens uppgifter finns i artikel 61 i förordningen om fiskerifonden.

10 §
Övervakningskommitté

Statsrådet tillsätter den övervakningskommitté som avses i artikel 63 i förordningen om fiskerifonden med beaktande av vad som i Europeiska gemenskapens lagstiftning bestäms om inrättandet av den och om dess sammansättning. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om tillsättandet av övervakningskommittén samt om övervakningskommitténs sammansättning och medlemmar.

Övervakningskommittén skall sköta de uppgifter som enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning ankommer på den. Övervakningskommitténs mandatperiod löper ut när Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt den sista slutrapport om genomförandet som avses i artikel 67.1 i förordningen om fiskerifonden.

I övervakningskommitténs arbetsordning bestäms om kommitténs sammanträden, behandlingen av ärenden i kommittén och möjligheten för kommittén att höra sakkunniga.

I övervakningskommitténs verksamhet iakttas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På dem som deltar i kommitténs beslutsfattande tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. I fråga om ersättande av skada som orsakats vid skötseln av kommitténs uppgifter gäller skadeståndslagen (412/1974).

4 kap.

Genomförande av det operativa programmet

11 §
Jord- och skogsbruksministeriets uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för

1) planeringen av användningen av medlen för det operativa programmet och beredningen av fördelningen av medlen mellan de myndigheter och fiskerigrupper som sköter uppgifter om vilka föreskrivs i denna lag,

2) anvisandet till Ålands landskapsregering av den del av gemenskapens medfinansiering av det operativa programmet som gäller landskapet Åland,

3) planeringen och utvecklingen av det operativa programmet och av dess genomförande,

4) ordnandet av tillräcklig kontroll av användningen av medel,

5) ordnandet av programutvärderingen, programövervakningen och programinformationen, samt

6) valet av fiskerigrupper.

I syfte att säkerställa att programmet genomförs enhetligt och effektivt styr och övervakar jord- och skogsbruksministeriet arbetskrafts- och näringscentralerna och fiskerigrupperna när dessa utför de uppgifter som anges i 12―14 §.

12 §
Arbetskrafts- och näringscentralens uppgifter

Arbetskrafts- och näringscentralen svarar inom sitt verksamhetsområde för beviljande, utbetalning, verifiering på plats, övervakning och återkrav av stöd samt för informationen om stödet och för den regionala samordning av åtgärder som avses i 15 § 2 mom.

Arbetskrafts- och näringscentralen begär utlåtande om en ansökan om stöd enligt avdelning IV kapitel IV i förordningen om fiskerifonden av den fiskerigrupp inom vars verksamhetsområde den åtgärd som ansökan gäller huvudsakligen avses bli genomförd. När arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om beviljandet av stöd kan den avvika från utlåtandet, om beviljandet av stöd strider mot Europeiska gemenskapens lagstiftning, den nationella lagstiftningen, det operativa programmet eller den lokala utvecklingsstrategi som avses i artikel 45.2 i förordningen om fiskerifonden. Arbetskrafts- och näringscentralen kan dessutom avvika från utlåtandet, om det i den finansieringsram för fiskerigruppen som reserverats för finansiering av projekt inte finns anslag för finansiering av projektet.

13 §
Gemensamma avgöranden av jord- och skogsbruksministeriet och arbetskrafts- och näringscentralerna

Tillsammans med arbetskrafts- och näringscentralerna träffar jord- och skogsbruksministeriet avgöranden om bidrag som avses i avdelning IV kapitel I artiklarna 23 och 24 och artikel 26.4 c i förordningen om fiskerifonden samt om utvecklingsprojekt som väljs ut för finansiering enligt avdelning IV kapitel III och vars totala kostnader överstiger 15 000 euro. Utifrån avgörandet fattar arbetskrafts- och näringscentralerna beslut i enlighet med 12 § 1 mom. Beslutet får överklagas enligt 27 § 3 mom.

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar ett tidsbegränsat ansökningsförfarande för de utvecklingsprojekt som avses i 1 mom. I fråga om de bidrag som avses i 1 mom. ordnar ministeriet ansökningsförfarande bara när det finns särskilda skäl som har samband med målen i det operativa programmet och verksamhetsbetingelserna för yrkesfisket.

14 §
Fiskerigruppens uppgifter

Fiskerigruppen svarar för genomförandet och övervakningen av samt informationen om den lokala utvecklingsstrategi för utvecklingen av fiskerinäringen inom gruppens område som avses i artikel 45.2 i förordningen om fiskerifonden.

Fiskerigruppen skall ge ett i 12 § 2 mom. avsett utlåtande om huruvida det med avseende på målen för den lokala utvecklingsstrategin är ändamålsenligt att godkänna en stödansökan.

