1443/2006

Given i Helsingfors den 29 december 2006

Lag om stöd för utveckling av landsbygden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syften

Syftet med denna lag är att i enlighet med principerna för en hållbar utveckling göra näringsverksamheten på landsbygden mångsidigare, utveckla verksamhetsförutsättningarna och konkurrenskraften för landsbygdsföretagen, främja jordbruksprodukternas konkurrenskraft och förbättra livskvaliteten för dem som är bosatta på landsbygden.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på det stöd för utveckling av landsbygden som finansieras med Europeiska gemenskapens medel och med motsvarande nationella medel eller uteslutande med nationella medel.

Denna lag tillämpas dock inte på stöd eller ersättningar som för produktionsverksamhet inom jordbruket, upphörande med verksamheten och förbättrande av jordbrukets struktur beviljas den som bedriver jordbruk, och inte heller på stöd som finansieras med medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder eller från Europeiska fiskerifonden. Lagen tillämpas inte heller på sådana nationella projekt för forskning i och utveckling av landsbygden som finansieras uteslutande med nationella medel och som inte grundar sig på ett program.

I fråga om de stöd som beviljas i syfte att främja ett hållbart nyttjande av landsbygdens naturtillgångar, att förbättra miljön och produktionsdjurens välbefinnande samt att ersätta den skada som jordbruket orsakas av ogynnsamma naturförhållanden gäller vad som föreskrivs om dem i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006). I fråga om stöd som främjar ett hållbart nyttjande av skogsbruksmark gäller vad som föreskrivs om finansiering av hållbart skogsbruk någon annanstans i lag eller med stöd av den. I fråga om stöd för utvecklande av servicen inom skoltområdet gäller vad som föreskrivs i 13 § i skoltlagen (253/1995).

3 §
Förhållandet till Europeiska gemenskapens lagstiftning

Denna lag tillämpas på beviljande, betalning, övervakning, inspektion och återkrav av stöd som Europeiska gemenskapen delfinansierar, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) jordbruk åkerbruk, boskapsskötsel och annat hållande av produktionsdjur, växthusproduktion, trädgårds- och plantskoleodling, pälsdjursuppfödning, hästhushållning, renhushållning, biodling, yrkesmässig jakt, bär- och svampplockning samt annan produktion av sådana produkter som avses i bilaga I till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

2) gårdsbruksenhet en sådan produktionsenhet som en jordbrukare leder och som används för bedrivande av jordbruk samt bildas av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller av en eller flera produktionsbyggnader jämte mark och som är funktionellt och ekonomiskt självständig och förvaltas som en helhet på grundval av ägande eller hyra,

3) företag en fysisk person eller en sammanslutning som idkar eller börjar idka ekonomisk verksamhet i form av näring; som företag betraktas dock inte ett offentligt företag i vilket staten, en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund har direkt eller indirekt bestämmanderätt,

4) jordbruksprodukt en produkt som avses i bilaga I till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, med undantag av fiskeriprodukter,

5) första gradens förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter sådan sortering, packning, förvaring, förädling eller annan behandling efter vilken produkten alltjämt är en jordbruksprodukt,

6) bysamhälle ett samhälle som bildas av dem som är bosatta inom ett geografiskt avgränsat område och som på basis av sitt läge och sin verksamhet utgör en egen helhet,

7) projekt planmässig och tidmässigt begränsad verksamhet vars syfte inte är att skapa omedelbar ekonomisk fördel för stödtagaren,

8) åtgärd som stöds verksamhet eller projekt som har samband med inledande, utvidgande eller utvecklande av företagsverksamhet och för vilket stöd har sökts eller beviljats,

9) investering uppförande, utvidgande, reparation och förvärv av en byggnad eller en konstruktion samt annat förvärv av materiella eller immateriella anläggningstillgångar,

10) statlig finansiering medel som inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten anvisats för utveckling av landsbygden samt medel som anvisats i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond,

11) annan offentlig finansiering finansiering som en kommunal myndighet, andra offentligrättsliga samfund och offentliga företag svarar för,

12) finansiering från gemenskapen medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eller annan finansiering som Europeiska gemenskapen reserverat för stöd enligt denna lag,

13) offentlig finansiering statlig finansiering och annan offentlig finansiering samt finansiering från gemenskapen, om stödet delfinansieras med Europeiska gemenskapens medel,

14) privat finansiering fysiska personers eller privaträttsliga sammanslutningars finansiering eller andra prestationer med ett värde som kan bestämmas i pengar,

15) totalfinansiering offentlig och privat finansiering,

16) stöd statlig finansiering eller finansiering från staten och gemenskapen, som beviljas som ett understöd,

17) försumbart stöd stöd som i enlighet med artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 994/98 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd är befriat från anmälningsskyldighet enligt artikel 88 i fördraget,

18) programförvaltningslagen lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006),

19) program program som godkänts i enlighet med 7 § i programförvaltningslagen och finansieras med Europeiska gemenskapens medel och nationella medel eller uteslutande med nationella medel,

20) lokal aktionsgrupp sådana lokala aktionsgrupper enligt 21 § i programförvaltningslagen som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet,

21) lokal plan sådana lokala planer för utveckling av landsbygden enligt 6 § i programförvaltningslagen som genomförs inom en lokal aktionsgrupps område, och

22) finansieringskvot för en lokal aktionsgrupp finansiering som jord- och skogsbruksministeriet har anvisat en lokal aktionsgrupp för genomförande av en plan enligt 6 § i programförvaltningslagen.

2 kap.

Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

5 §
Förutsättningar som gäller stödtagaren

Stödtagaren kan vara en offentligrättslig eller privaträttslig juridisk person eller en fysisk person.

En fysisk person skall ha fyllt 18 men inte 63 år. Det krav som gäller stödtagarens ålder måste uppfyllas vid den tidpunkt då stödansökan blir anhängig.

