1444/2006

Given i Helsingfors den 29 december 2006

Lag om ändring av lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 juni 2006 om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006) 9 §, 10 § 2 mom., 17 § 2 mom., 20 § och 21 § 2 mom. som följer:

9 §
Centralförvaltningsmyndigheternas uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för planeringen av användningen av programmedlen, beredningen av fördelningen av medlen och anvisningen av medel till de aktörer som sköter uppgifter som föreskrivs i denna lag, övervakningen av genomförandet av program och dess verkningar samt anordnandet av programutvärderingen.

Landsbygdsverket ansvarar för planeringen, utvecklingen och övervakningen av verkställandet av program samt för utbetalningen av medel och en tillräcklig kontroll av användningen av medel. Landsbygdsverket leder och övervakar de verkställande myndigheterna och de lokala aktionsgrupperna när de fullgör de uppgifter som avses i denna lag.

10 §
Regionalt genomförande

De verkställande myndigheterna och de lokala aktionsgrupperna skall utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna Landsbygdsverket de upplysningar som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i denna lag.

17 §
Övervakningskommitté

I övervakningskommitténs verksamhet tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På dem som deltar i kommitténs beslutsfattande tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. I fråga om ersättande av skada som orsakats vid skötseln av kommitténs uppgifter gäller bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974).


20 §
Information

De möjligheter och verkningar som programmet medför skall vara föremål för omfattande information i den region där programmet genomförs. Jord- och skogsbruksministeriet samt Landsbygdsverket ansvarar för den nationella informationen när det gäller de uppgifter som anvisas dem i denna lag. I övrigt ansvarar den verkställande myndighet eller den lokala aktionsgrupp som ansvarar för utarbetandet och genomförandet av ett program eller en del av programmet för informationen inom sin region.

21 §
Lokala aktionsgrupper

I de lokala aktionsgruppernas verksamhet tillämpas förvaltningslagen, språklagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och samiska språklagen (1086/2003). På dem som deltar i en lokal aktionsgrupps beslutsfattande och på dem som tjänstgör vid aktionsgruppen tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som föreskrivits för en lokal aktionsgrupp. Om ersättande av skada som orsakats vid skötseln av uppgifterna gäller bestämmelserna i skadeståndslagen.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

RP 192/2006
JsUB 14/2006
RSv 231/2006

Helsingfors den 29 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.