I fiskerigruppens verksamhet iakttas förvaltningslagen, språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. På dem som deltar i fiskerigruppens beslutsfattande tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som ålagts fiskerigruppen. I fråga om ersättande av skada som orsakats vid skötseln av fiskerigruppens uppgifter gäller skadeståndslagen.

15 §
Samordning av det operativa programmet

De insatser som ingår i fiskerifonden samordnas med strukturfonderna, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska garantifonden för jordbruket i enlighet med den nationella lagstiftningen om strukturfonderna.

Genomförandet av de åtgärder som definieras i det operativa programmet samordnas med övriga program och stödåtgärder som genomförs i regionen och delfinansieras av gemenskapen.

5 kap.

Ansökan om och beviljande av stöd samt stödberättigande kostnader

16 §
Stödformer och verksamhet som stöds

Av medel från fiskerifonden är det möjligt att bevilja stöd för följande åtgärder som anges i förordningen om fiskerifonden och definieras närmare i det operativa programmet:

1) investeringar i fiske, vattenbruk, fiskförädling och partihandel med fisk,

2) investeringar i fiskerinäringsföretagens verksamhetsbetingelser samt företagens utvecklingsprojekt,

3) fiskerigruppernas verksamhet samt

4) övriga åtgärder enligt förordningen om fiskerifonden.

17 §
Ansökan om stöd

Innan den åtgärd för vilken stöd söks inleds skall en skriftlig och undertecknad ansökan ges in till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde åtgärden huvudsakligen avses bli genomförd eller sökanden har sin hemort.

18 §
Beviljande av stöd utan ansökan

Jord- och skogsbruksministeriet och arbetskrafts- och näringscentralerna kan utan ansökan bevilja stöd för genomförande av tekniskt stöd enligt artikel 46 i förordningen om fiskerifonden.

Jord- och skogsbruksministeriet kan, av särskilda skäl som hänför sig till uppnåendet av målen för det operativa programmet, utan ansökan bevilja stöd för åtgärder enligt avdelning IV kapitel III i förordningen om fiskerifonden.

19 §
Krav som gäller stödtagaren

Stödtagaren kan vara en juridisk eller fysisk person.

Stöd till investeringar får beviljas endast den som är mervärdesskattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1501/1993). Vid investeringar i fiske krävs det dessutom att sökanden är yrkesfiskare enligt 6 a § 1 mom. i lagen om fiske (286/1982).

Sökande som när stödet söks inte uppfyller kraven i 2 mom. kan beviljas stöd för investeringar i fiske, om de i en bilaga till ansökan lägger fram en genomförbar plan för hur kraven skall uppfyllas inom tre år från utbetalningen av den sista stödposten.

20 §
Stödberättigande kostnader

Stöd kan beviljas för kostnader som orsakas av den åtgärd som ansökan gäller och som har uppkommit efter det att stödansökan blivit anhängig.

Stöd kan beviljas endast för ett sådant investeringsprojekt vars sammanlagda kostnader uppgår till minst 3 000 euro, om det inte finns något sådant vägande skäl att bevilja stöd som sammanhänger med utvecklandet av fiskerinäringen.

Vid upphandling som gäller projekt med enbart offentlig finansiering och som inte ingår i tillämpningsområdet för lagstiftningen om offentlig upphandling skall anbud begäras hos minst tre olika leverantörer, om värdet av upphandlingen överstiger 1 000 euro.

Omkostnader som uppkommer vid utvecklingsprojekt berättigar till stöd, om de anknyter till projektet på motiverat sätt och anknytningen har styrkts på ett tillförlitligt sätt.

Naturaprestationer är stödberättigande kostnader när de utgör en del av den privata medfinansieringen av ett projekt.

Närmare bestämmelser om godtagbara omkostnader och naturaprestationer, om specifikationen och styrkandet av dem samt om deras maximibelopp utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 §
Utvecklingsplan

Den som ansöker om investeringsstöd kan i samband med ansökan lägga fram en utvecklingsplan som innehåller de för utvecklingen av företagets eller yrkesutövarens verksamhet väsentliga omständigheterna. Arbetskrafts- och näringscentralen skall beakta utvecklingsplanen som en förhöjande faktor när den beslutar om stödnivån.

Närmare bestämmelser om utvecklingsplanens innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

22 §
Granskningar och kontroller som gäller dem som beviljar stöd och stödtagare

De åtgärder som stödtagarna vidtagit och förfarandena vid beviljandet av stöd granskas av Landsbygdsverket i enlighet med ett revisionsprogram som revisionsmyndigheten har utarbetat och kommissionen godkänt.

I syfte att utöva tillsyn över iakttagandet av förutsättningarna och villkoren för beviljande, utbetalning och användning av stöd kan jord- och skogsbruksministeriet vid behov utföra kontroller som gäller dem som beviljar stöd och stödtagare. Arbetskrafts- och näringscentralerna har motsvarande rätt i fråga om stödtagare.