6 §
Verksamhet som stöds

Stöd kan beviljas så som föreskrivs nedan i denna lag för

1) utvidgande av gårdsbruksenhetens verksamhet så att den gäller även annat än jordbruk,

2) inledande och utvidgande av ett företags verksamhet,

3) förbättrande av ett företags produktivitet och produktkvalitet samt för internationalisering av verksamheten,

4) förvärv av sakkunnigtjänster och utbildning som stöder ett företags verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft samt för utveckling av samarbetet mellan företag,

5) kompetensutveckling som tjänar utvecklingen av landsbygden och organiseringen av informationsförmedlingen,

6) förbättrande av ett bysamhälles boendemiljö, främjande av gemensam verksamhet och trivsel för dem som bor i samhället samt för annan motsvarande verksamhet som tjänar landsbygdsmiljön och de boendes allmänna välfärd, samt

7) generell utveckling av landsbygdsnäringarnas villkor, mångsidighet och konkurrenskraft.

7 §
Förutsättningar som gäller den åtgärd som stöds

En förutsättning för att stöd skall beviljas är att den åtgärd som stöds sedd som en helhet främjar ett eller flera av de mål som anges i 1 §. Om stödet ingår i det program som avses i 7 § i programförvaltningslagen, skall stödet dessutom främja de mål som i programmet anges för stödet, och den åtgärd som stöds skall genomföras inom programmets tillämpningsområde.

Förutsätter den åtgärd som stöds att tillstånd utverkas hos en myndighet, är det en förutsättning för beviljande av stöd att tillståndet visas upp.

En förutsättning för att stöd för en åtgärd skall beviljas är att stödansökan har blivit anhängig innan åtgärden inleds.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser särskilt för de olika stöden om uppvisande av tillstånd och startdatum för en åtgärd som stöds.

8 §
Godtagbara kostnader för en åtgärd som stöds

För den åtgärd som stöds kan stöd beviljas för sådana nödvändiga och skäliga kostnader som har uppkommit efter att stödansökan lämnats in. I fråga om kostnader när en byggnad ritas kan stöd dock beviljas för kostnader som uppkommit innan stödansökan lämnats in.

9 §
Överföring av stöd till någon annan för att användas för en åtgärd som stöds

Om inte något annat föreskrivs nedan, kan ett stöd delvis överföras till någon annan för att användas för den åtgärd som stöds. En förutsättning för beviljande av stöd är då att det med hänsyn till den åtgärd som stöds är ändamålsenligt att stödet överförs och att de aktörer som genomför åtgärden i fråga uppfyller villkoren för stödtagare av stödet i fråga. Dessutom krävs det att stödtagaren genom avtal som ingås med dem som deltar i åtgärden säkerställer att villkoren för beviljande och betalning av stöd uppfylls samt att stödvillkoren iakttas. Stödtagaren ansvarar dock i förhållande till den myndighet som beviljar stödet för att villkoren uppfylls och iakttas.

10 §
Förutsättningar som gäller finansieringen av stödet och dess belopp

En förutsättning för att stöd skall beviljas är att den finansiering som behövs har anvisats i statsbudgeten eller i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond.

Stöd beviljas i enlighet med stödnivån som en procentuell andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds. Täcker stödet inte helt de godtagbara kostnaderna för åtgärden, krävs av sökanden en utredning om hur kostnaderna kan täckas med annan offentlig finansiering eller med privat finansiering. Förutom en penningprestation kan som privat finansiering godkännas vederlagsfritt arbete och överlåtelse av en produktionsinsats.

Stöd kan inte beviljas till den del den offentliga finansieringens andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds överstiger det maximibelopp för offentlig finansiering som föreskrivs i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller när det är fråga om stöd som baserar sig på ett program, det maximibelopp för offentlig finansiering som anges i programmet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om nivån och maximibeloppet för de olika stöden inom den gränser som Europeiska gemenskapens lagstiftning och de i 1 mom. avsedda medlen sätter. Dessutom utfärdas genom förordning av statsrådet bestämmelser om användningen av vederlagsfritt arbete och överlåtelse av en produktionsinsats som privat finansiering.

3 kap.

Företagsstöd

11 §
Förutsättningar som gäller mottagare av företagsstöd

Företagsstöd kan beviljas

1) företag som deltar i idkande av jordbruk på en gårdsbruksenhet (jordbruksföretag),

2) företag som sysselsätter färre än 10 arbetstagare och har en årlig omsättning eller årlig balansomslutning om högst 2 miljoner euro (mikroföretag), och

3) företag som sysselsätter färre än 250 arbetstagare och har en årlig omsättning om högst 50 miljoner euro eller årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro (små och medelstora företag).

Företagsstöd kan beviljas företag med verksamhetsställe i Finland eller, i fråga om stöd som baserar sig på ett program, med verksamhetsställe inom programmets tillämpningsområde. I fråga om ett företag som utgör en sammanslutning skall hemorten vara belägen inom Europeiska gemenskapen.

Företagsstöd kan beviljas företag som har förutsättningar att bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet och som har tillräcklig yrkeskunskap för den företagsverksamhet som stödet avser. En förutsättning för att stöd skall beviljas är att företaget lägger fram utredningar om sin ekonomiska ställning samt om tillräcklig yrkeskunskap.

När företagsstöd beviljas ett jordbruksföretag eller mikroföretag som utgör en sammanslutning är en förutsättning för stödet att bestämmanderätten i sammanslutningen innehas av en eller flera fysiska personer som uppfyller kraven i fråga om stödtagarens ålder och yrkeskunskap samt i fråga om jordbruksföretag kraven gällande idkande av jordbruk.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för bedömningen av företagsstorlek, tillräcklig yrkeskunskap, ekonomisk ställning samt bestämmanderätt.

12 §
Startstöd för företagsverksamhet

Startstöd för företagsverksamhet kan beviljas jordbruksföretag för utvidgning av verksamheten så att denna gäller även annat än jordbruk samt mikroföretag för inledande eller utvidgning av verksamheten.

Startstöd kan beviljas för kostnaderna för sådan avlöning av arbetstagare som motsvarar högst två årsverken. Stöd beviljas dock inte för kostnaderna för avlöning av sökanden.

Startstöd kan beviljas för högst två år. Stödet får inte överföras på det sätt som avses i 9 §.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med startstöd, stödets varaktighet och de godtagbara kostnaderna.

13 §
Investeringsstöd för företag

Investeringsstöd för företag kan beviljas

1) jordbruksföretag för utvidgande av verksamheten så att den gäller även annat än jordbruk,

2) mikroföretag för verksamhet enligt 6 § 2 och 3 punkten,

3) små och medelstora företag för ökad produktivitet när det gäller företagsverksamheten för första gradens förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter, förbättring av produktkvaliteten samt internationalisering av verksamheten.

