1442/2006

Given i Helsingfors den 28 december 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras kapitel 1 i bilaga 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 16 februari 2006 om kraven på primärproduktion för säkersställande av livsmedelssäkerheten (134/2006) som följer:Denna förordning träder i kraft den 8 januari 2007.

Kommissionens förordning 199/2006/EG (32006R0199); EGT nr L 32, 4.2.2006, s. 34

Helsingfors den 28 december 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör
Maaria Paananen

BILAGA 3

Särskilda krav för fiskefartyg och vattenbruksanläggningar


KAPITEL 1 SÄRSKILDA KRAV SOM GÄLLER DIOXIN OCH DIOXINLIKNANDE PCB-FÖRENINGAR

3. Inom handeln med fiskeriprodukter på den inre marknaden skall följas kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel jämte ändringar.

4. Oberoende av vad som föreskrivs i punkt 3 kan röding (Salvelinus alpinus) som är odlad i Finland eller fångad i Finlands insjöområde och strömming från havsområden som hör till storleksklass 6* eller är av mindre storlek än så, släppas ut på marknaden i alla medlemsstaterna i Europeiska unionen.


* enligt kommissionens förordning (EG) nr 2495/2001 har strömming i storleksklass 6 en vikt på 23―31 g eller styckeantalet per kg är 33―44.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.