23 §
Övervakningssystem

Registret för strukturstöd till fiskerinäringen fungerar som ett informationssystem för övervakning av finansieringen, beviljandet, utbetalningen, granskningen och återkravet av stöd samt för övervakning av stödens verkningar.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för uppbyggnaden och utvecklingen av registret för strukturstöd till fiskerinäringen. För driften av registret svarar jord- och skogsbruksministeriet och arbetskrafts- och näringscentralerna gemensamt.

I registret kan följande uppgifter föras in:

1) sökandens namn och kontaktuppgifter samt personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) namn och kontaktuppgifter i fråga om sökandens kontaktperson,

3) uppgifter om innehållet, målen och resultaten beträffande den åtgärd för vilken stöd söks,

4) uppskattningar av kostnaderna för och totalfinansieringen av den åtgärd för vilken stöd söks samt uppgifter om utfallet,

5) uppgifter om ansökan om stöd eller utbetalning och avgörandet av den samt om stödspecificeringen,

6) namn och kontaktuppgifter i fråga om medlemmarna i projektets styrgrupp,

7) uppgifter om stöd som beviljats och utbetalts till stödtagaren,

8) det belopp av offentlig och privat finansiering som används för åtgärden i fråga,

9) uppgifter om verifieringar på plats,

10) uppgifter om granskning och om iakttagelser som gjorts vid granskningen,

11) uppgifter om stöd som skall återkrävas hos stödtagaren och om genomförandet av återkravet,

12) uppgifter som samlas in i övervakningssyfte och är förenliga med de indikatorer som definieras i det operativa programmet, samt

13) uppgifter om utvecklingsplanen.

24 §
Uppgifternas offentlighet, rätt att få uppgifter och utlämnande av uppgifter

I fråga om offentligheten för uppgifterna i registret för strukturstöd till fiskerinäringen gäller det som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Jord- och skogsbruksministeriet, arbetskrafts- och näringscentralerna och Landsbygdsverket har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndigheter, den som sköter ett offentligt uppdrag och fiskerigruppen få sådana uppgifter om sökanden eller stödtagaren, dennes hälsotillstånd, ekonomiska ställning och affärs- eller yrkesverksamhet, den av offentliga medel beviljade finansieringen eller andra förhållanden av vikt med avseende på stödet som är nödvändiga för behandlingen av ärenden som gäller stödet.

Jord- och skogsbruksministeriet, arbetskrafts- och näringscentralerna och Landsbygdsverket har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att till en annan myndighet, den som sköter ett offentligt uppdrag eller Europeiska gemenskapens institutioner lämna ut sådana uppgifter om stödtagaren som har erhållits vid utförandet av en uppgift om vilken bestäms i denna lag och som är nödvändiga för fullgörande av en kontrolluppgift som ålagts myndigheten, den som sköter det offentliga uppdraget eller institutionen eller för tillsyn över att Europeiska gemenskapens lagstiftning har iakttagits.

Uppgifter som erhållits med stöd av 2 och 3 mom. får inte användas för något annat syfte än det för vilket de har begärts.

25 §
Förvaring av uppgifter och de registrerades rätt till insyn

Uppgifterna i registret för strukturstöd till fiskerinäringen förvaras i tre år efter det att det operativa programmet har avslutats i enlighet med artikel 86 i förordningen om fiskerifonden. På de registrerades rätt till insyn i uppgifterna om dem i registret, på rättelser av fel eller brister i uppgifterna samt på avförande av föråldrade och onödiga uppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999).

26 §
Godkännande av fiskerigrupper

Som fiskerigrupp kan godkännas en registrerad förening eller någon annan privaträttslig sammanslutning som uppfyller de verksamhetsmässiga och administrativa villkor i fråga om grupperna som anges i gemenskapens lagstiftning.

Närmare bestämmelser om urvalskriterierna för fiskerigrupper, om förfarandet i samband med godkännandet av dem samt om grunderna för fördelning av finansieringen mellan fiskerigrupperna utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut av statsrådet som gäller godkännande eller ändring av den nationella strategiska planen enligt 5 § eller det operativa programmet enligt 6 § får inte sökas genom besvär. Ändring i beslut enligt 6 § 3 mom. som förvaltningsmyndigheten har fattat får inte sökas genom besvär.

Ändring i beslut som jord- och skogsbruksministeriet har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ändring i beslut som arbetskrafts- och näringscentralen har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Ändring i sådana beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd som gäller avbrott i utbetalningen eller återkrav av stöd får sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. I övrigt får ändring i besvärsnämndens beslut sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

28 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 220/2006
JsUB 13/2006
RSv 205/2006
Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 (32006R1198); EGT nr L 223, 15.8.2006, s. 1-44

Helsingfors den 29 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.