Investeringsstöd för företag kan beviljas för kostnaderna för ritande, uppförande, utvidgande, reparation och förvärv av en byggnad samt för förvärv av immateriella rättigheter, maskiner och anordningar. Stöd kan beviljas för kostnaderna för förvärv av mark i samband med förvärv av en byggnad.

En förutsättning för att investeringsstöd skall beviljas är att det finns en marknad för de produkter som produceras i den företagsverksamhet som stöds. Stödet får inte överföras på det sätt som avses i 9 §.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med investeringsstöd för företag, om förutsättningarna för beviljande och om de godtagbara kostnaderna.

14 §
Stöd för utveckling av företag

Stöd för utveckling av företag kan beviljas

1) jordbruksföretag för utvidgande av verksamheten så att den gäller även annat än jordbruk,

2) mikroföretag för verksamhet enligt 6 § 2―4 punkten,

3) små och medelstora företag för ökad produktivitet när det gäller företagsverksamheten för första gradens förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter, förbättring av produktkvaliteten samt internationalisering av verksamheten.

Stöd för utveckling av företag kan beviljas för kostnaderna för utvecklingsarbete och planering av det. Stöd beviljas inte för investeringar i produktionsverksamheten.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med stöd för utveckling av företag och om de godtagbara kostnaderna.

15 §
Förutsättningar för och begränsningar av beviljande av företagsstöd

En förutsättning för att företagsstöd skall beviljas är att stödet inte uppskattas orsaka andra än smärre snedvridande effekter för konkurrensen och marknadens funktion.

En förutsättning för att företagsstöd skall beviljas är att stödet är nödvändigt för den företagsverksamhet som stödet avser. Dessutom krävs det att sökanden lägger fram en plan för den åtgärd som skall stödas. I planen skall målen för åtgärderna anges liksom även de insatser som krävs för att målen skall uppnås samt den tid inom vilken detta skall ske, verksamhetens lönsamhet, de totala kostnaderna samt en bedömning av totalfinansieringen. Av en plan som avser byggande skall dessutom framgå hur funktionell, lämplig och miljöanpassad bygginvesteringen är.

Om beloppet av ett startstöd eller ett investeringsstöd på basis av en ansökan skulle uppgå till högst 1 000 euro och beloppet av ett utvecklingsstöd till högst 500 euro beviljas inte något företagsstöd.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i en plan för den åtgärd som stöds.

Bestämmelser om tekniska, ekonomiska och funktionella samt säkerhets- och miljörelaterade detaljer i fråga om bygginvesteringar inom ramen för åtgärder som stöds enligt denna lag kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

16 §
Tillämpning av bestämmelserna om statligt stöd

Vid beviljande av företagsstöd tillämpas de bestämmelser om villkor och begränsningar när det gäller att bevilja statliga stöd enligt artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen som ingår i Europeiska gemenskapens förordningar och i det beslut om godkännande av statligt stöd som fattats av Europeiska gemenskapernas kommission.

Om ett företagsstöd beviljas som försumbart stöd, krävs det för beviljande av stöd att sökanden lämnar stödmyndigheten en utredning om det försumbara stöd som redan beviljats och betalats ut till sökanden samt att beloppet av nämnda stöd inte överstiger det maximibelopp för försumbara stöd som föreskrivs i Europeiska gemenskapens lagstiftning. Om företagsstöd överförs på det sätt som avses i 9 §, är det ett krav för beviljande av stöd att en motsvarande utredning lämnas separat för varje företag som deltar i den åtgärd som stöds samt att stödbeloppet inte för något av de deltagande företagen överstiger maximibeloppet av försumbart stöd.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om tillämpningen av Europeiska gemenskapens lagstiftning om statligt stöd på företagsstöd enligt detta kapitel och om förutsättningarna för beviljande av försumbart stöd.

4 kap.

Projektstöd

17 §
Utvecklingsprojekt

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas ett offentligrättsligt samfund eller en privaträttslig sammanslutning eller en stiftelse för verksamhet som avses i 6 § 6 och 7 punkten. Stöd beviljas dock inte företag och inte heller för sådana åtgärder som leder till att stödet blir statligt stöd enligt artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas för kostnaderna för utvecklingsarbete och planering av arbetet. Stöd beviljas inte för investeringskostnader.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med stöd för utvecklingsprojekt, om förutsättningarna för att stöd skall beviljas samt om de godtagbara kostnaderna.

18 §
Utbildningsprojekt

Stöd för utbildningsprojekt kan beviljas ett offentligrättsligt samfund eller en privaträttslig sammanslutning eller en stiftelse för verksamhet som avses i 6 § 5 punkten. Stöd beviljas emellertid inte för ordnande av yrkesutbildning som leder till examen.

Om stöd för utbildningsprojekt beviljas för ordnande av sådan utbildning som leder till att stödet blir statligt stöd enligt artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, gäller när stödet beviljas vad som i 16 § föreskrivs om villkor och begränsningar när det gäller att bevilja statligt stöd.

Stöd för utbildningsprojekt kan beviljas för kostnaderna för planering och ordnande av utbildning och informationsförmedling. Stöd beviljas inte för investeringskostnader.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med stöd för utbildningsprojekt, om förutsättningarna för att stöd skall beviljas samt om de godtagbara kostnaderna.

19 §
Allmännyttiga investeringsprojekt

Stöd för investeringsprojekt kan beviljas ett offentligrättsligt samfund eller en privaträttslig sammanslutning eller en stiftelse för verksamhet som avses i 6 § 6 punkten. Stöd beviljas emellertid inte företag och inte heller för sådana åtgärder som leder till att stödet blir statligt stöd enligt artikel 87 i Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen.

Stöd för investeringsprojekt kan beviljas för kostnaderna för ritande, uppförande, reparation, utvidgande och förvärv av en byggnad eller konstruktion samt för förvärv av immateriella rättigheter, maskiner och anordningar. Stöd kan beviljas för kostnaderna för förvärv av mark i samband med förvärv av en byggnad.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med stöd för investeringsprojekt, om förutsättningarna för att stöd skall beviljas samt om de godtagbara kostnaderna.

20 §
Samordningsprojekt

Stöd för samordningsprojekt kan beviljas en lokal aktionsgrupp för verksamhet enligt 6 § 6 punkten. En förutsättning för att stöd skall beviljas är att den lokala aktionsgruppen genom ett öppet urvalsförfarande för samman allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt som genomförs inom dess område och avses i 17 och 19 § samt samordnar dem. Utan hinder av bestämmelserna i 9 § om förutsättningarna för överföring av stöd kan stöd för ett samordningsprojekt överföras till en fysisk person eller en privaträttslig sammanslutning. Stödet får ändå inte överföras till ett företag.

Stöd för samordningsprojekt kan beviljas för kostnaderna för sammanförande och genomförande av olika projekt enligt 1 mom. samt för samarbete och utbyte av erfarenheter.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med stöd för samordningsprojekt, om förutsättningarna för att stöd skall beviljas samt om de godtagbara kostnaderna.

21 §
Villkor och begränsningar när det gäller att bevilja projektstöd

Ett villkor för projektstöd är att den åtgärd som stöds anknyter till sökandens uppgifter eller verksamhetsidé på ett väsentligt sätt och att sökanden har tillräckliga ekonomiska och administrativa förutsättningar att genomföra projektet.

Projektstöd kan beviljas för en åtgärd som har givits formen av ett separat projekt som är fristående från sökandens normala verksamhet och som fortgår högst tre år eller av särskilda skäl högst fem år. Ett villkor för att stöd skall beviljas är att sökanden lägger fram en projektplan som innefattar projektmålen och de insatser som krävs för att målen skall uppnås samt uppskattningar av projekttid, totalkostnader och totalfinansiering. Av en projektplan som avser byggande skall dessutom framgå hur funktionell, lämplig och miljöanpassad bygginvesteringen är.

Ett villkor för beviljande av projektstöd är att projektets resultat allmänt kan tillgodogöras.

Projektstöd beviljas inte om stödbeloppet på basis av ansökan uppgår till högst 5 000 euro.

Genom förordning av statsrådet utfärdas särskilt för de olika stöden närmare bestämmelser om innehållet i en projektplan och om grunderna för bedömning av villkoren enligt 2 och 3 mom.

Bestämmelser om tekniska, ekonomiska och funktionella samt säkerhets- och miljörelaterade detaljer i fråga om bygginvesteringar inom ramen för åtgärder som skall stödas enligt denna lag kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

22 §
Styrgrupp

En styrgrupp kan tillsättas som stöd för ett projekt, om detta är motiverat med beaktande av projektets omfattning och konsekvenser. Den myndighet som beviljar ett stöd beslutar om tillsättande av en styrgrupp. I styrgruppen finns representanter förutom för myndigheten även för de andra aktörer som deltar i finansieringen av projektet samt ett med hänsyn till projektets omfattning tillräckligt antal sakkunniga. Medlemmarna av styrgruppen utses av stödtagaren med undantag för den som representerar den myndighet som beviljar stödet.

Styrgruppen har till uppgift att ge stödtagaren ledning i frågor som har samband med projektets innehåll och att övervaka genomförandet av projektet. Stödtagaren bär dock ansvar för att projektet genomförs. Styrgruppen deltar inte i beslutsfattandet till den del det gäller stödtagarens ställning eller projektfinansieringen. I styrgruppens verksamhet tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På medlemmarna av en styrgrupp tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skada som orsakats vid skötseln av de uppgifter som föreskrivits för en styrgrupp tillämpas bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974).

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om tillsättande av styrgrupper samt om förfarandet vid tillsättandet och om styrgruppens uppgifter.

5 kap.

Stödvillkor

23 §
Tiden för utförande av åtgärder vid företagsstöd

En åtgärd som stöds med företagsstöd skall i dess helhet genomföras inom två år från det att stödet beviljades. En kortare frist kan dock bestämmas för genomförande av en åtgärd som stöds, om detta är motiverat med hänsyn till det sätt på vilket åtgärden genomförs eller företagsverksamhetens art. Om startstöd söks i samband med investeringsstöd räknas fristen för genomförande av en åtgärd från det att investeringen är klar eller genomförd.

Arbetskrafts- och näringscentralen kan på ansökan som har gjorts innan fristen löper ut förlänga den frist som avses i 1 mom. Fristen kan förlängas av godtagbara skäl. Fristen kan förlängas två gånger för högst ett år i sänder.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om den frist som bestäms för genomförande av en åtgärd som stöds.

24 §
Villkor för användning av stöd

Bestämmelser om användningen av stöd för köp av varor och tjänster samt för upplåtande på entreprenad finns i lagstiftningen om offentlig upphandling. Stödtagaren skall lägga fram en utredning om att köpet skett på det sätt som förutsätts i nämnda lagstiftning.

Objektet för den investering som stöds får inte permanent eller i betydande grad användas för annat än sådan företagsverksamhet eller sådant utvecklingsarbete som stödet avser innan fem år har förflutit från betalningen av den sista stödposten. Om ägande- eller besittningsrätten till objektet för den investering som stöds överlåts på någon annan innan fem år förflutit från betalningen av den sista stödposten, skall stödtagaren före överlåtelsen utverka arbetskrafts- och näringscentralens tillstånd till det. En förutsättning för tillståndet är att mottagaren uppfyller villkoren för beviljande av stöd och att karaktären hos den företagsverksamhet eller det utvecklingsarbete som är föremålet för stödet inte förändras väsentligt.

Den företagsverksamhet som är föremål för stödet får inte läggas ned eller inskränkas väsentligt innan fem år förflutit från betalningen av den sista stödposten. Om ägande- eller besittningsrätten till den företagsverksamhet som stöds överlåts på någon annan innan fem år förflutit från betalningen av den sista stödposten, skall stödtagaren före överlåtelsen utverka arbetskrafts- och näringscentralens tillstånd till det. En förusättning för tillståndet är att mottagaren uppfyller villkoren för beviljande av stöd och att karaktären hos den företagsverksamhet som stöds inte förändras väsentligt.

Som en överlåtelse enligt 2 och 3 mom. betraktas inte att objektet för den investering som stöds eller den företagsverksamhet som är föremål för stödet övergår genom arv eller generationsväxling.

25 §
Bokföringsskyldighet

Stödtagaren skall föra bok över den åtgärd som stöds. Bokföringen skall ordnas så att den är en del av stödtagarens bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997) så att bokföringen över den åtgärd som stöds utan svårighet kan identifieras och avskiljas från den övriga bokföringen.

Om stödtagaren är en person som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967), betraktas som tillräcklig bokföring över den åtgärd som stöds det som krävs i fråga om stödtagarens övriga bokföring för att beskattning skall kunna verkställas. Bokföringen skall då ordnas så att kostnaderna för den åtgärd som stöds utan svårighet kan identifieras och avskiljas från den övriga bokföringen.

Om stödtagaren inte är bokföringsskyldig för sin verksamhet i övrigt, skall bokföringen över den åtgärd som stöds ordnas så att bestämmelserna i bokföringslagen iakttas i tillämpliga delar.

Stödtagaren skall förvara det bokföringsmaterial som gäller den åtgärd som stöds så som föreskrivs i 2 kap. 9 och 10 § i bokföringslagen. Är det fråga om stöd som ingår i ett program som delfinansieras av Europeiska gemenskapen skall det material som anknyter till bokföringen förvaras minst tre år efter det att Europeiska gemenskapernas kommission betalar gemenskapens sista finansieringsandel enligt programmet.

26 §
Upplysnings- och biståndsskyldighet

Stödtagaren är skyldig att lämna den myndighet som beviljar stöd riktiga och tillräckliga uppgifter om den åtgärd som stöds, hur den framskrider och om hur stödet används.

Stödtagaren skall utan dröjsmål lämna upplysningar om sådana förändringar som gäller hans ställning eller verksamhet eller den åtgärd som stöds och som kan inverka på förutsättningarna för betalning av stöd eller leda till återkrav av stöd.

Stödtagaren är skyldig att biträda den som utför en inspektion som avses i 43 § genom att utan ersättning lämna ut de uppgifter som är nödvändiga för att inspektionen skall kunna genomföras och de upplysningar som gäller objektet för inspektionen samt vid behov genom att presentera föremålet för stödet.

6 kap.

Ansökan om och beviljande av stöd

27 §
Information om möjligheten att ansöka om stöd

Arbetskrafts- och näringscentralen skall i lämplig omfattning informera om möjligheten att ansöka om det stöd som centralen beviljar, om ansökningsförfarandet och om de viktigaste förutsättningarna och villkoren för beviljande av stöd.

En lokal aktionsgrupp skall inom sitt område informera om i 1 mom. avsedda omständigheter när det gäller stöd som finansieras ur dess finansieringskvot.

28 §
Stödansökan

En stödansökan skall göras skriftligt på en blankett som fastställts för ändamålet. Ansökan skall undertecknas. Till ansökan skall fogas de handlingar och utredningar som är nödvändiga för bedömningen av förutsättningarna för beviljande av stöd samt en plan för den åtgärd som skall stödas.

Om stödet skall överföras skall detta nämnas i stödansökan. I ansökan skall de aktörer som stödet skall överföras till specificeras och det avtal som avses i 9 § presenteras.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de blanketter som skall användas vid ansökan om stöd, om de handlingar som fogas till ansökan samt om det sätt på vilket planen och utredningarna skall presenteras.

29 §
Att ansöka om stöd

Stödansökan skall tillställas den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen, om inte något annat föreskrivs nedan.

Behörig arbetskrafts- och näringscentral är den central inom vars verksamhetsområde den åtgärd som stöds skall genomföras. Om den åtgärd som stöds skall genomföras inom flera än en centrals verksamhetsområde är den arbetskrafts- och näringscentral behörig inom vars verksamhetsområde den åtgärd som stöds i huvudsak skall genomföras.

Om projektet i huvudsak har nationella mål är den arbetskrafts- och näringscentral behörig till vilken jord- och skogsbruksministeriet har anvisat medel för finansiering av ett nationellt projekt.

30 §
Att ansöka om stöd ur finansieringskvoten för en lokal aktionsgrupp

Vid ansökan om stöd ur finansieringkvoten för en lokal aktionsgrupp skall stödansökan ges in till den behöriga lokala aktionsgruppen. Behörig är den lokala aktionsgrupp inom vars område den åtgärd som stöds skall genomföras. Om den åtgärd som stöds genomförs inom flera än en lokal aktionsgrupps område, är den lokala aktionsgrupp behörig inom vars område den åtgärd som stöds i huvudsak skall genomföras. Stödansökan blir anhängig när den har tillställts den behöriga lokala aktionsgruppen.

Den behöriga lokala aktionsruppen skall kontrollera att den ansökan som tillställts den uppfyller formkraven för ansökan och yttra sig om det är ändamålsenligt att bevilja stöd med hänsyn till målen för den lokala planen. Om den åtgärd som stöds genomförs på flera än en lokal aktionsgrupps område, skall den behöriga lokala aktionsgruppen inhämta yttrande av de övriga aktionsgrupperna om det är ändamålsenligt att bevilja stöd samt om reservering av nödvändig finansiering ur den finansieringskvot som anvisats dem. Den lokala aktionsgruppen ger in stödansökan och sitt yttrande till den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen.

Det förfarande som anges i 1 och 2 mom. tillämpas inte, om stödtagaren är en lokal aktionsgrupp.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om den tekniska ordningen för mottagandet och behandlingen av en ansökan, om de anteckningar som skall göras i ansökningshandlingarna samt om hur de skall tillställas arbetskrafts- och näringscentralen.

31 §
Bedömning av en stödansökan

Innan beslut fattas om att stöd skall beviljas kan arbetskrafts- och näringscentralen begära ett utlåtande av andra myndigheter om sådana omständigheter som har samband med stödtagaren och den åtgärd som stöds, om detta är nödvändigt för bedömningen av förutsättningarna för beviljande av stöd.

Arbetskrafts- och näringscentralen kan innan företagsstöd beviljas göra ett företagsbesök för att bedöma förutsättningarna för att bevilja företagsstöd och av den åtgärd som skall stödas. De observationer som görs vid företagsbesöket skall antecknas samt delges sökanden.

32 §
Avbrott i beviljande av stöd

Jord- och skogsbruksministeriet har rätt att avbryta beviljandet av stöd nationellt eller regionalt, om det inte finns behövliga medel för finansieringen av stödet eller marknadsläget eller Europeiska gemenskapens lagstiftning kräver det.

Beviljande av stöd kan avbrytas för viss tid eller tills vidare. Före avbrottet skall förhandlingar om saken föras med de producent- och näringsorganisationer som saken gäller. Information om avbrottet skall lämnas i en lämplig omfattning och informationen skall publiceras i den officiella tidningen.

33 §
Att bevilja stöd

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om beviljande av stöd. Om den verksamhet som stöds skall genomföras inom flera än en centrals verksamhetsområde, skall den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen skaffa ett utlåtande från de övriga centralerna innan beslut om beviljande av stöd fattas. Stöd kan beviljas för verksamhet inom verksamhetsområdet för en annan arbetskrafts- och näringscentral endast om centralen i fråga ger ett utlåtande enligt vilket stödet förordas.

När stöd beviljas ur finansieringskvoten för en lokal aktionsgrupp kan arbetskrafts- och näringscentralen avvika från den lokala aktionsgruppens utlåtande enligt vilket åtgärden förordas, om beviljande av stöd står i strid Europeiska gemenskapens lagstiftning eller nationell lagstiftning. Stöd kan inte beviljas om inte den lokala aktionsgruppen har förordat det.

Är det fråga om ett projekt enligt 29 § 3 mom., skall arbetskrafts- och näringscentralen innan stöd beviljas skaffa ett utlåtande från jord- och skogsbruksministeriet. Stöd kan inte beviljas om inte ministeriet har förordat det.

34 §
Stödbeslut

I ett stödbeslut anges beloppet av det beviljade stödet, de stödvillkor som föreskrivs i denna lag samt förutsättningarna för betalning och återkrav av stöd. I beslutet skall dessutom villkoren och förutsättningarna enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning tas in. Genom stödbeslutet godkänns planen för den åtgärd som stöds.

7 kap.

Betalning av stöd

35 §
Betalningsansökan

En betalningsansökan skall göras skriftligt på en blankett som fastställts för ändamålet. Ansökan skall undertecknas. Till ansökan skall fogas de bokföringshandlingar och utredningar som är nödvändiga med tanke på förutsättningarna för betalning av stödet.

Betalningsansökan skall ges in till den myndighet som beviljar stödet, om inte något annat föreskrivs nedan. En skälig frist kan föreläggas för inlämnande av ansökan. Fristen räknas från den tidpunkt när stödbeslutet fattas eller, när det är fråga om den sista betalningsansökan i fråga om den åtgärd som stöds, från det att åtgärden inte längre genomförs.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om den frist som föreläggs för inlämnande av en betalningsansökan. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de blanketter som används vid ansökan om betalning.

36 §
Behandling av betalningsansökan hos en lokal aktionsgrupp

Om stöd har beviljats ur finansieringskvoten för en lokal aktionsgrupp, skall betalningsansökan tillställas den lokala aktionsgrupp som avses i 30 § 2 mom. Betalningsansökan blir anhängig när den har tillställts den lokala aktionsgruppen.

Den lokala aktionsgruppen skall kontrollera att den ansökan som den fått uppfyller formkraven och skall med hjälp av betalningsansökan samt dess bilagor göra en bedömning av om den åtgärd som stöds har avancerat i enlighet med den plan som godkänts i stödbeslutet. Den lokala aktionsgruppen ber vid behov sökanden komplettera sin ansökan. Den lokala aktionsgruppen yttrar sig om de ovan nämnda omständigheterna och lämnar in sitt yttrande och ansökan till den arbetskrafts- och näringscentral som beviljat stödet.

Det förfarande som anges i 1 och 2 mom. tillämpas inte, om stödtagaren är en lokal aktionsgrupp.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om den tekniska ordningen för mottagandet och behandlingen av en ansökan, om de anteckningar som skall göras i ansökningshandlingarna samt om hur de skall tillställas arbetskrafts- och näringscentralen.

37 §
Förutsättningar för betalning av stöd

En förutsättning för betalning av stöd är att stödtagaren har iakttagit stödvillkoren. Dessutom krävs det att den utgift som orsakats stödtagaren är faktisk, slutlig och verifierbar. Stödtagaren skall lägga fram de handlingar och utredningar som gäller dessa förutsättningar.

Stödtagaren skall för betalning av stödet lägga fram en utredning om att kostnaderna är skäliga. När saken gäller upphandling enligt lagstiftningen om offentlig upphandling utgör en utredning om att det förfarande som krävs i nämnda lagstiftning har iakttagits ett tillräckligt bevis för att kostnaderna är skäliga. I annat fall skall stödtagaren lägga fram en utredning om att kostnaderna baserar sig på en normal prisnivå.

Stödtagaren skall för betalning av stödet lägga fram en utredning över att kostnaderna avser den åtgärd som stöds.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de grunder som används vid bedömningen av om en utgift är faktisk, slutlig, skälig och verifierbar. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de utredningar och bokföringshandlingar som visar om utgifterna är faktiska, slutliga, skäliga och verifierbara samt vilka åtgärder de avser.

38 §
Stödbelopp som betalas

Som stöd betalas högst den andel av de godtagbara kostnaderna enligt betalningsansökan som motsvarar stödnivån och beloppet av det beviljade stödet.

Projektstöd betalas i förhållande till de finansieringsandelar som godkänts i stödbeslutet. Den som tar emot ett projektstöd skall tillställa myndigheten en utredning om annan offentlig eller privat finansiering.

Inkomsterna av den åtgärd som stöds beaktas som en faktor som minskar projektstödets belopp. Som inkomst betraktas inte sådan privat finansiering som uppges i en plan som avses i 21 § 2 mom. Stödtagaren skall i samband med betalningsansökan lägga fram en utredning om inkomsterna av projektet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om vilka effekter inkomsterna av ett projekt har på stödbeloppet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om den utredning som gäller den övriga offentliga och privata finansieringen av samt inkomsterna från projektet.

39 §
Godkännande och utbetalning

Stöd kan betalas i högst fyra poster per år. Ett projektstöd kan betalas i förskott om det är motiverat med hänsyn till stödtagarens ställning och genomförandet av den åtgärd som stöds.

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om betalning av stödet. Centralen sammanställer betalningsuppgifterna och sänder dem till Landsbygdsverket. Landsbygdsverket svarar för kontrollen och godkännandet utgifterna samt för utbetalningen av stöden.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om betalningsposterna, om beloppet av stöd som betalas i förskott, om förutsättningar och villkor för förskottsbetalningar samt om förfarandet vid ansökan och betalning av förskott.

8 kap.

Övervakning av stöd

40 §
Utredningar och övervakningsuppgifter

Stödtagaren skall för arbetskrafts- och näringscentralen lägga fram utredningar och övervakningsuppgifter om hur den åtgärd som stöds avancerar samt vilka effekterna av den är.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i utredningarna och övervakningsuppgifterna. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om det sätt på vilket utredningarna och övervakningsuppgifterna skall presenteras samt hur de skall tillställas arbetskrafts- och näringscentralen.

41 §
Informationssystem för övervakning

För övervakningen av finansiering, beviljande, betalning, inspektion och återkrav av stöd samt av effekterna av stöden finns ett informationssystem för övervakning som består av register. I lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) finns bestämmelser om hur registren skall föras och användas. Utöver vad som i nämnda lag bestäms om användningen av register har en lokal aktionsgrupp utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att ur ett register få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av dess uppgifter.

I informationssystemet för övervakning kan följande uppgifter registreras om sökanden, stödtagaren, den åtgärd som stöds samt användningen av stödet:

1) sökandens namn och kontaktuppgifter samt personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) namn och kontaktuppgifter för sökandens kontaktperson,

3) i 1 och 2 punkten avsedda uppgifter om en sådan aktör som deltar i den åtgärd som stöds och till vilken stöd överförs i enlighet med 9 §,

4) uppgifter om innehållet i, målet för och resultaten av den åtgärd som stöds,

5) bedömningar av kostnaderna för och totalfinansieringen av den åtgärd som stöds samt uppgifter om utfallet av bedömningarna,

6) uppgifter om det program som deltar i finansieringen av den åtgärd som stöds,

7) uppgifter om stöd- eller betalningsansökan och hur den avgjorts samt uppgifter om specificeringen av stödet,

8) namn- och kontaktuppgifter för medlemmarna i projektets styrgrupp,

9) uppgifter om de stöd som beviljats och betalats till stödtagaren,

10) beloppet av den offentliga finansiering som används för den åtgärd som stöds,

11) uppgift om huruvida det stöd som beviljats är sådant statligt stöd som avses i artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

12) uppgifter om inspektion och vad som iakttagits vid den,

13) uppgifter om stöd som återkrävs av stödtagaren samt om hur återkravet genomförs,

14) uppgifter som avses i 40 § och som samlas in för uppföljningen, samt

15) andra nödvändiga uppgifter som erhållits vid behandlingen av ansökan.

På den registrerades rätt att granska de uppgifter om honom som finns i informationssystemet för uppföljning, på rättelse av fel och brister i uppgifterna samt på avförande av föråldrade och onödiga uppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999).

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om sådana uppgifter som utan att utgöra personuppgifter kan föras in i registret.

42 §
Uppgifters offentlighet och sekretess samt förvarandet av dem

I fråga om offentligheten och sekretessen för uppgifterna i informationssystemet för uppföljning gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Uppgifterna i informationssystemet förvaras tio år från beslutet om beviljande av stöd. Om stöd har beviljats, förvaras uppgifterna dock tio år från betalningen av den sista posten och om det gäller stöd som ingår i ett program som delfinansieras av Europeiska gemenskapen, fem år från det att Europeiska gemenskapernas kommission betalar gemenskapens sista finansieringsandel enligt programmet.

9 kap.

Inspektion

43 §
Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket kan förrätta inspektioner som gäller den som beviljar stöd och stödtagaren i syfte att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, betalning och användning av stöd iakttas. Arbetskrafts- och näringscentralerna har motsvarande rätt i fråga om stödtagarna. Om ett stöd på det sätt som avses i 9 § överförts på någon annan aktör, har de ovan nämnda myndigheterna rätt att granska även dennes ekonomi och verksamhet för att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, betalning och användning av stöd iakttas.

44 §
Inspektion

En inspektion kan i den omfattning som tillsynsuppdraget kräver gälla byggnader, lokaler, omständigheter, informationssystem och handlingar som är betydelsefulla med hänsyn till den åtgärd som stöds och användningen av stödet. Inspektion får dock inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.

För att inspektionsuppdraget skall kunna skötas på ett lämpligt sätt kan en utomstående revisor befullmäktigas för inspektionen. Revisorn skall vara en i revisionslagstiftningen avsedd revisor eller revisionssammanslutning. Revisionssammanslutningen skall utse en för inspektionen huvudansvarig revisor. Vid utförandet av inspektionsuppdraget tillämpas förvaltningslagen, språklagen, samiska språklagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. På den revisor som utför inspektionsuppdraget tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skada som orsakas vid inspektionen tillämpas bestämmelserna i skadeståndslagen.

En inspektionsberättelse skall göras upp över en inspektion och utan dröjsmål ges in till den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen och Landsbygdsverket.

10 kap.

Avbrytande av betalning av stöd samt återkrav

45 §
Avbrytande av betalning av stöd samt återkrav

Arbetskrafts- och näringscentralen är skyldig att avbryta betalningen av ett stöd samt att av stödtagaren återkräva ett stöd som betalats felaktigt eller utan grund, om

1) villkoren för beviljande eller betalning av stöd inte har uppfyllts,

2) stödtagaren har gett sådana felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har inverkat på beviljandet eller betalningen av stöd,

3) stödtagaren utan arbetskrafts- och näringscentralens tillstånd har överlåtit objektet för den investering som stöds innan fem år förflutit från betalningen av den sista stödposten,

4) stödtagaren utan arbetskrafts- och näringscentralens tillstånd har överlåtit den företagsverksamhet som stöds innan fem år förflutit från betalningen av den sista stödposten,

5) stödtagaren vägrar att bistå vid inspektion, eller

6) Europeiska gemenskapens lagstiftning om det stöd för utveckling av landsbygden som medfinansieras av Europeiska gemenskapen eller helt finansieras med nationella medel kräver det.

Ett belopp som uppgår till högst 100 euro behöver dock inte debiteras.

46 §
Ränta på det återbetalda beloppet

Stödtagaren skall på det belopp som återbetalas eller återkrävs betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter. Ränta skall betalas från stödets utbetalningsdag till den förfallodag som avses i 49 § 1 mom.

47 §
Dröjsmålsränta

Betalas inte det belopp som återkrävs senast på den förfallodag som avses i 49 § 1 mom., skall på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen.

48 §
Jämkning av återkrav

Arbetskrafts- och näringscentralen kan helt eller delvis avstå från att driva in det belopp som betalats felaktigt eller utan grund eller den ränta som betalats på beloppet, om det som en helhet betraktat med hänsyn till stödtagarens omständigheter och verksamhet är oskäligt att driva in det fulla beloppet. Återkravet och indrivningen av ränta skall dock ske till fullt belopp om Europeiska gemenskapens lagstiftning om det stöd för utveckling av landsbygden som medfinansieras av Europeiska gemenskapen eller helt finansieras med nationella medel kräver det.

49 §
Beslut om återkrav och om avbrytande av betalning

Arbetskrafts- och näringscentralen skall fatta beslut om återkrav och om avbrytande av betalningen av stöd. Genom beslutet fastställs det belopp som återkrävs, räntan enligt 46 § samt förfallodagen för betalningen av dem.

Ett beslut om återkrav skall fattas utan ogrundat dröjsmål efter det att arbetskrafts- och näringscentralen fått del av den grund som anges i 45 § och senast inom tio år efter det att den sista stödposten har betalats.

50 §
Genomförande av återkrav

Landsbygdsverket svarar för genomförandet av återkrav. Återkrav kan genomföras så att det belopp som återkrävs jämte ränta dras av från övriga stöd som betalas till stödtagaren. I så fall måste beslutet om återkrav har vunnit laga kraft.

Ett beslut om återkrav kan verkställas genom utsökning efter det att beslutet vunnit laga kraft.

En återkravsfordran preskriberas fem år efter det att beslut om återkrav fattats, om inte preskriptionen har avbrutits före det. Från den tidpunkt då preskriptionen avbröts börjar en ny preskriptionstid om fem år.

11 kap.

Särskilda bestämmelser

51 §
Delgivning av beslut

Ett beslut enligt denna lag kan delges på det sätt som anges i 59 § i förvaltningslagen.

52 §
Avgiftsfrihet för beslut

Beslut enligt denna lag är avgiftsfria för sökanden och stödtagaren.

53 §
Rätt att få upplysningar och utlämnande av information

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och näringscentralen har utan hinder av bestämmelserna om sekretess rätt att av andra myndigheter eller aktörer som sköter offentliga uppdrag få för behandlingen av ett stödärende nödvändiga uppgifter som gäller sökanden eller stödtagaren, dennes ekonomiska situation och affärs- eller yrkesverksamhet eller finansiering med offentliga medel eller andra omständigheter som är betydelsefulla med beaktande av stödet.

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och näringscentralen har utan hinder av bestämmelserna om sekretess rätt att till andra myndigheter eller aktörer som sköter offentliga uppdrag eller till organ inom Europeiska gemenskapen överlämna sådana uppgifter om stödtagaren som erhållits vid skötseln av uppgifter enligt denna lag och som är nödvändiga för fullgörande av den inspektionsuppgift som föreskrivs för myndigheten, aktören eller organet eller nödvändiga för att utöva tillsyn över att Europeiska gemenskapens lagstiftning har följts.

Uppgifter som erhållits på basis av 1 eller 2 mom. får inte användas för andra ändamål än det för vilket de har begärts.

54 §
Tekniskt bistånd

Tekniskt bistånd kan användas för att

1) fullgöra de uppgifter enligt programförvaltningslagen som avser uppgörande, genomförande, bedömning och övervakning av program samt information,

2) sköta uppgifter som gäller verkställande av stöd som baserar sig på ett program,

3) göra upp eller låta göra upp undersökningar och utredningar som stöder programplaneringen samt genomförandet och övervakningen av ett program,

4) ordna utbildning i samband med genomförandet av ett program.

Landsbygdsverket bereder årligen en dispositionsplan för det tekniska biståndet, övervakar den totala användningen av planen samt gör upp utredningar om det tekniska biståndet. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer dispositionsplanen.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet när dispositionsplanen fastställs samt om de godtagbara kostnaderna för det tekniska biståndet.

55 §
Verksamhetspenning

En lokal aktionsgrupp kan beviljas en verksamhetspenning för skötseln av de uppgifter som anges för aktionsgruppen i denna lag eller i programförvaltningslagen. Verksamhetspenning beviljas för högst fem år i sänder.

Godtagbara kostnader för verksamhetspenningen är sådana skäliga och nödvändiga kostnader för skötseln av gruppens uppgifter som har samband med avlöningen av anställda, aktionsgruppens lokaler och verksamheten i övrigt. Godtagbara kostnader är dessutom kostnaderna för förvärv av sådant specialkunnande som behövs för skötseln av uppgifterna. Verksamhetspenning beviljas inte för investeringar.

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om beviljande av verksamhetspenning. I fråga om ansökan, betalning, övervakning, inspektion och återkrav av verksamhetspenning gäller vad som i fråga om stöd föreskrivs om dem i denna lag eller med stöd av den. Bestämmelserna i 24 § 1 mom. samt 25 och 26 § skall iakttas såsom villkor för verksamhetspenning.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om godtagbara kostnader för verksamhetspenningen.

56 §
Besvärsförbud

Ett beslut av arbetskrafts- och näringscentralen som gäller förlängning av fristen enligt 23 § 2 mom. eller tillstånd enligt 24 § 2 och 3 mom. får inte överklagas särskilt genom besvär.

57 §
Ändringssökande

I beslut enligt denna lag av arbetskrafts- och näringscentralen får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I de beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd som gäller avbrytande av betalning eller återkrav av ett stöd får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. I övrigt får ändring i beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd sökas genom besvär hos högsta förvaltninigsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen meddelar besvärstillstånd.

12 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

58 §
Ikraftträdande

Lagens 54 § träder i kraft den 1 januari 2007. Till övriga delar träder lagen i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Lagen tillämpas på stöd som tas i bruk den 1 maj 2007 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

59 §
Övergångsbestämmelse om Landsbygdsverket

Den behörighet som i denna lag föreskrivs för Landsbygdsverket utövas av jord- och skogsbruksministeriet till dess Landsbygdsverket inrättas. Till dess Landsbygdsverket inrättas kan bestämmelser om de ärenden som Landsbygdsverket skall meddela föreskrifter om enligt denna lag utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

RP 192/2006
JsUB 14/2006
RSv 231/2006

Helsingfors den 29 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.